Etusivu>Ajankohtaista>Kaupungin nimitysjaosto kokoontui ensimmäisen kerran
Rovaniemi tiedottaa

Kaupungin nimitysjaosto kokoontui ensimmäisen kerran

13.2.2020 16:05

Rovaniemen kaupungin organisaatiouudistuksen myötä perustettu nimitysjaosto kokoontui ensimmäisen kerran 13.2.

Nimitysjaoston tehtävänä on mm. valmistella kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen hallitusvalinnat kaupunginhallitukselle ja tarkistaa, että tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa otetaan huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus, laatia esitys palkkiosäännöksi ja valmistella yhtiö-, yhtymä- ja muiden kokousedustajien valinta kaupunginhallitukselle. Nimitysjaosto muodostuu kaupunginhallituksen jäsenistä.

Konserniyhteisöjen hallitusten valinnassa noudatettavat periaatteet

Nimitysjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että konserniyhteisöjen hallitusten valinnassa noudatetaan konserniohjeen periaatteita siten, että nimettävässä hallituksessa on oltava

- tehtävään soveltuvaa ammatillista pätevyyttä ja kykyä strategiseen johtamistehtävään,
- yhteisön toimialan edellyttämää talouden osaamista ja liiketoiminnan asiantuntemusta,
- kykyä tasavertaiseen keskusteluun yhtiön toimivan johdon kanssa sekä
- riippumattomuutta siten, ettei synny eturistiriitoja hallituksen toimintaan nähden.

Rovaniemen kaupunginvaltuusto on päättänyt 16.5.2016 omistajapoliittisista linjauksista ja konserniohjeesta. Niiden mukaisesti yhtiöiden hallitusten tulee varmistaa, että konserniyhteisö toimii aina kaupunkistrategian ja kaupungin kokonaisedun mukaisesti ja yhteisö toimii tuloksellisesti toimialan parhaisiin yhteisöihin verrattuna. Hallituksella on vastuu yhteisön operatiivisesta johtamisesta yhteisöä ohjaavan lainsäädännön mukaisesti sekä kaupunginvaltuuston omistajana päättämien tehtävien ja tavoitteiden toteuttamiseksi.

Nimitysjaosto päätti, että jäsenmäärä tytäryhtiöiden hallituksissa on enintään seitsemän jäsentä. Muuten asiasta päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Kaupungin edustajien nimeäminen yhtiöihin ja yhteisöihin ja toimiohjeiden antaminen

Nimitysjaosto teki kaupunginhallitukselle esityksen yhtiö- ja vuosikokouksiin nimettävistä henkilöistä, edustajille annettavista toimiohjeista yhtiöiden ja yhteisöjen hallitukseen/johtokuntaan valittavista henkilöistä ja kiinnittää edustajien huomiota siihen, että tasa-arvolain tasapuolisuusperiaate tulee huomioon otetuksi.

Lisäksi nimitysjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan toimialajohtaja nimeää tarvittaessa sijaiset kaupunginhallituksen nimeämille kokousedustajille sekä kaupungin edustajat muihin yhdistysten vuosikokouksiin ja että elinvoimajohtaja nimeää tarvittaessa kaupungin edustajat sellaisten asunto- ja kiinteistöyhtiöiden yhtiökokouksiin, joissa kaupunki on vähemmistöosakkaana.

Toimiohje tytäryhteisöjen hallintoelinten jäsenten palkkioista

Nimitysjaosto teki kaupunginhallitukselle esityksen tytäryhteisöjen hallintoelinten jäsenten kokous- ja vuosipalkkioiden määräytymisperusteista.

Nimitysjaosto esittää, että hallituksen jäsenen kokouspalkkio olisi kaupungin hallintosäännnön mukaisesti 100 euroa/kokous, puheenjohtajien kokouspalkkio olisi 50 %:lla korotettu. Puheenjohtajien vuosipalkkioksi esitetään 1600 euroa/vuosi.

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa 2019 hallintosääntökäsittelyn yhteydessä, että luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet valmistellaan uudelleen valtuuston päätettäväksi.
Valtuuston keskustelussa nostettiin esille mm. lautakuntien puheenjohtajien vuosipalkkiot ja jaostojen puheenjohtajien vuosipalkkiot sekä kaupunginhallituksen puheenjohtajan palkkiot.

Nimitysjaosto päätti kysyä valtuustoryhmiltä kannanottoa pallkiosäännön mahdollisista muutostarpeista.