• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Terveys
Ilmoitukset ja hakemukset

Elintarvikelaki

Elintarvikehuoneistosta on tehtävä ilmoitus elintarvikelaissa mainittuja poikkeuksia (13 § 6 mom.) lukuun ottamatta asianomaiselle valvontaviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista (ilmoitettu elintarvikehuoneisto). Omavalvontasuunnitelmaa ei enää hyväksytä, mutta se on esitettävä valvontaviranomaiselle viimeistään ensimmäisellä tarkastuksella. Elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan mitä tahansa rakennusta tai huoneistoa tai niiden osaa taikka muuta ulko- tai sisätilaa, jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään, ei kuitenkaan alkutuotantopaikkaa ( elintarvikelaki 23/2006) 

Jos elintarvikehuoneistossa valmistetaan tai käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä, huoneistolle on haettava hyväksyntää asianomaiselta valvontaviranomaiselta ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista (laitos). Hakemuksen yhteydessä valvontaviranomaiselle on esitettävä kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Elintarvikehuoneiston hyväksymismenettelystä on tarkempia säännöksiä valtioneuvoston elintarvikevalvonnasta antamassa asetuksessa 420/2011.

Alkutuotantopaikasta ja sen toiminnasta on toimijan ilmoitettava kunnan elintarvikevalvontaan. Alkutuotannolla tarkoitetaan tuotteiden tuotantoa, kasvatusta ja viljelyä, myös sadonkorjuuta, lypsämistä ja kaikkia eläintuotannon vaiheita ennen teurastusta. Alkutuotantoa ovat esimerkiksi maidon- ja munantuotanto, lihakarjan kasvatus, kalastus ja kalanviljely, hunajantuotanto sekä kasvisten, hedelmien, viljan ja sienten viljely. Alkutuotantotoimintaa ei ole maidon kuljetus pois alkutuotantopaikalta, alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus eikä eläinten teurastaminen. Myöskään esim. juuston tai hillojen valmistus, yrttien kuivaaminen, kasvisten kuoriminen, kalojen perkaaminen maissa tai kalojen fileointi eivät ole alkutuotantotoimintaa, vaan elintarvikehuoneistotoimintaa.  
Alkutuotantoilmoitusta ei tarvitse tehdä metsästyksestä, luonnonvaraisen riistan luovutuksesta kuluttajalle eikä luonnonvaraisten kasvien, sienten tai esimerkiksi mahlan keräilystä. Ilmoitusta ei tarvitse myöskään tehdä kasvien ja sienten alkutuotannosta, jos toimija on yksityinen henkilö tai toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena.

Huom!
Uutta:  Elintarvikehuoneistoilmoituksen sekä ilmoituksen kauneushoitolasta tms.  voi nyt tehdä myös sähköisesti.

 

Terveydensuojelulaki

Terveydensuojelulain muutos astuu voimaan 1.1.2017. Muutetun lain mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä  terveydensuojelulain mukainen ilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen:
1) majoitusliikkeen käyttöönottoa;
2) yleisölle avoimen kuntosalin ja muun liikuntatilan, saunan, kylpylän, uimahallin, uimalan ja uimarannan käyttöönottoa;
3) päiväkodin ja kerhon sekä esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukio-opetusta tai korkeakoulutusta antavan oppilaitoksen ja opetuksen järjestämispaikan käyttöönottoa;
4) jatkuvaa hoitoa antavan sosiaalihuollon toimintayksikön sekä vastaanottokeskuksen käyttöönottoa; (Huom! Jatkuvalla hoidolla ei tarkoiteta pelkästään ympärivuorokautista tehostettua hoitoa, vaan myös jatkuvatoiminen päivätoiminta luetaan siihen kuuluvaksi.)
5) solariumliikkeen, tatuointiliikkeen ja kauneushoitolan sekä muun huoneiston, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä, käyttöönottoa.

Ilmoitus on tehtävä myös sellaisen muun huoneiston tai laitoksen käyttöönotosta tai sellaisen toiminnan aloittamisesta, josta voi aiheutua sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa.

Vastaava ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Uuden toiminnanharjoittajan on ilmoitettava toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.

 Talousvettä toimittavan laitoksen, jolla on omaa veden tuotantoa tai käsittelyä, on haettava toimintansa hyväksymistä  viimeistään 3 kuukautta ennen suunniteltua toiminnan aloittamista .Toiminnan hyväksymistä on haettava myös, jos vedenottoa tai vedenkäsittelyä laajennetaan tai muutetaan olennaisesti tai jos veden laadussa tai jakelussa tapahtuu talousveden laadun kannalta olennaisia muutoksia. Muutosta koskeva hakemus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan muuttamista. Talousvettä ei saa toimittaa/toimintaa ei saa muuttaa ennen kuin laitos on hyväksytty. Laitoksen on hyväksytettävä TsL 20 §:n mukainen riskinarviointi terveydensuojeluviranomaisella. Laitoksen on esitettävä viranomaiselle vähintään talousvesiasetuksen (683/2017) 7 a §:n mukaiset tiedot. Riskinarvioinnin hyväksymishakemusta varten on oma lomake liitteissä.

Valvira 31.1.2017: Terveydensuojelulain (763/1994) muutos, voimaan 1.1. 2017 – 13 §:n ilmoitusvelvollisuus

Valviran ohje 7/2017: Ilmoitusmenettelyn soveltamisohje julkisille majoitushuoneistoille. Ohjeella tarkennetaan minkälaisesta majoitustoiminnasta ilmoitus tehdään ja minkä tyyppiset kohteet rajataan ilmoituksenvaraisuuden ulkopuolelle.

Valviran ohje 1/2019: Ilmoitusmenettelyn soveltamisohje Sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen toimintayksiköille. Ohjeessa käsitellään lasten päivähoidon ja muun varhaiskasvatuksen sekä jatkuvaa hoitoa antavan sosiaalialan toimintayksikön terveydensuojelulain mukaista ilmoitusta. Terveydensuojelulain mukainen kerhoja koskeva ilmoitus tehdään myös niistä lasten ja nuorten kerhotoimintaan kuuluvista tiloista, jotka eivät kuulu varhaiskasvatuksen piiriin. Näitä kerhotiloja ovat esimerkiksi erilaiset nuorisotilat, leirikeskukset, lasten kerhot sekä sisäleikkipuistot.

Tupakkalaki

Tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä saa myydä tai muutoin luovuttaa vähittäin vain myyntipaikan sijaintikunnan myöntämän vähittäismyyntiluvan perusteella. Lupa on myyntipaikka- ja luvanhaltijakohtainen. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyynnistä on tehtävä kirjallinen ilmoitus ympäristöterveydenhuoltoon. Hakemus ja ilmoitus tehdään ensisijaisesti sähköisesti Valviran lomakkeella. Ilmoituksen voi tehdä myös Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon lomakkeella (sähköpostitse tai paperilla).

Ympäristöterveydenhuoltoon on ilmoitettava etukäteen myös toiminnan muuttamisesta sekä toiminnan lopettamisesta. Näillä tiedoilla voi olla vaikutusta valvontaviranomaisen perimiin valvontamaksuihin, joten tiedot on ilmoitettava hyvissä ajoin.

Linkki Valviran ohjeeseen (13/2016) Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden luvanvarainen vähittäismyynti löytyy Ohjeita-otsikon alta..

Toiminnanharjoittaja, jolla on vanhan tupakkalain nojalla myönnetty tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa, saa myydä samassa myyntipaikassa myös nikotiininesteitä aikaisintaan 20.11.2016 sen jälkeen, kun

 1. hän on tehnyt ympäristöterveydenhuoltoon kirjallisen ilmoituksen asiasta ja
 2. toimittanut ympäristöterveydenhuoltoon päivityksen luvan myöntämisen edellytyksenä olevista tiedoista (omavalvontasuunnitelma sekä tuotteiden sijoittelu sis. selvityksen myyntipisteiden lukumäärästä ja sijainnista).

 

Lääkelaki

Lääkelain 54 a §:ssä tarkoitettua lupaa itsehoitoon tarkoitettujen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiin haetaan ympäristöterveydenhuollosta  nikotiinivalmistemyyntilupahakemuksella. Lomake löytyy alimmaisena tiedostoissa Terveydensuojelulaki ja lääkelaki -otsikon alta. Ympäristöterveydenhuolto ilmoittaa myöntämistään luvista Fimealle.

Terveydensuojelulaki ja lääkelaki
TSL 18 § Vesilaitoksen HYVÄKSYMISHAKEMUS (30,6 kB) Vettä toimittavan laitoksen aloittaminen, vedenoton tai käsittelyn olennainen laajennus, veden laadun tai jakelun olennainen muutos.
TSL 20 § HAKEMUS vedenjakelualueen riskinarvioinnin hyväksymisestä (85,5 kB) Terveydensuojelulain 20 §:n mukainen hakemus terveydensuojeluviranomaiselle riskinarvioinnin hyväksymisestä.
TSL 13§ ILMOITUS Koulut ja oppilaitokset.doc (116,5 kB) Peruskoulu (ja esiopetus), lukio, ammattioppilaitos, korkeakoulu ja muu aikuisoppilaitos, muut koulut ja oppilaitokset
TSL 13 § ILMOITUS Sosiaalialan laitokset ja huoneistot.docx (40 kB) Vanhainkoti, lastenkoti, erityisryhmien laitoshoito, tehostettu palveluasuminen, aikuisten päivähoito
TSL 13§ ILMOITUS päiväkoti, esiopetus, leikkitoiminta jne. (109,5 kB) Päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit, esiopetus, leikkitoiminta ja muu päivätoiminta
TSL 13 § ILMOITUS Lasten ja nuorten kokoontumishuoneistot (124,5 kB) Kokoontuminen; lasten ja nuorten kerhotilat, nuorisotilat ja leirikeskukset, lasten iltapäiväkerhot, lasten sisäleikkipuistot
TSL 13 § ILMOITUS Hotellit ja majoitushuoneistot, vastaanottokeskukset.doc (120 kB) Hotellit, hostellit, retkeilymajat, täysihoitolat, motellit, lomakeskusten ja leirintäalueiden mökit, muu loma-asuntojen tarjoaminen, asuntolat, yömajat, vastaanottokeskukset jne.
TSL 13 § ILMOITUS Uimahalli, kylpylä, muu allastila, yleinen sauna (36,4 kB)
TSL 13 § ILMOITUS Uimaranta (32,2 kB)
TSL 13 § ILMOITUS Kuntosalit ja liikuntatilat Rovakaari.doc (130 kB)
TSL 13§ ILMOITUS kauneushoitola.docx (30 kB) Kauneus- tai jalkahoitola, solarium, tatuointiliike tai vastaava
Nikotiinivalmistemyyntilupahakemus Rovakaari.docx (30,3 kB)
Ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta
Ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta (31,5 kB) Järjestäjän ilmoitus yleisötilaisuudesta, jossa ennakoidaan olevan yhtä aikaa vähintään 500 vierailijaa.
Rovakaaren ympäristöterveydehuolto

Postiosoite:
Rovakaaren Ympäristöterveydenhuolto
Rantavitikantie 33
96300 Rovaniemi


Käyntiosoite:
Rantavitikantie 33 B-porras, 4. krs

Sähköpostiosoitteet:
Yhteinen osoite
terveystarkastaja(at)rovaniemi.fi
Henkilökohtaiset osoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Terveysvalvonnan asiakaspalvelu
puh. 0400 128 447
 
arkisin klo 8.30-12.00

Tupakkalaki
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemus, tukkumyynti-ilmoitus (34 kB) Lomakkeella myös ilmoitus hakemuksen tai ilmoituksen tietojen muutoksesta tai myynnin lopettamisesta. Esim. laajentaminen nikotiininesteiden myyntiin.
Hakemuksen ja ilmoituksen täyttöohje (60 kB)
Liitteet
Terveydensuojelulain (763/1994) muutos, voimaan 1.1. 2017 – 13 §:n ilmoitusvelvollisuus (400,8 kB) Valviran tulkinta ilmoitusvelvollisuudesta terveydensuojelulain muutoksen jälkeen.
Lasten päiväkotitilojen suunnitteluohje (655,6 kB) Päiväkotitilojen uudisrakennus tai peruskorjaus, päiväkotitilojen perustaminen ja käyttöönotto
Ohje huoneiston perustajalle (257,2 kB) Ohjeita kauneushoitolan, jalkahoitolan, tatuointiliikkeen, solariumin, yms. perustajalle
Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2020 (198 kB) Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2020
Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon maksutaksa (142,6 kB)