• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Sosiaalinen luototus Rovaniemen kaupungissa

Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista.

Asiakasneuvonta ja ajanvaraus

Puhelinnumerossa 016–322 6647 maanantaista perjantaihin klo 9:00 – 10:00

Kenelle luotto on tarkoitettu

Rovaniemellä vakituisesti asuville pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta saada muuta kohtuuhintaista luottoa esim. puuttuvien vakuuksien ja luottohäiriömerkinnän vuoksi.

Mihin tarkoituksiin luottoa voi saada

1) talouden hallintaan saattamiseen ja aikaisempien velkojen maksamiseen
2) kotiin liittyviin hankintoihin
3) työllistymisen edistämiseen esim. työvälineisiin
4) asumisen turvaamiseen
6) terveydenhuoltomenoihin

Sosiaalinen luotto on aina käytettävä käyttökohteeksi hyväksyttyihin, luottosopimuksessa mainittuihin menoihin. Jos luotto myönnetään velkojen maksamiseen, maksetaan ne suoraan velkojien ilmoittamille tileille.

Millä edellytyksillä luottoa voi saada

Sosiaalisen luoton myöntäminen perustuu aina asiakaskohtaiseen selvitykseen, arvioon ja harkintaan. Luottoprosessiin kuuluvat käynnit talousneuvojan luona, jotka sisältävät myös taloudellista neuvontaa ja ohjausta.

Hakijan taloudellisen tilanteen kokonaiskartoituksen mukaan hakijalla tulee olla riittävä maksuvara (nettotulojen ja menojen erotus), jolla hän voi hoitaa luoton kuukausilyhennykset ja korot.

Luoton käyttötarkoitus ja hakijan perustelut luoton vaikutuksesta hakijan itsenäiseen selviytymiseen ja elämänlaadun kohentumiseen tukevat luoton myöntämistä ja hakijan taloudenhallintaa.

Hakijalta edellytetään vapaaehtoista luottohäiriömerkintää luottorekistereihin.

Sosiaalisen luoton hylkäämisperusteita

1. Hakija ei ole selvittänyt, ei pyri selvittämään tai kieltäytyy selvittämästä / järjestämästä velkojaan sosiaaliseen luottoon nähden ensisijaisilla vaihtoehdoilla.

2. Hakijalla on kohtuudella realisoitavissa olevaa omaisuutta tai hän voi käyttää normaalin kohtuuehtoisen pankkilainan vakuutena omaisuuttaan.

3.Hakijalla on mahdollisuus kohtuullisessa ajassa säästää hankintoihin tarvittava summa

4. Hakijalle jäisi sosiaalisen luoton myöntämisestä huolimatta järjestelemättömiä velkoja ja luottoja

5. Hakijalla on mahdollisuus nykyisillä tuloillaan järjestellä ja selviytyä veloistaan.

6. Sosiaalista luottoa ei myönnetä, mikäli maksuvaraa ei ole vähintään 20 euroa kuukaudessa tai maksuvaraa yksinasuvalla henkilöllä jää yli 200 euroa ja perheellisellä yli 300 euroa kuukaudessa.

7. On perusteltu syy olettaa, että maksuvarasta huolimatta hakija ei tulisi suoriutumaan luoton takaisinmaksusta.

8. Hakijan kotikunta ei ole Rovaniemi.

9. Sosiaalista luottoa ei myönnetä henkilölle yritystoiminnan rahoittamiseen.

10. Hakijalla on voimassaoleva velkajärjestely tai yksityishenkilön velkajärjestelyssä oleva hakija velkaantuisi lisää ilman velkojien suotumusta.

11. Sosiaalista luottoa ei myönnetä henkilölle, jolla on muita hoidossa olevia velkavastuita yli 10 000 euroa.

Luoton määrä ja takaisinmaksuehdot

Sosiaalisen luoton määrä on 500 - 10.000 euroa.

Sosiaalisessa luototuksessa käytetään voimassa olevaa Suomen Pankin viitekorkoa asiakkaan koko lainapääomalle. Korko tarkistetaan puolivuosittain 1.1. ja 1.7. Luotosta ei peritä muita kuluja. 

Maksuohjelma sovitaan hakijan luotonmaksukyvyn mukaisesti. Luoton takaisinmaksuaika määräytyy velan määrän ja hakijan kuukausittaisen maksukyvyn mukaisesti. Takaisinmaksuaika on pääsääntöisesti yhdestä viiteen vuotta. Erityisistä syistä takaisinmaksuaikaa voidaan pidentää enintään seitsemään vuoteen asiakaskohtaisen harkinnan perusteella.

 

 

Sosiaalinen luototus on lakiin perustuvaa toimintaa
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021133

 

Ota yhteyttä

Sosiaalipalvelut

Aikuisten ja työikäisten palvelut
Rovakatu 1, PL 8216
96100 Rovaniemi

Ajanvaraus / neuvonta
ma-pe 9 - 10
p. 016 322 6647

Palvelualuepäällikkö
Mirja Kangas
p. 016 322 4071
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö
Palveluesimies
Väänänen Tarja
p. 016 322 4295
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi


linkki_virtu.fi_kysy.png