Etusivu>Palvelut>Rakentaminen>Katu-ja tapahtumaluvat
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Rakentaminen
Katu- ja tapahtumaluvat

Kaikki Rovaniemen kaupungin yleisten alueiden käyttö edellyttää kaupungin lupaa. Yleisten alueiden käytöstä peritään taksan mukaista korvausta. Rovaniemen kaupungin taksat on tarkistettu 1.3.2019, Tekninen lautakunta 30.1.2019 6§.  Taksat koskevat yhdyskuntatekniikan yksikön lupia, kts. liitetiedostot.

Yleisten alueiden hallinnointi jakaantuu useammalle yksikölle

Muut yleiset alueet, kuten kadut, puistot, pysäköintialueet yms.

 • Luvat haetaan tämän sivun ohjeiden mukaisesti yhdyskuntatekniikan yksiköltä.

Rovaniemen kaupunki on sähköistänyt yleisten alueiden lupa- asioinnin

Lupapiste.fi on uusi luvanhakemisen paikka kaikille yleisten alueiden käyttäjille. Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit hakea katu-, sijoitus- ja muita yleisten alueiden lupia sekä hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, kaivajan, suunnittelijan ja muut ammattilaiset yhteen osoitteeseen. Hakemukset ja aineistot välittyvät päätöksentekoa varten suoraan kunnan järjestelmiin. Lupapiste palvelu ei poista muiden viranomaislupien hakemista vaan koskee ainoastaan kunnalta haettavia katu-, sijoitus- ja muita yleisten alueiden lupia.

Palvelussa voi seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä ja nähdä muiden osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti. Lupapiste kattaa katu- ja sijoituslupien sekä yleisten alueiden käytön lupien hakemisen. Palvelussa voi tehdä viranomaisille myös neuvontapyyntöjä jo ennen hankkeen käynnistymistä.

Asioijat rekisteröityvät palveluun pankkitunnuksillaan, mutta yritykset voivat rekisteröidä käyttöönsä erillisen Yritystilin. Palvelu on selkeä ja helppokäyttöinen. Se ohjaa asioijaa hakemaan kohteen sijainnin kartalta ja tekemään hakemuksen tai ilmoituksen ohjeiden ja valintojen avulla riittävän yksityiskohtaisesti. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on nopeampaa, sujuvampaa ja tehokkaampaa, kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.

Katulupa/kaivuulupakaivurimiesmonttu.jpg

Kaikille katualueella tehtäville töille tarvitaan aina lupa. Luvan myöntää tekniset palvelut/ yhdyskuntatekniikan vastuualue. Lupakäytännön ja siihen liittyvän valvonnan tavoitteena on varmistaa, että kadun käyttäminen on työn aikanakin turvallista ja että työmaan ympäristö pysyy riittävän siistinä. Työn jälkeen tarkastetaan, että katu on alkuperäistä vastaavassa kunnossa. Sopimuksen piiriin kuuluvat myös puistoissa tehtävät työt.

Yleisten teiden ( valtion väylät ) alueella lupaviranomaisena toimii Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Poikkeukselliset liikennejärjestelyt
Katu- tai yleisellä alueella työskenneltäessä pitää kaivu- / katulupahakemukseen liittää työkohteen tilapäinen liikennejärjestelysuunnitelma. Jos työ toteutetaan useassa eri vaiheessa, on jokaisesta työvaiheesta oltava oma suunnitelmansa. Yksinkertaisissa perustapauksissa voidaan toimia sivulta löytyvien periaatekuvien mukaisesti.

Lisäksi suunnitelmassa on huomioitava mm. työkohteen vaikutuspiirissä (työmaa-alueella tai kadun vastakkaisella puolella) olevat pysäköintipaikat, kevyt liikenne, kadun mahdollinen ajonopeuden alentaminen sekä työkohteen suojaaminen ja aitaaminen.

Sijoituslupa

Laitteen, johdon/ kaapelin, routaeristeen tai muun vastaavan rakenteen pysyvä sijoittaminen kaupungin omistamalle alueelle vaatii sijoituspaikkaluvan. Rovaniemen kaupunki voi asettaa ehtoja luvan myöntämisen yhteydessä.
Sijoituslupahakemukseen on liitettävä suunnitelmakartta, josta on selkeästi käytävä ilmi, mitä rakennetaan ja mihin rakennetaan. Erikseen vaadittaessa on esittävä tarkemmat suunnitelmat ja rakennedetaljit kaupungin vaatimusten mukaisesti. Sijoittamissopimuksen hakijan tehtäviin kuuluu johdon, laitteen tai rakenteen sijoittamispaikkaan liittyvä selvitystyö mm. maanomistus, kaavatilanne, johtotietojen selvittäminen ja puiden kartoitus. Mikäli hakija ei ole laitteen tai rakenteen omistaja, tulee hakemukseen liittää valtakirja.

Kadun tai muun julkisen alueen luovuttaminen muuhun käyttöönrakennustyomaa.jpg

Lupa kadun tai muun yleisen alueen luovuttamisesta muuhun käyttöön tarvitaan seuraaviin töihin: talonrakennustyömaiden rakennustelineet, nosturit, työmaakopit, mainosten asettaminen tai terassien pitäminen. Lupahakemus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen aiottua työn aloittamisajankohtaa. Käyttömaksu määräytyy kunnan voimassa olevan taksan mukaan. Luvansaaja sitoutuu noudattamaan annettuja ehtoja ja työohjeita ja vastaamaan kaikista vahingosta ja haitoista, mikä työstä aiheutuu kunnalle tai kolmannelle osapuolelle.
Lupahakemukset ja –ohjeet löytyvät liitetiedostoista.

Luvat haetaan Lupapiste.fi- palvelun kautta

Tapahtumalupa (Maanomistajan lupa tapahtuman järjestämistä varten)Arctic Lapland Rally.jpg

Kaikki tapahtumat tarvitsevat alueen omistajan luvan.

Tapahtuman järjestäjän vastuu

Tapahtuman järjestäjä on vastuussa tapahtuman turvallisuudesta, lupien hankkimisesta, tapahtuma-alueesta ja tapahtuman aikaisen sekä sen jälkeisen jätehuollon hoitamisesta jne.
Tapahtuman järjestäjän kannattaa hankkia vakuutusyhtiöltä vastuuvakuutus tapahtumalle.

Poliisi voi kieltää, estää, keskeyttää tai määrätä yleisötilaisuuden päättymään, mikäli tapahtuman järjestäjä ei pysty ylläpitämään järjestystä ja turvallisuutta tapahtuman aikana.

Luvat haetaan Lupapiste.fi- palvelun kautta

 


Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Pelastuslain 16 §:ssä tarkoitettu yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on laadittava yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa:
1) arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä;
2) käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja;
3) tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta; tai
4) tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Jos samaa yleisötilaisuutta tai tapahtumaa varten tulee muun lain kuin pelastuslain taikka toimivaltaisen viranomaisen antaman määräyksen nojalla laatia turvallisuus-, valmius- tai muu vastaava suunnitelma, erillistä yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia, vaan pelastuslain 16 §:n 2 momentissa säädetyt suunnitelman sisältöä koskevat seikat voidaan koota mainittuun muuhun suunnitelmaan. Tästä on mainittava suunnitelmassa.

Yleisötilaisuuksien pelastussuunnitelmakaavake löytyy pelastuslaitoksen internet sivuilta.
Pelastussuunnitelma

Ilmoitus yleisötilaisuudesta poliisille

Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille. Poikkeuksen muodostavat yleisötilaisuudet, jotka osanottajien vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi, eivät edellytetä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyjä.
Ilmoitus yleisötilaisuudesta poliisille

Rakennusvalvonnan luvat ja ohjeet löytyvät seuraavasta osoitteesta.

Rakennusvalvonnan luvat

Ympäristövalvonta ( mm. meluilmoitus)

Ympäristövalvonta

Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto

Toiminnan ilmoitusvelvollisuus/ luvanvaraisuus ja mahdolliset muut vaatimukset tulee tarkistaa Rovakaaren ympäristöterveydenhuollosta

Ympäristöterveydenhuolto

Lisätietoja yhdyskuntatekniikan luvista antavat tarvittaessa:

lupainsinööri Peter Fyhr peter.fyhr(a)rovaniemi.fi
040 5497723
lupainsinööri Mikko Piippolainen mikko.piippolainen(a)rovaniemi.fi
040 8651105

Rovaniemen kaupunki
Tekniset palvelut / Luvat / 3.kerros
Hallituskatu 7
96101 ROVANIEMI