• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Varhaiskasvatus
Ilo kasvaa liikkuen -hanke

Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalvelut osallistuu valtakunnalliseen Ilo kasvaa liikkuen -hankkeeseen  2014-2020. Hankkeesta vastaavat varhaiskasvatusyksiköiden johtajat Kati Kaakkurivaara, Risto Davidila ja Kaisa Peteri. 

Valtakunnallista liikkumis- ja hyvinvointiohjelmaa on rakennettu yhteistyössä valtakunnallisesti yksikkö- tai kuntatasolla. Mukana on suuri osa Suomen kunnista. Tavoitteena on lasten liikunta-aktiivisuuden lisääminen valtakunnallisten liikuntasuositusten mukaisiksi. 

Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatus on lähtenyt mukaan Ilo kasvaa liikkuen-hankkeeseen syksyllä 2014. Lähtökohtana oli lisätä pienin askelin päivittäisen liikkumisen ja liikunnan määrää varhaiskasvatuksessa. Hankkeen edetessä tavoitetta on syvennetty ja osaamista vahvistettu koko varhaiskasvatuksen henkilöstön kouluttamisella. Välinehankintoihinnoissa ollaan keskitetty laadukkaiden ja monipuolisten, motoriikkaa kehittävien välineiden hankkimiseen.

Jokaiseen Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatusyksikköön sekä perhepäivähoitoon on nimetty liikuntakoordinaattori. Liikuntakoordinaattorit kokoontuvat säännöllisesti. Tavoitteena kokoontumiselle on tiedon ja kokemusten jakaminen sekä tiedon jalkauttaminen koko laajalle varhaiskasvatuksen kentälle. Heidän tehtävänään on myös motivointi sekä olla hankkeen keulakuvana. 

Ilo kasvaa liikkuen -hankkeen tärkeänä tavoitteena on ollut  oppilaitosyhteistyö. Yhteistyölle Lapin ammattikorkeakoulun liikunnanohjaaja koulutuksen kanssa on  rakennettu toimintamalli joka ohjaa opiskelijat varhaiskasvatuksen pariin.

Ilo kasvaa liikkuen -hankkeen aikana on tehty Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma, joka on tarkoitettu varhaiskasvatuksen arkityöhön helpottamaan lasten liikunnan ja liikkumisen toteutumista jokapäiväisessä arjessa. Suunnitelman pohjana on motoristen perustaitojen oppiminen, sisältäen myös tiedollisen ja sosioemotionaalisen tavoitteen.
Suunnitelman vinkit ovat matalan kynnyksen keino toteuttaa uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa laaja-alaisesti, sillä toiminnallinen oppiminen on lapsen luonnollinen tapa oppia. Liikkumisen perustaitoja harjoitetaan osana päivittäistä arkea sekä ohjatuissa liikuntatuokioissa. Tutustu tästä Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelmaan

 
Tieto- ja viestintäteknologian pedagoginen käyttö varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Esiopetuksen opetussuunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet määrittelee tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen tärkeäksi kansalaistaidoksi. Tieto- ja viestintäteknologista osaamista tarvitaan lasten ja perheiden arjessa, ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Se on osa monilukutaitoa sekä media- ja opiskelutaitoja, joita tarvitaan opiskelussa ja työelämässä. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tehtävä onkin kotien rinnalla edistää lasten tieto- ja viestintäteknologista osaamista.

Päiväkodeissa tutustutaan erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin, palveluihin ja peleihin. Tieto- ja viestintäteknologian avulla tuetaan lasten vuorovaikutustaitoja, oppimisen taitoja sekä vähitellen kehittyvää kirjoitus- ja lukutaitoa. Mahdollisuudet kokeilla ja tuottaa itse edistävät lasten luovan ajattelun ja yhteistoiminnan taitoja. Lapsia ohjataan omaksumaan turvallisia ja ergonomisia käyttötaitoja.

Tieto- ja viestintäteknologian pedagoginen käyttö yhtenä työtapana edellyttää paneutumista oppimisympäristöjen kehittämiseen. Toimintakulttuurin kehittäminen vaatii panostamista henkilöstön koulutukseen, mahdollisuuksiin tutustua jo olemassa oleviin kehittämishankkeisiin ja niiden tuloksiin sekä määrärahan varaamista tieto- ja viestintäteknologiavälineistön hankintaan. Tavoitteena on luoda yhteiset käytännöt tieto- ja viestintäteknologian pedagogisessa käytössä kaupungin varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on myös luoda jatkumo perusopetukseen.

Tieto- ja viestintäteknologian käyttöönottoa varten järjestetään kaikissa päiväkodeissa monipuolista koulutusta henkilöstölle ja alle kouluikäisille lapsille on hankittu ikätasoon sopivia TVT-välineitä. 
Laatukyselyjen tulokset

Teemme varhaiskasvatuksessa säännöllisesti laatukyselyjä, jotta voimme huomioida varhaiskasvatuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa eri tahoilta saadut palautteet.

Tutustu linkistä edellisen laatukyselyn tuloksiin: 

Osallisuuden toteutumisen arviointi 2018 -kyselyn tulokset