• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Lomakkeet
Ohjeet Rovaniemen kaupungin kuntalisästä
Kuntalisää voidaan harkintaan perustuen myöntää vaikeasti työllistyvän työttömän osalta 8-12 kuukauden ajalta. Poikkeuksena oppisopimuskoulutuksen ja palkkatukityön yhdistävät mallit, joissa kuntalisää voidaan myöntää koko oppisopimuskoulutuksen ajalta. 

Lisä kohdennetaan pääosin yli 300 päivää työttömänä olleille. Kuntalisää ei makseta järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille työttömän henkilön palkkaamiseen niiltä osin, jotka TE- toimisto katsoo olevan elinkeinotoimintaa harjoittava, jotta kuntalisätuella ei vääristetä elinkeinotoiminnan harjoittamista ja siihen liittyvää kilpailua Rovaniemen kaupungissa. 

Kuntalisää myönnetään työllisyyspalveluille myönnetyn määrärahan puitteissa. Kuntalisän hakijalla on oltava Rovaniemen TE –toimiston palkkatukipäätös vaikeasti työllistyvän henkilön tai nuoren alle 25-vuotiaan henkilön työllistämiseen. 

Lisää ei myönnetä 
• jos hakija saa Rovaniemen kaupungilta muuta avustusta työllistettävän palkkaukseen 
• alle 8 kk:n työsuhteeseen. Kuntalisä voidaan maksaa määrärahan puitteissa myös alle 8 kk:n työsuhteeseen, jos palkkatuella työllistetyn työsopimusta tullaan jatkamaan niin, että 8 kuukautta täyttyy. 

Kuntalisää maksetaan enintään kolmelta kuukaudelta takautuvasti, tuki maksetaan jälkikäteen. 

Kuntalisää tulee hakea hakemuslomakkeella Rovaniemen kaupungilta yhden kuukauden kuluessa tukityön aloittamisesta. Muussa tapauksessa tuki voidaan myöntää alkavaksi sen kuukauden alusta, jolloin hakemus on jätetty. 

Kuntalisähakemuksen liitteenä on oltava 
• kopio Rovaniemen TE – toimiston palkkatukipäätöksestä 
• kopio työsopimuksesta 

Kuntalisää maksetaan niiltä päiviltä, joilta työnantaja on velvollinen maksamaan palkkaa, kuitenkin enintään viideltä päivältä viikossa. Lisää ei makseta päiviltä, joilta työnantajalla on oikeus saada tuella palkatun palkkauskustannuksiin sairausvakuutuslain (1224/2004) 7 luvun 4 §:n mukaista päivärahaetuutta. 

Palkkatuki ja kunnan tuki yhteensä eivät voi ylittää palkkauskustannuksia lakisääteisine työnantajakuluineen.

Tuki maksetaan kuukausittain tuen saajan tekemää kuntatukitilitystä vastaan jälkikäteen tuen saajan ilmoittamalle pankkitilille. Tilitykseen on liitettävä palkkalaskelma sekä tositteet suoritetusta ennakonpidätyksestä ja lakisääteisistä sosiaaliturvamaksuista. 

Kuntalisän määrä vuodelle 2018 on enintään 350e/kk 8-12 kuukauden ajan. Poikkeuksena oppisopimuskoulutuksiin kuntalisää voidaan myöntää koko oppisopimuskoulutuksen ajalle. 

Lomautuksesta tai työsuhteen keskeytyksestä tulee välittömästi ilmoittaa Rovaniemen kaupungin työllistämispalveluihin. Jos työsuhde keskeytyy tai tukea on ennakkoon maksettu enemmän kuin mihin tuen saaja on tilitysten mukaan oikeutettu, tuen saaja sitoutuu palauttamaan kaupungilta saamansa ylimääräisen tuen. Kaupunki ilmoittaa mahdollisen palautettavan määrän työsuhteen päättymisestä seuraavan tilityksen jälkeen. Päätös kuntalisän myöntämisestä mahdollisen seuraavan vuoden osalta on voimassa, mikäli toimeenpanoon tarvittavat varat myönnetään. 

Lisätietoja tyollisyyspalvelut@rovaniemi.fi tai puh. 040 627 9283.