• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Sosiaalihuollon asiakastietojen käsittely ja tarkastaminen
 • Sosiaalihuollon asiakirjat ja niissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä asiakirjoja ja niissä olevia tietoja ei luovuteta sivullisille muuten kuin lainsäädännön perusteella tai asianomaisen suostumuksella.
 • Sosiaalipalvelujen asiakkaalla on oikeus tutustua hänestä talletettuihin tietoihin ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista.
 • Asiakkaalla on myös oikeus saada selvitys omien asiakastietojen käsittelyn laillisuudesta (ns. lokitietoselvitys).

Tietosuojaseloste (=rekisteriseloste + informointiosa)

Asiakastiedot kerätään henkilörekisteriin, jota ylläpitää Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunta. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasrekistereistä on laadittu tietosuojaselosteet, joihin on merkitty rekisterinpitäjä, rekisteriasioista vastaava ja rekisteriasioita hoitava henkilö.


Henkilötietolain mukainen tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään tai huollossaan olevaa lasta koskevat tiedot, jos tiedot on talletettu henkilörekisteriin ja ne koskevat tietojen pyytäjää tai hänen huollossaan olevaa lasta. Tarkastusoikeutta on käytettävä henkilökohtaisesti, eikä tarkastusoikeutta voi toteuttaa asianajajan tai muun asiamiehen välityksellä.

Myös alaikäisellä eli alle 18-vuotiaalla lapsella on tarkastusoikeus. Hänellä on mm. oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot, mikäli hän ikäänsä, kehitystasoonsa ja asian laatuun nähden ymmärtää asian merkityksen

Oheisella lomakkeella voi pyytää rekisteritietojen tarkastusta ja lomake tulee allekirjoittaa omakätisesti. Mikäli rekisteritietojen pyytäjä on merkinnyt lomakkeeseen että hän haluaa tutustua tietoihin rekisterinpitäjän luona, otetaan häneen yhteyttä puhelimitse tai kirjeitse ajan sopimiseksi.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö palautetaan suljetussa kirjekuoressa osoitteella:
Rovaniemen kaupunki
Kaupunginkirjaamo,
PL 8216, Hallituskatu 7,
96101 Rovaniemi

Lomake:  Rekisteritietojen tarkastuspyyntö HeTiL 26 §.pdf  


 

Henkilötietolain mukainen rekisteritietojen korjaaminen

Henkilötietolain 29§:n mukaan rekisteröity voi pyytää rekisteritietojensa oikaisua, poistamista tai täydentämistä. Pyynnön voi tehdä oheisella lomakkeella ja se tulee allekirjoittaa omakätisesti. Rekisteritietojen korjaamisen tekee ensisijaisesti tiedot kirjannut henkilö ja tarvittaessa korjaamisesta päättää rekisterinpitäjän siihen nimeämä henkilö.

Rekisteritietojen korjaamislomake palautetaan suljetussa kirjekuoressa osoitteella:
Rovaniemen kaupunki
Kaupunginkirjaamo
PL 8216, Hallituskatu 7,
96101 Rovaniemi

Lomake:  Rekisteritietojen korjaamisvaatimus HeTiL 29 §.pdf


 

Selvityspyyntö omien henkilötietojen käsittelystä sosiaalipalveluissa

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 18§:n mukaan asiakkaalla on oikeus saada tietää, kuka on käyttänyt häntä koskevia rekisteritietoja ja mikä on ollut käytön peruste. Selvitystä omien tietojen käsittelystä voi pyytää oheisella lomakkeella ja se tulee allekirjoittaa omakätisesti.

Selvitys voidaan antaa henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona jolloin häneen otetaan yhteyttä puhelimitse ajan sopimiseksi. Mikäli selvitystä pyydetään vain kirjallisesti, se lähetetään asiakkaan antamaan osoitteeseen. Asiakas ei saa käyttää tai luovuttaa saamiaan tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.

Lomake palautetaan suljetussa kirjekuoressa osoitteella:
Rovaniemen kaupunki
Kaupunginkirjaamo,
PL 8216, Hallituskatu 7,
96101 Rovaniemi

Lomake: Selvityspyyntö henkilötietojen käsittelystä lomake.pdf


 

Julkisuuslain mukainen tiedonsaantioikeus

Julkisuuslain 12 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada tieto häntä itseään koskevasta asiakirjasta, ellei laissa ole säädetty rajoitusta tiedon antamiselle. Sosiaalihuollossa julkisuuslain mukaisia tietopyyntöjä voivat olla esimerkiksi kopion pyytäminen asiakassuunnitelmasta, päätöksestä tms. asiakirjasta. Näitä tietoja voi pyytää myös henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai kirjallisesti oheisella lomakkeella, jolloin se palautetaan alla olevaan osoitteeseen.

Lomake: Tiedonsaantipyyntö itseään koskevasta asiakirjasta JulkL 12§.pdf

Julkisuuslain 11 §:n mukaan, hakijalla, valittajalla tai muulla jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tietoa myös salaisen asiakirjan sisällöstä, jolla voi olla vaikutusta hänen asiansa käsittelyyn. Pyyntö esitetään kirjallisesti oheisella lomakkeella.

Lomake palautetaan suljetussa kirjekuoressa ositteella
Rovaniemen kaupunki
Kaupunginkirjaamo,
PL 8216, Hallituskatu 7,
96101 Rovaniemi

Lomake:  Asianosaisen tiedonsaantipyyntö JulkL 11 §.pdf