Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Kaupunginhallitus käsittelee: Paloaseman ja ensihoidon uusien tilojen tontti, Saarenkylän kouluverkko ja Metsäruusun/Ojanperän asemakaavamuutos
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Kaupunginhallitus käsittelee: Paloaseman ja ensihoidon uusien tilojen tontti, Saarenkylän kouluverkko ja Metsäruusun/Ojanperän asemakaavamuutos

23.5.2018 17:05

kaupungintalo

Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee 28.5. kokouksessaan mm.  paloaseman ja ensihoidon yhteisten tilojen sijaintipaikkaa.

 

Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen esittää, että kaupunki hankkisi tarkoitukseen ja omistukseensa koulutuskuntayhtymän tontin Perähuhdantieltä Viirinkankaalta.

 

Kyseinen tontti nousi parhaaksi vaihtoehdoksi myös Lapin pelastuslaitoksen ja Lapin sairaanhoitopiirin teettämässä tarveselvityksessä. Perähuhdantie 2 on selvityksen perusteella liikenteellisesti hyvä vaihtoehto. Se on myös toimintavalmiuden, kustannustehokkuuden ja synergian kannalta ykkösvaihtoehto. Tontti on myös riittävän suuri (noin 15 000 m2).

 

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa aiemmin 26.2.2018 ja päätti, että kaupunki selvittää paloaseman ja ensihoidon yhteisten tilojen sijaintia.

 

Toisena vaihtoehtona on selvitetty Lampelan alueella sijaitsevaa Vaihdekatu 2:ta. Se on kuitenkin osoittautunut liian pieneksi (noin 8000 m2) tontiksi. Lampelan alueen kaavoituksessa tontti on merkitty liiketontiksi.

 

Saarenkylän kouluverkko

 

Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 28.5. myös Saarenkylän koulupalveluverkkoa ja siitä tehtyä tarveselvitystä. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa, koska se päätti  23.4. käyttää otto-oikeuttaan koulutuslautakunnan 5.4. tekemään päätökseen.

 

Kaupunginjohtaja esittää, että kaupunginhallitus hyväksyisi palveluverkkoa koskevan tarveselvityksen ja pitäisi koulutuslautakunnan päätöksen ennallaan.

 

Päätökseksi esitetään vaihtoehto kolmea, jonka mukaan Saarenkylän alueella jatkaisi 2-sarjainen (kaksi rinnakkaisluokkaa) Saaren koulu ja yksi Nivavaaran/Napapiirin 4+6-sarjainen yhtenäiskoulu. Hankesuunnitelman yhteydessä päätettäisiin erikseen, voidaanko olemassa olevia rakennuksia käyttää osana Napapiiri/Nivavaaran yhtenäiskoulua. Uuden koulun yhteyteen rakennettaisiin tilat myös esiopetukselle.  Syväsenvaaran koulun toiminta lakkaisi uusien rakennusten valmistuttua. Vaihtoehdossa huomioidaan muun muassa kansalaisopiston tarvitsemat tilat.

 

Rakennusten kohtuulliset käyttökustannukset mahdollistaisivat resurssien vahvemman kohdentamisen itse opetukseen ja koululaisten saamaan lisähyötyyn tätä kautta. Vaihtoehdossa kolme toteutettaisiin myös koulutuspalveluiden tavoitteen mukaiset terveelliset ja turvalliset tilat oppilaille ja henkilökunnalle. Oppilaaksiottoalueella koulumatkat eivät muodostuisi pitkiksi. Lisäksi oppilaiden sijoittelu helpottuisi ja oppilaaksiottoalueet selkeytyisivät nykyisestä tilanteesta.
Saarenkylän alueella toimii tällä hetkellä Syväsenvaaran, Saaren ja Nivavaaran alakoulut sekä Napapiirin yläaste.

Metsäruusun/Ojanperän asemakaavamuutos käsittelyssä

 

Kaupunginjohtaja esittää, että kaupunginhallitus hyväksyisi Ojanperän/Metsäruusun alueen asemakaavan muutoksen luonnoksen ja kaavan pohjaksi laaditut selvitykset sekä päättäisi laittaa luonnoksen nähtäville.

 

Kaavahankkeessa suunnitellaan tiivistä, puukaupunkimaista ja ekologisuuteen pohjautuvaa asuntoaluetta Kemijoen itäpuolentien ympärille. Lisäksi olemassa oleville kiinteistöille esitetään tarkoituksenmukaiset käyttötarkoitukset. Alue mahdollistaa yhteisölliset asumisratkaisut ja huomioi talvikaupunkiteeman. Alueelle sijoittuu myös päiväkoti ja liikekeskus.
Rovaniemen kaupunginhallitus käynnisti asemakaavan muutoksen 9.1.2017. Asemakaavatyötä on tehty asukkaista, rakentajista, päättäjistä ja virkamiehistä koostuvan sparrausryhmän voimin. Ryhmä on kokoontunut viisi kertaa vuosien 2017 ja 2018 aikana. Lisäksi hanketta on esitelty Altan kaupungin järjestämässä seminaarissa 12.-14.3.2018. Lapin ammattikorkeakoulu on tehnyt alueesta energiaselvityksen osana Arctic Energy -hanketta. Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö ja tuotantotalouden yksikkö ovat laatineet selvitykset hirsirakentamisen edellytyksistä ja mahdollisuuksista.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 6.-20.2.2017. Asemakaavasta päättää lopullisesti kaupunginvaltuusto.

 

Nivankylä-Ylikylän osayleiskaava

 

Rovaniemen kaupunginhallitus päättää myös, esittääkö se valtuustolle Nivankylä-Ylikylän osayleiskaavan hyväksymistä.

 

Kaavassa on tutkittu ympärivuotisen asumisen sekä loma-asunto- ja palvelurakentamisen mahdollisuudet osayleiskaava-alueella.

 

Kaavassa on osoitettu olemassa olevia vakituisen asumisen rakennuspaikkoja 158 ja loma-asunnon rakennuspaikkoja 6. Uusia vakituisen asumisen rakennuspaikkoja on osoitettu 113 ja loma-asunnon rakennuspaikkoja 2. Yhteensä rakennuspaikkoja kaava-alueella on 279.

 

Matkailupalvelujen alueita on osoitettu Olleronvaaran alueelle sekä olemassa olevia matkailualueita Kittiläntien ja Ounasjoen väliselle alueelle. Kaavassa on lisäksi osoitettu maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, maatalousalueita, maisemallisesti arvokkaita peltoalueita, retkeily- ja ulkoilualueita, urheilu- ja virkistyspalvelujen alueita, virkistysalueita, yhdyskuntateknisen huollon alue, suojaviheralueita, venevalkama alue, pysäköintialueita ja yleisen tien alueita.

 

Nivankylä-Ylikylä osayleiskaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 6.3.- 4.4.2018.

 

Lisätietoa ja muut käsiteltävät asiat 28.5. kokouksen esityslistalta.