• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Lastensuojelu

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu

Ensisijaisesti lapsille ja heidän perheilleen tarjotaan tukea peruspalveluissa (esim. neuvola, varhaiskasvatus, koulu). Sosiaalihuoltolain mukaiset perheiden palvelut järjestetään perhesosiaalityön kautta. Perhesosiaalityön palvelut ovat aina ensijaisia ja niiden ollessa riittämättömät on selvitettävä lapsen lastensuojelun tukitoimien tarve. 

Lastensuojelulain (2007/417) tarkoituksena on turvata lapselle oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.  Lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijaisesti vastuu huolehtia edellä mainituista tehtävistä siten kuin laissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta säädetään.  Lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten tehtävänä on tukea vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja pyrittävä tarjoamaan perheelle tarpeellista apua riittävän varhaisessa vaiheessa sekä ohjattava lapsi tarvittaessa sosiaalihuollon tai lastensuojelun piiriin. Lastensuojelun tehtävänä on tukea vanhempia, huoltajia ja muita lapsen kasvatuksesta ja hoidosta vastaavia henkilöitä erilaisin tukitoimin. 

Ennen lastensuojelu asiakkuuden alkamista lapsen ja perheen tilanteesta tehdään palvelutarpeen arviointi. Palvelutarpeen arvioinnin tekevät perhesosiaalityön arviointitiimin sosiaalityöntekijät.  Jos palvelutarpeen  arvioinnin yhteydessä päädytään siihen, että lapsi ja hänen perheensä hyötyvät lastensuojelulain mukaisista avohuollon tukitoimista niin lastensuojelun asiakkuus alkaa ja työskentely siirtyy avohuollon tiimiin. Lapselle nimetään lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä.

Lastensuojelun avohuollon tukitoimina voidaan lapselle ja hänen perheelleen tarjota:

 • tehostettua perhetyötä ja perhekuntoutusta
 • taloudellista tukea esim.koulunkäyntiin, ammatin ja asunnon hankintaan, harrastuksiin
 • lapsen kuntoutumista tukevia hoito- ja terapiapalveluita
 • muita lasta ja perhettä tukevia palveluja ja tukitoimia
 • lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi ja kuntouttamiseksi sijoitus avohuollon tukitoimena kodin ulkopuolelle 

Mikäli avohuollon tukitoimet eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia tai lapsen edun mukaisia,  on lastensuojelun viimesijainen keino ottaa lapsi huostaan ja sijoittaa hänet kodin ulkopuolelle.

 Kun lapsi on huostaan otettu, siirtyy hänen asiakkuutensa sijaishuollon tiimiin, jossa lapselle nimetään lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Huostaanoton jälkeen tai vähintään kuuden kuukauden yhtäjaksoisen avohuollon sijoituksen jälkeen lapsella on oikeus jälkihuoltoon aina 21 ikävuoteen asti.  Jälkihuolto-oikeus raukeaa jos huostaanoton purun tai avohuollon sijoituksen päättymisen jälkeen ei ole ollut tarvetta lastensuojelun tukitoimille viiteen vuoteen.

  Sijaishuollon tiimiin kuuluu lisäksi sijaisperhehoidon yksikkö, jonka tehtävänä on rekrytoida, valmentaa ja tukea sijaisperheitä.