• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Vanhusneuvosto

Rovaniemen kaupunginhallitus on 14.8.2017, 385 § vahvistanut  vanhusneuvoston toimintasäännön ja nimennyt edustajat kaudelle 2017 - 2021. 

Jäsenet 2017-2021 (KH 14.8.2017/§385)

Varsinainen jäsen                                   Henkilökohtainen varajäsen

Leena Jakkula, pj.                                     Annikki Iivari
Hilkka Kotila-Martti                                    Saara Haataja
Kaarina Kapraali                                       Sirkka Koskinen
Juhani Inkeröinen                                     Martti Koivuranta
Raili Kerola, vpj.                                       Sakari Rapakko
Lasse Aro                                                 Kari Puolakka

Kaupunginhallituksen edustaja vanhusneuvostossa on Juhani Juuruspolvi, varajäsen PÄivi Alaoja.

Lautakuntien edustajat: Perusturvalautakunta: Henri Ramberg, varajäsen Hilpi Ahola. Elinvoimalautakunta: Aarne Jänkälä, varajäsen Lauri Ylipaavalniemi.  Sivistyslautakunta Hilla Haajanen, varajäsen Reetta Mustonen.

Perusturvan toimiala: Johanna Pikkuaho varaedustaja Anneli Ylitalo.

Sihteeri Riina Koskiniemi vs. p. 040 4814056 sähköposti. etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Vanhusneuvoston toimintasääntö

Rovaniemen kaupungin vanhusneuvosto toimii rovaniemeläisten vanhusten puolestapuhujana ja edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnallisessa päätöksenteossa ja edistää viranomaisten, ikääntyneiden sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa.

Kaupunginhallituksen valitsemaan vanhusneuvostoon kuuluu 10 varsinaista jäsentä. Rovaniemen Eläkeläisten Yhteistyöjärjestö esittää 6 jäsentä, jotka edustavat eri järjestöjä tasapuolisesti ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginhallitus valitsee puheenjohtajan järjestön edustajista. Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus, perusturva-, tekninen- ja vapaa-ajan lautakunta valitsevat kukin yhden jäsenen ja henkilökohtaiset varajäsenen. Teknisenä sihteerinä toimii hallintopalveluista nimetty sihteeri. Lisäksi vanhusneuvostoon kuuluu hyvinvointipalvelujen alueelta yksi (1) osastonjohtajan nimeämä viranhaltijaedustaja.

Vanhusneuvoston toimikausi on valtuustokauden pituinen.

Tehtävät

 Edistää viranomaisten, ikääntyneiden sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa

Seuraa vanhusten tarpeiden kehitystä kaupungin alueella.

Osallistuu osaltaan vanhusten ja ikääntyneen väestön palvelujen suunnittelutyö-hön ja palvelujen arviointiin kaupungin alueella.

Edistää ikääntyneen väestön selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa.

Seuraa ikäihmisen näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palveluiden, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi.

Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat ja lii-kennejärjestelyt soveltuvat myös ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin.

Tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja kaupunginhallituksen määräämät tehtävät. 


Kutsuu kaupungin alueella toimivien eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen edustajat yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuteen, jossa käsitellään ikäihmisiä koskevia asia- ja toiminta-aloitteita.

Valmistelee toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä laatii toimintakertomuksen.
Huolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta.