• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut

Kaveriksi kotopolulle -hanke  2007 - 2008

Hankkeen toteuttaja on Rovaniemen kaupunki. Toiminnan sisällöstä vastaa sosiaalipalvelukeskuken maahanmuuttajatoimisto. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Lapin TE-keskus, Rovaniemen työvoimatoimisto, Lapin lääninhallitus, Suomen Punainen Risti Lapin piiritoimisto, Rovalan Setlementti ry, Mannerheimin lastensuojeluliitto (MLL) Lapin piiritoimisto sekä RAMK sosiaalialan koulutusohjelma.

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on luoda uusi toimintamalli pakolaisten ensivaiheen kotoutumiselle. Lisäämällä ja kehittämällä  pakolaisten ja kantaväestön välistä vuorovaikutusta ja osallisuutta yhteisiin toimintoihin tuotetaan suvaitsevaisuutta. Samalla ehkäistään rasismia ja syrjintää. Keskeisenä ajatuksena on osallistaa kotouttamistoimintaan uusia toimijoita vapaaehtoisperiaatteella arjen kotouttajiksi eli  kotokavereiksi. Lisäksi kehitetään jo olemassa olevia kotouttamistoimenpiteitä ja luodaan uusia käytäntöjä. Rovaniemen Kaveriksi kotopolulle -hanke on kotokaveritoiminnan pilottihanke, jonka tuottaman mallin levittäminen  muihin pakolaisia vastaan ottaviin kuntiin on yksi keskeinen tavoite. Pilottihankkeessa mukana oleva pakolaisryhmä on Thaimaan leiriltä Rovaniemelle valitut  myanmarilaispakolaiset (entinen Burma), noin kuusikymmentä henkilöä. Lisäksi toiminnoissa on mukana jonkin verran myöhemmin Rovaniemelle saapuneita pakolaisia.

Rahoitus

Hankkeen kokonaisbudjetti on ensimmäisellä rahoituskaudella 233 636 €.  Hankkeen rahoittavat ERF -Euroopan pakolaisrahasto, Rovaniemen kaupunki ja edellä mainitut yhteistyökumppanit. ERF-rahoitusta tästä on 36,81% ja kansallista rahoitusta 63,19%. Osa kansallisista rahoittajista on mukana tarjoamalla tiloja käyttöön (MLL),  osallistumalla kouluttajina hankkeen koulutustilaisuuksiin (SPR, MLL) tai  sitoutumalla toimimaan kotokavereina tietyn tuntimäärän (RAMK/sosiaalialan koulutusohjelman opiskelijat). Toisen rahoituskauden budjetti on 259 460€ , mistä ERF osuus on 50%.

 

Hanketoiminnot

Yleiset toiminnot                                                              Toiminnot kotoutujille:

•Tiedottaminen                                                                    •Arkisuomen opetus aikuisille

•Kotokavereiden rekrytointi, koulutus ja ohjaus                  •Keskusteluryhmät aikuisille

•Kaveritoiminnan käynnistäminen                                       •Ohjaus- ja tukitoimintaa kotiäideille

•Teemapäivät                                                                      •Kesäkerho lapsille

                                                                                            •Ryhmäinfot aikuisille

                                                                                            •Osaamis- ja voimavarakartoitus aikuisille

Kotokavereiden saama koulutus

•Perustietoa yhteensä 15 h
•Selkosuomen ja suomen ohjauksen koulutus 8 h (Rovala-Opisto)
•Teemailtoja ajankohtaisista asioista noin kerran kuukaudessa
•Kotokavereille annettu erillinen työnohjaus kerran kuukaudessa

Omankielinen radio-ohjelma Radio Globe

Syksystä 2007 ja syksyyn 2008 on Rovaniemellä kuulunut Radio Globe, tunnin mittainen maahanmuuttajien oma radio-ohjelma. Ohjelmaa on voinut kuunnella Rovaniemen alueella Iskelmä Rovaniemen taajuudella 89,3 mHz . Syksyllä 2007 ohjelmaa tehtiin kolmella kielellä, kayah, farsi ja venäjä. Keväästä 2008 mukana oli  kayah ja farsi. Ohjelman tarkoituksena on mm.  tiedottaa Rovaniemellä asuvia maahanmuuttajia ajankohtaisista asioista ja paikallista tapahtumista heidän omalla äidinkielellään sekä tukea oman kulttuurin ja kielen tuntemusta.

Hankkeen päättyessä Radio Globe toiminta on siirtynyt Rovalan Setlementin MoniNetin vastuulle. Jos olet kiinnostunut toiminnasta ota yhteys MoniNettiin: www.rovala.fi/moninet