• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ympäristö ja luonto

Vesiensuojelu

Vesiensuojelua Suomessa ohjaa päällimmäisenä valtioneuvoston periaatepäätös vesiensuojelun suuntaviivoista. Periaatepäätöksessä on määritelty keskeisimpiä vesiluontoon kohdistuvia uhkia sekä toimia, joiden avulla pyritään saavuttamaan vesien hyvä tila ja estämään vesien hyvän tilan heikkeneminen.

Keskeisimmiksi vesiensuojelun tavoitteiksi on määritelty: 
 • rehevöitymistä aiheuttavan ravinnekuormituksen vähentäminen
 • haitallisista aineista aiheutuvien riskien vähentäminen
 • pohjavesien suojelu
 • vesiluonnon monimuotoisuuden suojelu
 • vesien kunnostus
 

 
Vesiensuojelun toteutus

Vesiensuojelu toteutetaan Suomessa mm. normiohjauksella ja tukijärjestelmien avulla. Vesi- ja ympäristönsuojelulaissa sekä niiden nojalla annetuissa asetuksissa vesiensuojelu on ollut vahvasti mukana jo pitkään. Euroopan Unionin vuonna 2000 antama vesipolitiikan puitedirektiivi on entisestään tehostanut vesiensuojelun suunnittelua ja toteutusta Suomessa.

Vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteena on saattaa kaikki EU:n alueen pinta- ja pohjavedet vähintään hyvään tilaan vuoteen 2015 mennessä, joissakin tapauksissa vuoteen 2021 tai 2027 mennessä. Samalla vesien tila ei saa myöskään heiketä. Puitedirektiivin kansallinen toimeenpano Suomessa on toteutettu lailla vesienhoidon järjestämisestä (1299/2004) ja sen nojalla annetuilla asetuksilla. Direktiivin tavoite vesien hyvästä tilasta on siirretty vesienhoitolakiin seuraavasti:

Vesienhoidon järjestämisen yleisenä tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin, ettei pintavesien ja pohjavesien tila heikkene ja että niiden tila on vähintään hyvä.”

Vesienhoidon järjestämiseksi ja asetetun tavoitetilan saavuttamiseksi Suomeen on muodostettu vesienhoitoalueita, joille kullekin laaditaan ELY-keskusten koordinoimina oma vesienhoitosuunnitelma sekä toimenpideohjelma. Ensimmäinen suunnittelukausi koski vuosia 2010 - 2015. Valtioneuvosto on hyväksynyt 3.12.2015 vesienhoitosuunnitelmat toiselle suunnittelukaudelle 2016 - 2021. Vesienhoitosuunnitelmat vesienhoitoalueittain löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta.

 

Kunnan tehtävät vesiensuojelussa

Kunnan tehtävänä on edistää ja valvoa vesiensuojelua omalla toimialueellaan. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo ympäristö- ja vesilainsäädäntöä sekä toimii lupaviranomaisena sille laissa säädetyin valtuuksin.