Etusivu>Koronavirus>Rovaniemen peruskoulut siirtyvät lähiopetukseen 14.5. alkaen
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koronavirus
Kaupungin tiedotteet tilanteesta

Rovaniemen peruskoulut siirtyvät lähiopetukseen 14.5. alkaen

12.5.2020 15:40

Punapaitainen opiskelija istuu penkillä ja katsoo kirjoja

Etäopetus Suomen peruskouluissa päättyy keskiviikkona 13.5.2020 ja seuraavana päivänä, torstaina 14.5.2020 palataan lähiopetukseen. Lähiopetus jatkuu jakson 4. lukujärjestyksen mukaisesti, myös koulukuljetukset toimivat 4. jakson mukaisesti.

Koulut ovat tiedottaneet oppilaita ja huoltajia lähiopetukseen palaamisesta Wilman kautta.

Rovaniemen kaupungin koulutuspalvelut on valmistellut toimintaohjeen lähiopetukseen palaamiseen. Ohje on toimitettu kaikille kouluille ja siinä huomioidaan Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM:n) suositukset. OKM:n mukaan koulussa, varhaiskasvatuksessa tai taiteen perusopetuksessa tapahtuva toiminta ei ole kokoontumislain mukainen yleinen kokous tai yleisötilaisuus, joten toimintaan ei sovelleta voimassa olevia kokoontumisrajoituksia.

Ryhmäkokoihin ei muutoksia – väljyyttä tilajärjestelyillä

Koulukuljetuksissa huomioidaan parhaalla mahdollisella tavalla hygieniamääräykset ja turvallisuus, mahdollisuuksien mukaan koululaiskuljetuksiin lisätään autoja. Ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta koskeva sääntely on voimassa sellaisena kuin se on voimassa varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevassa lainsäädännössä, joten ryhmäkokoihin ei ole tulossa muutoksia.

Kouluissa huomioidaan fyysisten kontaktien välttäminen mahdollisuuksien mukaan. Lähiopetukseen palatessa olennaisinta on lasten hyvinvointi. Opetus järjestetään mahdollisimman väljästi koulun tilojen sallimissa rajoissa, myös ulkotiloja hyödynnetään. Henkilöiden välisistä turvaväleistä ei olla antamassa määräyksiä, eikä ryhmiä tarvitse jakaa, vaan väljyyttä haetaan erilaisilla tilajärjestelyillä.

Oppivelvollisuusikäisille annettava opetus on lainsäädännön mukaan lähiopetusta. Opetusta ei voida jatkaa etäopetuksena, vaikka opetuksen järjestäjä tai huoltaja sitä haluaisivat. Ainoastaan siinä tapauksessa, että terveydentilaan liittyvän syyn vuoksi oppilaalle tehdään päätös erityisistä opetusjärjestelyistä (perusopetuslaki 18 §), voidaan opetus antaa etäopetuksena. Tällainen järjestely voi tulla kysymykseen esimerkiksi riskiryhmiin kuuluvien, kotiin jäävien oppilaiden osalta. Järjestelyn tulee perustua lääkärin arvioon. Mikäli oppilas ei osallistu opetukseen, syystä riippumatta, poissaoloon on haettava lupa. Lupa haetaan Wilma -viestillä koulun rehtorilta.

Koulukohtaiset ohjeet Wilman kautta

Koulut ohjeistavat yksikkökohtaisesti vielä tarkemmin lähiopetukseen palaamiseen liittyvistä asioista Wilman välityksellä. Ohjeistuksissa huomioidaan mahdollisimman kattavasti muut lähiopetukseen palaamiseen oleellisesti liittyvät asiat, joita ei tässä tiedotteessa ole mainittu.


Usein kysyttyä koulujen alkamisesta

Onko kouluun palaaminen turvallista lasten terveyden näkökulmasta?
Lapin sairaanhoitopiirin lastensairauksien ylilääkäri Pekka Valmari toteaa Lshp:n verkkosivuilla olevassa tiedotteessa, että lapset ovat hämmästyttävän hyvin turvassa koronataudilta. Lasten vakavat sairastumiset ovat olleet hyvin harvinaisia. Kaikkein vakavimmin sairaat lapset voivat hallituksen mukaan jäädä pois koulusta lääkärintodistuksella. Tällaiseen riskiryhmään kuuluvat mm. syöpäsairaat, elinsiirron saaneet ja vaikeita lihastauteja sairastavat lapset. Lisätietoa sekä THL:n ja yliopistosairaaloiden määrittelemät lasten riskisairaudet löydät Lapin sairaanhoitopiirin julkaisemasta uutisesta.

Miten kouluruokailu hoidetaan niin, etteivät kaikki koululaiset ole yhtä aikaa ruokailemassa?
Kouluruokailu järjestetään oman luokan tai ryhmän kanssa, eli yhteisruokailua ruokasalissa ei ole. Käytännöt vaihtelevat kouluittain: joissaikin kouluissa ruokalaa käytetään porrastetusti ja joissakin kouluissa ruokaillaan myös muissa tiloissa, kuten luokissa tai liikuntasalissa.

Muuttuvatko ryhmäkoot, jotta voidaan säilyttää turvavälit?
Väljyyttä opetukseen haetaan tilajärjestelyillä, eli luokkien ryhmäkokoihin ei ole tulossa muutoksia. Koulukohtaisesti pyritään ottamaan käyttöön kaikki mahdolliset tilat ja hyödynnetään myös ulkotilojen käyttöä opetuksessa. Tarvittaessa hyödynnetään myös muita kaupungin vapaana olevia tiloja.

Turvaväleistä kouluissa ei ole tulossa tarkkoja määräyksiä, mutta fyysisiä kontakteja pyritään välttämään monin tavoin. Henkilöstö ei pääsääntöisesti siirry yksiköstä toiseen. Lisäksi kouluissa noudatetaan TTL:n korona-ajan siivousohjeita ja kiinnitetään erityistä huomiota käsi- ja yskimishygieniaan.

Järjestetäänkö opiskelua vuoroissa?
Koulut toimivat pääsääntöisesti työjärjestyksen mukaisesti.

Toimivatko iltapäiväkerhot?
Iltapäiväkerhotoimintaa tarjotaan kaikille siihen oikeutetuille lapsille ja huoltajat arvioivat oman lapsensa osallistumisen.

Ovatko koulujen liikuntasalit iltakäytössä esimerkiksi harrastustoimintaa varten?
Sisäliikuntapaikat avataan 1.6. alkaen ja niissä noudatetaan voimassa olevia vakiovuoroja. Keltakankaan ja Tottohallin kuntosaleja ei tässä vaiheessa oteta käyttöön turvallisuussyistä. Liikuntatilojen käyttäjät vastaavat koronaepidemiaan liittyvien suositusten, kuten kokoontumisrajoitusten, noudattamisesta.

Järjestetäänkö kevätjuhlat?
Kevätjuhlia ei hallituksen suosituksen mukaisesti järjestetä. Koulut päättävät itselleen sopivan tavan todistusten jakoon, esimerkiksi postitse lähettämällä. Lukioiden yo-juhla järjestetään tilanteen niin salliessa 29.8.

Palaavatko koulunkäynninohjaajat työhön?
Kyllä, koulunkäynninohjaajat palaavat työhönsä 14.5. alkaen. Osa heistä on ollut uudelleen sijoitettuna eri tehtävissä, osa vuosilomilla ja osa lomautettuna.

Voiko lapset jäädä pois koulusta, jos kotona on riskiryhmään kuuluvia?
Samassa taloudessa asuva riskiryhmään kuuluva ei pääsääntöisesti ole este lasten kouluun menolle.

En halua, että lapseni tulee kouluun enää kevätlukukaudella. Miten toimin?
Mikäli oppilas ei osallistu opetukseen, syystä riippumatta, poissaoloon on haettava lupa. Lupa haetaan Wilma -viestillä koulun rehtorilta.