• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ympäristö ja luonto
Ilmansuojelu

Ilmansuojelun tavoitteena on ilmanlaatu, joka turvaa terveellisen ja viihtyisän elinympäristön sekä luonnon toimintakyvyn säilymisen. 

Ilmansaasteilla monia haitallisia vaikutuksia

Ilmansaasteet saattavat aiheuttaa maaperän ja vesistöjen happamoitumista ja rehevöitymistä, havupuustolle kasvuhäiriöitä sekä muodostaa alailmakehän haitallista otsonia. Kaasumaisilla ilmansaasteilla, kuten typpidioksidilla, ja otsonilla sekä hiukkasilla, joista haitallisimpia ovat keuhkorakkuloihin asti tunkeutuvat pienhiukkaset, on myös haitallisia vaikutuksia terveyteen. 

Rovaniemen ilmanlaatu

Kunnallinen ilmanlaadun seuranta- ja suojelutyö perustuu lakisääteiseen velvoitteeseen. Rovaniemen seudun ilmanlaatua on seurattu jo 1980- luvun alusta lähtien noin viiden vuoden välein tehtävin niin kutsutuin leviämismallilaskelmin rikki-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen osalta. Yleisesti on todettavissa, että Rovaniemen ilmanlaatu on ollut hyvä, kehittynyt parempaan suuntaan ja valtioneuvoston asettamat ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot ylittyvät vain harvoin lyhytaikaisesti ääriolosuhteissa. Leviämismallilaskelmia on tarpeen mukaan täydennetty erillistutkimuksin ja mittauksin.

 Taivas-ja-kirkontorni.jpg


Tuore selvitys 2017: Rovaniemen ilmanlaatu erittäin hyvä

Vuonna 2016 aloitetut mittaukset saatiin päätökseen toukokuun lopussa 2017.
Tulokset liitetiedostoina Raportit osiossa.

Tuoreen selvityksen mukaan Rovaniemen ilmanlaatu on hyvä ellei jopa erinomainen. Ilmanlaatu heikkenee hetkellisesti ainoastaan lyhyinä jaksoina keväällä katupölyn aikaan ja talven kovilla pakkasilla. 


”Tulokset vahvistivat ennakkokäsityksiä Rovaniemen hyvästä ilmanlaadusta”, sanoo kaupungin ympäristöpäällikkö Erkki Lehtoniemi. Mittauksia on tehty Rovaniemellä aikaisemminkin, muttei tässä laajuudessa.

Ilmanlaatua seurattiin ajalla 1.1.2016–30.5.2017. Mittaukset tehtiin kahdessa pisteessä, joista toinen sijaitsi kaupungin keskustassa Ruokasenkadulla ja toinen pientaloalueella Korkalovaarassa (liikennepuistossa Konkelontiellä). Mittauksista vastasi Nab Labs Oy.

Mittauspaikat valittiin siten, että toinen paikoista olisi tyypillinen keskustan mittauspiste, jossa näkyisivät muun muassa liikenteen päästöt ja hiekoitushiekan pölyt. Toinen asema sijaitsi Suosiolan voimalaitoksen vaikutusalueella ja edusti tyypillistä pientaloaluetta. Mittaukset sisälsivät typen oksidit, hengitettävät hiukkaset, pienhiukkaset ja rikkidioksidin.

Hengitettävät hiukkaspitoisuudet ylittivät vuorokausikohtaisen raja-arvon keskustan mittauspisteellä viisi kertaa molempina mittausvuosina huhti-toukokuussa. Vuorokausikohtainen keskiarvo saa ylittyä 35 kertaa vuoden aikana ilman, että ilmanlaadun suhteen pitää ryhtyä toimenpiteisiin.

Pienhiukkaset alittivat molempina vuosina kummassakin mittauspisteissä asetetun vuosikeskiarvon raja-arvon.

Lisätietoja:
Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, Rovaniemen kaupunki: p. 0400 295 595, erkki.lehtoniemi(at)rovaniemi.fi

Satu Pekkala, Napapiirin Energia ja Vesi Oy, p. 040 352 4976, satu.pekkala(at)neve.fi


 

Reaaliaikainen ilmanlaatu

Paikallinen-ilmanlaatu.gif

Raja-arvot

Rovaniemen ilmanlaadun mittaus on päättynyt 30.5.2017