• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut

Toimintaa ohjaa eettiset periaatteet

Valtakunnallisen Varpu-verkoston v.2008 luomat eettiset toimintaperiaatteet varhaiselle puuttumiselle ohjaavat varhaista avointa yhteistyötä myös Rovaniemellä. Eettisten periaatteiden tarkoitus on korostaa asiakkaan ja hänen läheisverkostojensa osallisuutta ja luoda voimavaroja tukeva ympäristö luokittelematta ja rekisteröimättä. 

Koskaan ei ole liian aikaista olla avoin, koskaan ei ole liian aikaista ryhtyä vuoropuheluun, koskaan ei ole liian aikaista ryhtyä toimimaan yhdessä!

Toimintaperiaatteet ja tapa toimia

1. Turvataan yhteiset palvelut
Kaikille tarkoitetut palvelut ehkäisevät ongelmia. Palveluiden toimivuutta on   vaalittava.Varhaisen puuttumisen korostaminen ei saa heikentää yhteisiä  palveluita. Toimivat yhteiset palvelut ovat varhaisen puuttumisen kivijalka.

2. Otetaan oma vastuu
Jokaisella on inhimillinen vastuu sekä itsestään että lähimmäisistään. Heräävään huoleen on puututtava varhain, omaa vastuuta ei tule sysätä toisille. Vastuu varhaiseen puuttumiseen on sillä, jonka huoli herää.

3. Otetaan huolet puheeksi
Jokaisella on velvollisuus ottaa huolensa puheeksi kunnioittavasti - siellä missä ne ilmenevät
ja silloin kun ne ilmenevät. Kunnioittava puheeksiottaminen tähtää yhteistyöhön. Syyttely ei
edistä yhteistyötä.

4. Toimitaan yhteistyössä läheisverkostojen kanssa
Arjen tärkeimmät tukijat ovat läheiset: perheenjäsenet, sukulaiset, ystävät. Ammatillinen
apu parhaimmilaan täydentää niitä. Varhainen puuttuminen tähtää läheisverkostojen ja ammattilaisten hyvään yhteistyöhön.

5. Tuetaan osallisuutta
Yhteistyö edellyttää vuoropuhelua. On tärkeää kuunnella ja tulla kuulluksi. On vältettävä
asiantuntijakeskeisyyttä, joka sivuuttaa valtaa vailla olevien äänet. Yhdessä laadittu
suunnitelma kantaa.

6. Toimitaan avoimesti ja yhdessä
Palvelun käyttäjän ja perheen asioita käsitellään heidän luvallaan ja läsnä ollessaan.
Kohtaamisten tulee olla kunnoittavia ja edistää vuoropuhelua. Ammatillista neuvoa kysyttäessä ei
käytetä asianomaisten nimiä tai muita tunnistetietoja.

7. Yhdistetään tuki ja kontrolli
Varhainen puuttuminen tähtää asianosaisten itsenäisyyden ja elämänhallinnan kasvuun.
On vältettävä sellaista rajoittamista, joka perustuu vain ulkoiseen pakkoon. On myös vältettävä
sellaista tukea, joka tekee riippuvaiseksi tuen antajasta.

8. Vaalitaan yhteistoiminnan jatkumista
On tärkeää vaalia mahdollisuuksia jatkaa vuoropuhelua ja yhteistoimintaa huolenaiheiden
selvittämiseksi ja huolten hälventämiseksi. Ketään ei tule jättää yksin, väliinputoamista tulee
välttää, oma vastuu yhteistyön jatkumisesta tulee kantaa.

9. Ei leimata ketään
Varhainen puuttuminen ei oikeuta ihmisten luokittelua toimenpiteiden kohteiksi. Varhaisen
puuttumisen nimissä ei saa laatia rekistereitä, jotka loukkaavat tietosuojaa ja avoimuuden eettisiä
periaatteita. Varhaisen puuttumisen tulee tapahtua avoimessa yhteistyössä, joka tukee
osallisuutta.

10. Puututaan varhain myös rakenteellisiin tekijöihin
Syrjäytymisvaaraa, joka aiheutuu rakenteellisistakin tekijöistä, taloudellisista syistä tai
uloslyövistä toimintakulttuureista, ei tule yksilöllistää henkilöiden tai perheiden ominaisuuksiksi.
On puututtava varhain sellaisiin yhteiskunnalisiin tekijöihin, jotka asettavat yksilöt
alttiiksi ongelmien kasautumiselle.