• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Rakentaminen
Tontin / rakennuspaikan hakeminen ja varaaminen

Sähköinen tontinhakupalvelu

Tontit ovat esillä ja haettavissa karttapalvelussa

Kirjaudu palveluun aiemmin tekemillä tunnuksilla, jos tunnuksia ei ole niin luo uusi käyttäjätunnus ja täytä ohjelman pyytämät tiedot.

Tontteja haetaan seuraavasti:
- tonttien hakemiseen pääsee valitsemalla kunkin tontin tiedoista hae tonttia

- hakemukseen voi liittää useampia tontteja. Useampaa tonttia hakiessaan hakijan tulee järjestää valitse-mansa tontit haluamaansa tärkeysjärjestykseen

- samalla hakemuksella haetaan vain saman hakuryhmän tontteja, joko jatkuvan haun tontteja tai määrä-aikaisen haun tontteja

- hakija voi itse päättää ostaako vai vuokraako tontin jos tontin kohdalla on molemmat hinnat ilmoitettu

- Kaikki hakijat tulee lisätä toiminnolla Lisää uusi hakija. Hakijoiden tulee tehdä vahva tunnistautuminen (esim. pankkitunnuksilla) ennen hakemuksen lähettämistä

- hakemus tulee toimittaa käsittelyyn toiminnolla lähetä hakemus

Hakija saa antamaansa sähköpostiinsa varmistuksen hakemuksen saapumisesta. Hakija voi selata lähet-tämiään hakemuksia ja seurata hakemusten tilaa kirjautumalla hakupalveluun sähköpostiin tulleesta lin-kistä. Hakija saa myös antamaansa sähköpostiin ensitiedon tonttivarauksesta. Virallinen tieto tulee myö-hemmin postitse.

Tontin hakeminen hakemuslomakkeella

Kaupungin tontteja voi hakea myös erillisellä hakemuslomakkeella. Asuntotonteille on oma lomakkeensa ja teollisuus-, liike- vastaaville tonteille oma lomakkeensa. Vajaasti täytettyjä hakemuksia ei voida ottaa tasa-vertaisina huomioon muiden hakemusten kanssa.

Hakemus palautetaan seuraavaan osoitteeseen:
Rovaniemen kaupunki
Kaupungintalon Infopiste
Hallituskatu 7
PL 8216, 96101 Rovaniemi

3. Yleiset ohjeet tonttien hakemiseen
Tonttien hakuaika on joko määräaikainen tai jatkuva.

Ensimmäistä kertaa haettaviksi tulevista tonteista/rakennuspaikoista laaditaan kuulutus, joka julkaistaan Lapin Kansa –lehdessä sekä kaupungin internet-sivuilla. Hakuaika on vähintään kaksi viikkoa. Määräai-kana saapuneista hakemuksista päätökset tekee pientalotonttien osalta tekninen lautakunta, kerrostalo-tonttien osalta kaupunginhallitus ja teollisuus-, liike- tai vastaavien tonttien osalta elinkeinojaosto.

Ensimmäisen hakukierroksen jälkeen tontit siirtyvät pääsääntöisesti jatkuvan haun listalle kaupungin kart-tapalvelun internet-sivuille. Hakuaika näille tonteille päättyy viikoittain keskiviikkona klo 15.00. Mikäli keski-viikko-päivä on pyhäpäivä, haku päättyy seuraavana työpäivänä klo 15.00. Poikkeuksena on kesäkausi, jolloin hakuaika on juhannuksesta – heinäkuun viimeinen keskiviikko.

Jatkuvan haun hakemukset käsitellään loppuviikon aikana, jonka jälkeen vapaaksi jääneet tontit laitetaan kaupungin karttapalvelun internet-sivuille haettaviksi ja lisätään mahdolliset uudet vapautuneet tontit.
Jatkuvan haun listan teollisuus-, liike- ym. tonttien varauspäätöksen tekee tekninen johtaja, kerrostalo-tonttien kaupunginhallitus ja pientalotonttien osalta paikkatietoinsinööri, vaikka hakijoita samalle tontil-le/rakennuspaikalle on useita.

Tonttivaraus


Varausaika on omakotitonteille, rivitalotonteille, teollisuus- ja vastaaville tonteille 6 kuukautta, asuin-kerrostalo- ja liiketonteille yksi vuosi.

 

Varausmaksut asemakaava-alueella
- perusmaksu on tontin / rakennuspaikan vuosivuokra. Mikäli varaus johtaa tontin luovutukseen varaus-aikana, maksettu perusmaksu hyvitetään tontin hallinta- tai omistusoikeuden siirtymispäivästä lukien
- tontin lohkomismaksu (kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti)
- karttapaketti kuuluu tontin lohkomismaksun kustannukseen

Varausmaksut yleiskaava-alueella
- perusmaksu on rakennuspaikan vuosivuokra. Mikäli varaus johtaa rakennuspaikan luovutukseen varaus-aikana, maksettu perusmaksu hyvitetään rakennuspaikan hallinta- tai omistusoikeuden siirtymis-päivästä lukien
- karttapakettimaksu 75 euroa (sis. alv 24 %) (sisältää kaavaotteen + määräykset, rakennuslupakartan ja kiinteistörekisteriotteen)

Teollisuus-, liike- ja vastaavan tonttien/rakennuspaikkojen osalta varaajan on toimitettava varausaikana myynti/vuokrauspäätöstä varten lopulliset rakentamissuunnitelmat aikatauluineen ja rahoituksineen.

Varausmaksu maksetaan kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä. Jos varausmaksua ei mak-seta viimeistään eräpäivänä, varaus raukeaa ja tontti / rakennuspaikka laitetaan uudestaan haettavaksi.

Varauspäätös ei oikeuta rakennustöiden aloittamiseen, vaan sitä varten on oltava rakennuslupa.

Tontin vuokraaminen/ostaminen


Tontin saaminen käyttöön edellyttää joko vuokrasopimuksen tai kauppakirjan allekirjoittamista ennen va-rausajan päättymistä. Teollisuus-, liike- ja vastaavan tonttien / rakennuspaikkojen osalta vuokrasopi-mus/kauppakirja voidaan allekirjoittaa kuitenkin vasta, kun erillinen luovutuspäätös on saanut lainvoiman.

Tontin myyntihinta ja vuosivuokra vaihtelevat kaupungin eri alueilla. Tonttia / rakennus-paikkaa ostettaessa kaupunki perii kauppakirjan laatimiskustannuksena ja kaupanvahvistajan palkkiona yhteensä 260 euroa (v. 2015). Kauppahinta tulee olla maksettuna ennen kauppakirjan allekirjoittamista.

Tontin vuokrannut/ostanut ei saa luovuttaa tonttia eteenpäin rakentamattomana. Rakentaminen tulee aloit-taa pääsääntöisesti vuoden kuluessa luovutusasiakirjan allekirjoittamisesta lukien ja rakennus tulee olla kolmen vuoden kuluessa siinä valmiusasteessa, että rakennus on pääkäyttötarkoituksen osalta käyttöön-otettu. Rakentamisvelvoite on yleensä 40 % kaavanmukaisesta rakennusoikeudesta.

Tontin vuokraajan/ostajan tulee hakea tontille/rakennuspaikalle sopimuksen kirjaamista / lainhuutoa Maanmittauslaitokselta 6 kuukauden kuluessa luovutuskirjan allekirjoittamisesta lukien.

Lisätietoja antavat:
pientalotontit: Teija Hautaniemi, puh. 040 482 1266
teollisuus-, liike- ja vastaavat tontit: Sakari Manninen, puh. 040 522 9187