• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ympäristö ja luonto

Rovaniemen pesimälinnusto kartoitettu

Lapin yliopiston Arktisen keskuksen Luontoselvitys- ja YVA-palveluiden koordinoima Rovaniemen kaupunkilintuatlas -projekti päättyi elokuussa 2012. Hankkeen päätuotos, Rovaniemen pesimälinnusto -julkaisu on nyt saatavilla lintu- ja luontoharrastajien, ympäristöviranomaisten ja opetussektorin käyttöön.

 sorsia2.png


Vuoden 2009 lopulla käynnistyneessä Rovaniemen kaupunkilintuatlas -projektissa tuotettiin Rovaniemeä koskevaa linnustotietoa ja se muokattiin helppokäyttöiseen muotoon kaupunkilaisten, matkailijoiden, luontopalveluyritysten, virkistyskäytön sunnittelijoiden, virkamiesten ja päättäjien käyttöön. Linnustotietoja voidaan alueellisesti liittää muuhun ympäristötietoon ja edelleen tehostaa tietojen sovellusmahdollisuuksia aluesuunnittelussa, luonnonsuojelussa, kaupunkialueiden virkistyskäytössä sekä opetussektorilla. Rovaniemellä toteutetussa linnustokartoituksessa erityishuomiota kiinnitettiin kaupungin suunniteltujen leviämissuuntien ja virkistyskäyttöalueiden linnustoon.

Projektin aikana selvitettiin Rovaniemen pesimälinnuston levinneisyys ja runsaus sekä tarkasteltiin linnustossa tapahtuneita muutoksia. Hankkeessa määritettiin linnustollisesti merkittävimmät alueet ja selvitettiin uhanalaisten lintulajien, EU:n lintudirektiivilajien sekä Suomen erityisvastuulajien esiintymäpaikat. Lintumatkailun tuotteistamispaketti toteutettiin kyselytutkimuksen muodossa paikallisen matkailusektorin käyttöön. Rovaniemen tärkeimmistä lintukohteista ja niiden lajistosta painatettiin suomen- ja englanninkieliset esitteet.

sorsa1.png 


Varsinainen hankkeen päätuote on 184-sivuinen, kattava ja ajankohtainen kuvaus Rovaniemen seudun pesimälinnustosta. Jukka Jokimäen ja Marja-Liisa Kaisanlahti-Jokimäen toimittamassa Rovaniemen pesimälinnusto -kirjassa esitellään 160 alueella pesivää lintulajia levinneisyyskarttoineen ja runsaustietoineen. Julkaisu tuo lintutiedon osaksi Rovaniemen seudun ympäristötietoutta ja edesauttaa ekologisesti kestävien suunnittelukäytäntöjen toteutumista.

Rovaniemen kaupunkilintuatlas -projektin kokonaiskustannukset olivat noin 230 000 euroa, josta Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämän EAKR -rahoituksen osuus oli 70 prosenttia. Rovaniemen kaupunki osallistui rahoitukseen 10 prosentin ja Lapin yliopisto 20 prosentin osuudella. Muita yhteistyötahoja olivat Lapin lintutieteellinen yhdistys, Lapin maakuntamuseon luonnontieteen yksikkö, Helsingin yliopiston luonnontieteellinen keskusmuseo ja BirdLife Suomi.


Julkaisun voi ostaa omaksi perjantaista 7.9 alkaen monipalvelukeskus Osviitasta, Hallituskatu 7, 12 €:n omakustannushintaan.

Lisätietoja:
Erikoistutkija Jukka Jokimäki, p. 0400 138802, jukka.jokimaki(at)ulapland.fi
Tutkija Marja-Liisa Kaisanlahti-Jokimäki, marja-liisa.kaisanlahti(at)ulapland.fi 
www.arktinenkeskus.fi/rovaniemenlintuatlas

Rovaniemen pesimälinnusto

pesimalinnusto-1.jpg