Etusivu>Palvelut>Tietosuoja>Tietosuoja Rovaniemen kaupungissa
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Tietosuoja
Tietosuoja Rovaniemen kaupungissa

Yksityisyytesi on meille tärkeää. Me Rovaniemen kaupungilla pyrimme varmistamaan, että jokaisen henkilön yksityisyyden suoja säilyy. Rovaniemen kaupungissa noudatetaan EU:n yleistä Tietosuoja-asetusta ja kansallista tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa. Olemme ohjeistaneet ja kouluttaneet henkilöstömme käsittelemään tietoja henkilöiden yksityisyyttä kunnioittaen.

Kaupungilla on kokonaisvastuu myös yhteistyötahojensa henkilötietojen käsittelystä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupungin sopimuskumppanit allekirjoittavat erillisen liitteen henkilötietojen käsittelyehdoista.

Eu:n yleisen tietosuoja-asetuksen myötä, jokainen kunta on velvoitettu nimeämään tietosuojavastaava. Rovaniemen kaupungilla toimii kaksi tietosuojavastaavaa, joista toinen toimii sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tietosuojavastaavien tukena toimivat toimialojen tietosuojan yhdyshenkilöt sekä kaupunkikonsernin tietosuoja- ja tietoturvaryhmä. Tietosuojavastaavan tehtäviä ei ole nykyisessä lainsäädännössä tarkasti määritetty.

Tietosuojavastaavan tehtäviä voivat olla mm.

a) tukea ja avustaa rekisteröityä, rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijää sekä henkilötietoja käsitteleviä työntekijöitä tietosuoja-asioissa
b) osallistua tietosuoja- ja tietoturvaohjeiden valmisteluun sekä ylläpitoon
c) osallistua tietoturvapoikkeamien ja –rikkomusten käsittelyyn sekä niihin liittyvien prosessien kehittämiseen
d) osallistua kaupungin henkilötietojen käsittelyn suunnitteluun ja ohjeistaa sekä tarvittaessa kouluttaa henkilökuntaa tietosuoja-asioissa
e) seurata, että henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuoja-asetusta ja siihen liittyviä käytännesääntöjä, ohjeita sekä muita säädöksiä (mm. valmisteilla oleva kansallinen lainäädäntö)
f) antaa pyydettäessä neuvoja tietosuojaa koskevasta vaikutustenarvioinnista
g) raportoida kaupungin johdolle tietosuojan tilasta ja kehittämistarpeista
h) tehdä yhteistyötä valvontaviranomaisen kanssa
i) toimia valvontaviranomaisen yhteyspisteenä käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä

Rovaniemen kaupungin tietosuojavastaavat tavoitat sähköpostitse osoitteesta tietosuojavastaava(at)rovaniemi.fi.

Tietosuojan muistilista palveluntuottajille

Tämä muistilista on tarkoitettu niille palveluntuottajille, jotka käsittelevät henkilötietoja Rovaniemen kaupungin puolesta ja lukuun. Tyypillisiä henkilötietoja ovat asiakastiedot, asiakkaan terveystiedot, sosiaalihuollon asiakkuustiedot, henkilötunnus, pankkitilinumero ja valokuva, josta voidaan tunnistaa yksilö sekä yhteystiedot kuten sähköpostiosoitteet. Muistilistalla ohjeistetaan työntekijää huomioimaan tietosuojan vaatimukset omassa työssään.

Tietosuojalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on suojata henkilön yksityisyys henkilötietojen käsittelyssä. Rovaniemen kaupungilla tämä tarkoittaa asiakkaiden, oman henkilöstön ja yhteistyökumppanien henkilötietojen suojaamista. Tietosuoja on osa toiminnan vaatimustenmukaisuutta, tietoturvallisuutta ja riskienhallintaa.

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Asetuksessa tarkennetaan henkilötietojen käsittelyn vaatimuksia. Rekisterinpitäjän (Rovaniemen kaupunki) ja henkilötietojen käsittelijöiden (palveluntuottajat) velvollisuudet kasvavat. 

Tietosuojalainsäädäntöä sovelletaan aina, kun kaupungin toiminnassa käsitellään henkilötietoja. Rovaniemen kaupungin toimintaan liittyvät tietoturvan ja tietosuojan vastuut määritellään kaupungin tietoturvapolitiikassa. Jokaisella palveluntuottajalla on vastuu omaan tehtäväänsä liittyvän tietoturvan ja tietosuojan toteuttamisesta sekä tiedon ja tietojärjestelmien asianmukaisesta käytöstä.

Noudata lainsäädäntöä ja annettuja ohjeita henkilötietojen käsittelyssä

Salassapito ja vaitiolovelvollisuus

 • Kukin palveluntuottaja (mukaan lukien harjoittelija, opiskelija jne.) vastaa roolissaan siitä, että noudattaa salassapitoa ja vaitiolovelvollisuutta koskevia säädöksiä 
 • Käsittele asiakastietoja asiakkaiden yksityisyydensuoja huomioiden

Huolellisuus

 • Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava erityistä huolellisuutta. Tämä on otettava huomioon myös asioista keskusteltaessa, muistiinpanoja tehtäessä, asiakirjoja luettaessa, kuljetettaessa tai esillä pidettäessä

Puhtaan pöydän periaate

 • Noudata puhtaan pöydän periaatetta. Käsinkirjoitetut asiakasmuistiinpanot ovat myös henkilötietojen käsittelyä ja niiden (pitkäaikaista) käyttöä ja säilyttämistä on vältettävä
 • Kun luottamuksellista tai salassa pidettävää asiakirjaa käsitellään, tulostetaan, skannataan tai kopioidaan, on tärkeää ettei arka materiaali päädy vääriin käsiin. Tällaisen tiedon kopiointia tai muuta vastaavaa käsittelyä on ylipäänsä syytä välttää
 • Hävitä luottamuksellista tai salassapidettävää tietoa sisältävät luonnokset ja kopiot tietoturvallisesti välittömästi tarpeen päättyessä

Riskilähtöisyys

 • Arvioi henkilötietojen käsittelyn riskejä asiakkaan näkökulmasta. Millaisia riskejä asiakkaalle voi koitua, jos hänen henkilötietojaan esimerkiksi luovutetaan perusteettomasti

Tarkoituksenmukaisuus

 • Saat käsitellä vain sellaisia henkilötietoja, jotka täyttävät sopimuksen mukaisen käyttötarkoituksen
 • Ota huomioon kunkin rekisterin määrittelemä tarkoitus henkilötietojen käsittelylle ja se, mitä tietoja rekisterissä on määritelty käsiteltäviksi. Palveluntuottaja saa käsitellä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat asianmukaisia ja olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa sopimuksen mukaiseen käyttötarkoitukseen. Mitään niin sanotusti ylimääräisiä henkilötietoja ei saa siten käsitellä esimerkiksi kirjaamalla niitä rekisteriin 

Huomioi myös, että sähköisestä tiedonkäsittelystä jää aina jäljet. Kaupungilla tehdään tarkistuksia vaatimustenmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseksi.

Ole tietoinen siitä, että rekisteröidyllä eli asiakkaalla, jonka tietoja käsitellään, on oikeus pyytää omat tietonsa. Tietosuoja-asetuksen mukaiset tarkastuspyynnöt ohjataan Rovaniemen kaupungin kirjaamon kautta.

Huolehdi riittävästä tietoturvasta

 • Huolehdi tuottamiesi palveluiden käyttövaltuushallinnan tietoturvasta niin, että henkilötietoihin on pääsy vain sopimuksessa mainituilla tahoilla
 • Huolehdi, että käyttämiesi päätelaitteiden, tietoverkkojen sekä palvelinten suojaukset ja tietoturvaohjelmistot ovat ajan tasaisia
 • Reagoi tietosuoja- ja tietoturvapoikkeamiin välittömästi niiden ilmaannuttua 

Mikäli havaitset tietosuojaan tai tietoturvaan liittyvän poikkeaman, ole yhteydessä Rovaniemen kaupungin tietosuojavastaaviin, palvelualueen tietosuojan yhdyshenkilöön tai Rovaniemen kaupungin tietohallintopalveluihin.

Kysy, ellet tiedä

Hyödynnä tarpeen vaatiessa kaupungin tietosuojavastaavien, palvelualueilla olevien tietosuojan yhdyshenkilöiden ja tietohallinnon osaamista. Kysy rohkeasti, ellet tiedä!