Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Kaupunginhallitus käsittelee: Osavuosikatsaus, Tilaliikelaitoksen uudelleenorganisointi, kaupungintalon peruskorjaus ja Eteläkeskuksen asemakaavamuutokset
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Päätösten ennakkotiedotteet

Kaupunginhallitus käsittelee: Osavuosikatsaus, Tilaliikelaitoksen uudelleenorganisointi, kaupungintalon peruskorjaus ja Eteläkeskuksen asemakaavamuutokset 

Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 10.6.2019 kuluvan vuoden ensimmäistä osavuosikatsausta (1.1.-30.4.). 

Alkuvuoden neljän ensimmäisen kuukauden tulos jäi -12,9 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Alunperin tälle vuodelle on budjetoitu -9,1 miljoonan alijäämä. Kaupungin toimintakate kasvoi vuoden ensimmäisellä kolmanneksella 4,5 prosenttia. Määrärahoja käytettiin 5,6 miljoonaa euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Suurimmat kasvut ovat henkilöstömenoissa, palvelujen ostoissa ja vuokrissa.

Kilpailukykysopimuksen verovähennykset ja valtionosuusleikkaukset näkyvät edelleen verorahoituksen kertymässä. Valtionosuudet ovat laskeneet 0,1 prosenttia eli 0,02 miljoonaa euroa viime vuoteen verrattuna.

Kaupungissa on käynnissä toiminnan ja talouden uudistamisohjelma, jolla tähdätään noin 50 miljoonan euron säästöihin vuosina 2019-2021. 

- Taloustilanteen parantaminen edellyttää rohkeita päätöksiä organisaatiorakenteissa, palveluverkoston tiivistämistä, palvelutasojen ja -mallien uudelleen tarkastelua sekä asukkaiden omavastuisuuden lisäämistä, kaupunginjohtajaja Esko Lotvonen toteaa.

Osavuosikatsaus etenee kaupunginhallituksesta vielä valtuuston käsittelyyn.

Tilaliikelaitoksesta ehdotetaan taseyksikköä kaupunginhallituksen alaisuuteen

Osana toiminnan ja talouden uudistamisohjelmaa kaupungissa on valmisteltu tilaliikelaitoksen toiminnan uudelleenorganisointia. Kaupunginjohtaja esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että tilaliikelaitoksen toiminta liikelaitoksena lakkaisi 1.1.2020 alkaen. Kaupungin tilaomaisuuden kehittäminen ja hallinnointi organisoitaisiin kaupunginhallituksen alaiseksi taseyksiköksi. 

Liikelaitos on toiminut 1.1.2008 alkaen, jonka jälkeen hallinnoitavien tilojen ja rakennusten määrä on vähentynyt. Tilaliikelaitoksen merkitys uusien tilojen rakennuttamisessa on myös vähentynyt, sillä valtuuston linjausten mukaisesti uudisrakentamisesta on vastannut Rovaniemen kaupunkikiinteistöt Oy tai tilat on hankittu leasingrahoitukseen perustuvalla elinkaarimallilla tai vuokrasopimukset kilpailuttamalla.

Kaupungintalon korjaus etenemässä hankesuunnitteluun

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se käynnistäisi kaupungintalon korjauksen hankesuunnittelun ja hankkisi sen Rovaniemen kaupunkikiinteistöt Oy:ltä. Hankesuunnitelmassa on tarkoitus täsmentää kaupungintalon peruskorjauksen kustannusarvio, tilojen käyttäjät ja käyttötarkoitus. Suunnitelman tulisi olla valmiina vuoden 2019 loppuun mennessä. Hankesuunnitelman pohjalta kaupunginhallitus tekisi esityksen valtuustolle korjausinvestoinnista. 

Tilaliikelaitoksen johtokunta hyväksyi 17.4. kokouksessaan korjaukseen liittyvän tarveselvityksen, jonka perusteella tilojen kunto todettiin ennakoitua paremmaksi. Tarveselvityksessä esitettiin myös, että tilojen käyttöä tehostettaisiin ja kehitettäisiin. Tavoitteena on esimerkiksi mahdollistaa tilojen käyttö myös konserniyhtiöille ja kansalaisjärjestöille. Lisätiedot tarveselvityksestä löytyvät kaupungin verkkosivuilta.


Eteläkeskuksen asemakaavamuutokset tukevat alueen toiminnallista muutosta teollisuudesta kaupan alalle 

Kaupunginhallitus käsittelee kahta asemakaavamuutosta 9. kaupunginosassa. Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittäisi valtuustolle korttelin 9024 tonttien 4-6 käyttötarkoituksen muuttamista enemmän kaupallista käyttöä palvelevaksi. Tontit sijaitsevat Teollisuustien varrella ja alueella on jo nyt kaupallista toimintaa. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on määritelty teollisuus- ja liikerakennusten korttelialueeksi. Lopullisesta kaavamuutoksesta päättää valtuusto.

Asemakaavamuutoksen myötä rakennusoikeudet ja kerrosluvut säilyisivät ennallaan, mutta tonttien luovutus- ja vuokrahinnoissa sovellettaisiin kaupunginhallituksen toukokuussa 2018 (28.5.2018 § 235) hyväksymiä ehtoja. 

Toinen asemakaavamuutos on etenemässä ehdotusvaiheeseen ja kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen se asetetaan julkisesti nähtäville. Kaavamuutos koskee Hallitien, Teollisuustien, Lampelankadun ja Suosiolantien ympäristössä sijaitsevia kortteli-, katu- ja virkistys- ja teollisuusraidealueita. Kaupunginhallitukselle esitettävässä kaavamuutoksessa kaava-alue muutettaisiin, katuja lukuunottamatta, toimitila- ja liikerakennusten korttelialueiksi. Muutos tukisi alueen toiminnan muutosta teollisuuspainotteisesta kaupallisen toiminnan suuntaan. 

Alueen rakennusoikeudet ja kerrosluku säilyisivät muutoksen jälkeen lähes ennallaan. Rakentamisen määrä ei merkittävästi poikkeaisi nykyisestä, mutta alueen kaupunkikuvallisen laadun paraneminen mahdollistuisi uudisrakentamisen yhteydessä. 

Kaupunginhallituksen 10.6. kokouksen esityslista on luettavissa täältä: http://rovaniemi.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginhallitus/Kokous_1062019