Etusivu>Ajankohtaista>Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee: organisaatiouudistuksen eteneminen, työllisyyshankkeeseen osallistuminen ja City-Hotelli Oy:n poikkeamislupahakemus
Rovaniemi tiedottaa

Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee: organisaatiouudistuksen eteneminen, työllisyyshankkeeseen osallistuminen ja City-Hotelli Oy:n poikkeamislupahakemus

12.11.2019 18:10

Toiminnan ja talouden uudistamisohjelman mukainen kaupungin organisaatiouudistus etenee valtuuston päätöksen pohjalta.

Kaupunginhallitus käsittelee 18.11. kaupungin ylimpien johtajavirkojen lakkauttamisia ja uusien virkojen perustamisia. Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen esittää, että teknisten palvelujen, sivistyspalvelujen ja perusturvapalveluiden toimialajohtajien, elinvoimajohtajan ja kehitysjohtajan virat lakkautettaisiin 1.1.2020 alkaen. Uusia perustettavia johtajavirkoja olisivat sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialajohtajan ja elinvoimapalveluiden toimialajohtajan sekä tilapalvelukeskuksen johtajan virat. Kaupunginhallitus päättää virkojen täyttömenettelystä kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto päätti 11.11., että hallinto-organisaatio muodostuisi jatkossa kahdesta toimialasta nykyisen neljän toimialan sijaan: teknisten palvelujen toimialasta ja elinvoimapalvelujen palvelualueesta muodostettavasta elinvoimapalveluiden toimialasta ja nykyisistä perusturva- ja sivistyspalveluiden toimialoista muodostettavasta sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialasta. Nykyisestä hallinnon toimialasta muodostetaan hallinto- ja tukipalvelut -toimintayksikkö. 

Myös toimielinorganisaatio uudistuu. Valtuusto päättää organisaatiosta lopullisesti osana hallintosääntökäsittelyä joulukuussa. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020. 

Aikuisten työllisyyttä edistävään hankkeeseen osallistuminen 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupunki osallistuisi aikuisten työllisyyttä edistävään hankkeeseen, jossa olisivat mukana työllisyyspalveluiden lisäksi Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu Oy ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä. Kehittämishankkeen sisältöä ja tarvetta on selvitetty tänä vuonna ja ehdollinen ESR-hankehakemus on jätetty ajalle 1.1.2020–31.12.2022.

Hankkeen päätavoitteena on edistää työmarkkinoiden kohtaantoa ja luoda sitä tukeva toimintamalli. Varsinaisessa hankkeen asiakkuudessa tuetaan työllistymisessä noin 800:aa, pääasiassa yli 30-vuotiasta työnhakijaa ja 105:tä työnantaja-asiakasta osaavan työvoiman saamisessa. Hanke tukisi esityksen mukaan kaupunkistrategiaa ja kasvuohjelmaa.

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,7 miljoonaa euroa, josta Euroopan sosiaalirahaston rahoitusosuus olisi noin 1,4 miljoonaa euroa. Rovaniemen kaupungin omarahoitusosuus olisi noin 210 000 euroa eli noin 70 000 euroa vuodessa. 

Asiakkaat ja palvelut yhteen kokoava Nuorten Ohjaamo on jo osoittanut tarpeellisuutensa ja toimivuutensa sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. 

City-Hotelli Oy:n lupahakemus poiketa asemakaavasta

City-Hotelli Oy on hakenut poikkeamislupaa voimassa olevan asemakaavan määräyksistä osoitteessa Pekankatu 9 ja 11. Poikkeamislupaa haetaan, jotta paikalle voitaisiin toteuttaa 9-kerroksinen hotellirakennus.

Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston 16.6.2014 hyväksymä asemakaava, joka on kuulutettu voimaan 23.3.2017. Voimassa olevassa asemakaavassa tonttien käyttötarkoitus on liikerakennusten korttelialue (KL-9), enimmäiskerrosluku seitsemän (VII) ja yhteenlaskettu rakennusoikeus 8700 k-m2. Tonteilla on käyttämätöntä rakennusoikeutta yhteensä 6000 k-m2. 

Poikkeamislupaa haetaan asemakaavamerkinnöistä ja -määräyksistä, jotka koskevat muun muassa kerroslukua, rakennusoikeutta, rakennusalaa ja autopaikkavelvoitetta (määräys edellyttää 68 maanalaisen autopaikan toteuttamista, hakemuksessa esitetty toteutettavaksi 35 autopaikkaa), rakennuksen enimmäiskorkeutta ja julkisivumääräyksiä. 

Kaupunginhallitukselle esitetään, ettei se myöntäisi lupaa poiketa asemakaavasta. Kerrosluvun sekä rakennusoikeuden huomattava lisääminen, kaavan mukaisen autopaikkavelvoitteen merkittävä lieventäminen sekä hakemuksessa esitetyt muut poikkeamiset tulisi ratkaista asemakaavamuutoksella.

Asemakaavamuutoksen laatimisen yhteydessä vuorovaikutus sekä osallisten kuuleminen on laajempaa kuin poikkeamislupamenettelyssä ja hankkeen vaikutukset selvitetään laajemmin. Asemakaavamuutoksen yhteydessä tulee laadittavaksi myös maankäyttösopimus, jossa käsitellään muun muassa hankkeen taloudelliset velvoitteet.

Lausunto koulutuskuntayhtymälle taloudesta ja investoinneista 

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallitus pyytää jäsenkunniltaan lausuntoa muun muassa talousarvioon, rakentamis- ja investointiohjelmaan sekä korjaussuunnitelmaan liittyen.

Kaupunginhallituksen käsittelyssä olevassa lausuntoesityksessä todetaan muun muassa, että kuntayhtymän toiminnasta aiheutuvat kulut tulisi kattaa ammatillisen koulutuksen yksikköhintarahoituksella. Kuntayhtymän omaisuuden myynnillä ei tulisi kattaa toiminnasta aiheutuva kuluja eikä alijäämiä. Kuntayhtymän ja kaupungin tulisi valmistella ensi vuonna Rovaniemen alueella yhteinen kiinteistöohjelma, jonka perusteella voitaisiin päättää kuntayhtymälle tarpeettoman kiinteistöomaisuuden käytöstä ja jalostamisesta.

Esityksessä todetaan myös muun muassa, ettei koulutuskuntayhtymän tulisi aloittaa kuntayhtymän uimahallin peruskorjausta, mikäli Ounasvaaran uuden uimahallin rakentaminen käynnistyy suunnittelukaudella. Kuntayhtymän uimahalli tulisi poistaa käytöstä uuden uimahallin valmistuttua ja kuntayhtymän tulisi varautua omalta osaltaan Ounasvaaran uuden uimahallin käyttökustannusten kattamiseen. 

Omistajaohjauksen kehittäminen 

Rovaseudun markkinakiinteistöt Oy:n kiinteistöomaisuudesta on tehty selvitys kaupungin omistajapoliittisten linjausten uudistamiseksi ja osana toiminnan ja talouden uudistamisohjelmaa. Selvitystä esitellään kaupunginhallitukselle 18.11.  

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 16.5.2016 yhtiötä koskevat omistajapoliittiset linjaukset. Yhtiön tehtävänä on toteuttaa tarvittaessa elinkeinojen kehittämistavoitteita rakentamalla ja vuokraamalla yritystiloja silloin, kun se markkinatilanteesta johtuen on tarkoituksenmukaista. 

Lisäksi linjauksissa on mm. päätetty, että yhtiön tehtävänä on omaisuuden arvon säilyttäminen, kehittäminen ja tarpeettomien omaisuuserien realisointi. Yhtiön hallinnassa olevan omaisuuden myynnistä on neuvoteltava kaupungin konsernijohdon kanssa.Yhtiö toimii kaupungin tarvitsemien toimitilojen rakentajana ja vuokraajana kaupungin investointipäätösten mukaisesti.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsisi selvityksen tiedoksi ja päättäisi, ettei Rovaseudun Markkinakiinteistöt möisi kohteita toistaiseksi kuin kaupunginhallituksen päätöksellä. Esityksenä on lisäksi, että yhtiön hallitus käynnistäisi uuden toimitusjohtajan haun välittömästi ottaen huomioon omistajapoliittiset linjaukset.

Kaupunginhallitus käsittelee 18.11. kokouksessaan myös mm. tonttien luovutusehtoja Rautiosaaressa ja Norvajärventiellä Saarenkylässä sekä useita poikkeamislupahakemuksia. 

Lisätiedot ja kokouksen kaikki asiat löytyvät esityslistalta.