• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Rakentaminen

Muut

Luvan voimassaolon jatkaminen

Lupa on rauennut, jos:

 • rakennustyötä ei ole aloitettu kolmessa vuodessa
 • rakennustyötä ei ole saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa

Muuta toimenpidettä koskeva lupa tai viranomaishyväksyntä on rauennut, jollei toimenpidettä ole suoritettu loppuun kolmen vuoden kuluessa.

Määräajat alkavat luvan tai hyväksynnän lainvoimaiseksi tulemisesta.


Rakennuksen purkaminen
 

 Purkamislupaa on haettava rakennuksen tai sen osan purkuun:

 • Asemakaava-alueella
 • Alueella, jolla on voimassa lain 53 §:n mukainen rakennuskielto
 • Jos yleiskaavassa niin määrätään

Jos purkamislupaa ei tarvita:

 • Purkamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä toimenpideilmoituksella.

Rakennuksen purkamisesta on täytettävä Poistolomake RH9!


Suunnittelutarveratkaisu (MRL 137§)

Suunnittelutarveratkaisu edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Erillisen suunnittelutarveratkaisun jälkeen tulee hakea erikseen rakennuslupaa.


Poikkeaminen (MRL 171-174§)

Erillisen poikkeamispäätöksen jälkeen tulee hakea erikseen rakennuslupaa.

 

Lomakkeet