• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ympäristö ja luonto
Jätevedenkäsittelyjärjestelmä

Jätevedenkäsittelyjärjestelmää valittaessa on otettava huomioon monia asioita, joista tässä on esitetty vain osa. Jätevedenkäsittelyyn liittyvistä asioista saat enemmän tietoa ohessa olevien linkkien kautta.

 

Hyvä suunnittelu on jätevedenkäsittelyjärjestelmää valittaessa ensiarvoisen tärkeää. Selvitä itsellesi mm. seuraavat asiat:

• koskeeko jätevesiasetus kiinteistöäsi
• mahdolliset vapautukset (ikävapautus tai määräaikainen poikkeaminen sosiaalisin perustein)
• nykyisen jätevesijärjestelmän selvitys
• jätevesijärjestelmän saneeraussuunnitelma
• jätevedenkäsittelyjärjestelmien erot (maahanimeytys, maasuodatus ja pienpuhdistamo) ja mikä järjestelmä on omalle kiinteistölle soveltuva
• vanhan jätevesijärjestelmän saneeraaminen

Jätevesien mahdollisimman tehokas puhdistaminen on sitä ympäristötyötä, jolla voimme parhaiten vaikuttaa oman lähiympäristömme viihtyisyyteen ja puhtauteen.

Jätevesiasetus

Asetuksen tavoitteena on vähentää talousjätevesien päästöjä ja ympäristön pilaantumista. Asetus koskee viemäriverkostoon liittymättömiä (viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella sijaitsevia) asuinrakennuksia, loma-asuntoja, karjatilojen maitohuoneita sekä elinkeinotoimintaa kuten majoitus- ja ravitsemuspalveluita. Asetus ei koske vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin liittyneitä kiinteistöjä, ympäristöluvanvaraista jätevesien käsittelyä eikä kiinteistöjä, joilla muodostuu vähäisiä määriä jätevettä.

Ikävapautus
Jätevesien käsittelyvaatimuksista on vapautettu sellaiset vakituisesti asutut kiinteistöt, joilla haltija tai haltijat olivat lain voimaan tullessa (9.3.2011) täyttäneet 68 vuotta eli syntyneet 9.3.1943 tai aiemmin. Ikävapautuksen saa ilman erityistä hakemusta. Ikävapautus ei koske vapaa-ajan asuntoja. Jätevesijärjestelmän tulee kuitenkin olla käyttökuntoinen eikä kiinteistön talousjätevesistä saa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa. 

Määräaikainen lykkäys
Kiinteistökohtaista poikkeusta voidaan hakea kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Määräaikaiseen lykkäykseen oikeuttaa mm. erityisen vaikea elämäntilanne kuten työttömyys tai pitkäaikaissairaus ja näistä johtuen alhainen tulotaso. Edellytyksenä on että jätevesijärjestelmän parantamiseksi tarvittavat toimet ovat korkeiden kustannusten tai teknisen vaativuuden vuoksi kiinteistön haltijalle kohtuuttomat ja ympäristöön aiheutuva kuormitus on vähäinen. Kohtuuttomuutta arvioitaessa voidaan ottaa huomioon myös mahdolliset viemäriverkoston laajentumishankkeet.

Selvitys jätevesijärjestelmästä

Kiinteistöillä, joita asetus koskee, on oltava selvitys jätevesijärjestelmästä. Selvitys voidaan tehdä  vapaamuotoisena tai oheisella lomakkeella. Selvitys pidetään kiinteistöllä ja esitetään viranomaisille pyydettäessä.

Aikataulu

Olemassa olevien rakennusten osalta jätevesijärjestelmän on oltava asetuksen mukainen viimeistään 15.3.2018. Uusien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät on rakennettava heti asetuksen vaatimukset täyttäviksi. Mikäli kiinteistöä peruskorjataan, samalla on myös tehostettava jätevedenkäsittelyjärjestelmää tai rakennettava uusi asetuksen vaatimukset täyttävä järjestelmä. Jos nykyinen jätevedenkäsittelyjärjestelmä on niin huonosti toimiva, että jätevedet aiheuttavat ympäristön pilaantumisen vaaran on jätevedenkäsittelyjärjestelmä uusittava heti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.12.2007