• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Lasten päivähoito

Valo-hanke

Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalvelut osallistuu valtakunnalliseen Valo-hankkeeseen ajanjaksolla 2014-2020. Hankkeesta vastaavat varhaiskasvatusyksikön johtajat Kati Kaakkurivaara, Risto Davidila, Kaisa Peteri, Tuovi Niemelä-Riipi.

Valtakunnallista liikkumis- ja hyvinvointiohjelmaa on rakennettu yhteistyössä laajan kehittämisverkoston sekä yksikkö- tai kuntatason pilottien kanssa. Mukana on suuri osa Suomen kunnista. Tavoitteena on lasten liikunta-aktiivisuuden lisääminen suositusten mukaisiksi.

Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatus on lähtenyt mukaan Valo-hankkeeseen syksyllä 2014. Tavoitteena on lisätä pienin askelin päivittäisen liikkumisen ja liikunnan määrää varhaiskasvatuksessa.

Jokaiseen Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatusyksikköön ja perhepäivähoitoon on valittu liikuntakoordinaattori. Valitut liikuntakoordinaattorit saavat koulutusta sekä jalkauttavat jokaiseen kaupungin varhaiskasvatusyksikköön liikunnan iloa. Heidän tehtävänään on motivoida ja olla hankkeen keulakuvana.

Valo- hankkeen tärkeänä tavoitteena on lisätä ja syventää oppilaitosyhteistyötä. Yhteistyö on käynnistynyt Lapin ammattikorkeakoulun kanssa loistavasti.
Opiskelijat tulevat varhaiskasvatusyksikköihin suunnittelemaan ja toteuttamaan lasten liikunnan lisäämistä yhdessä varhaiskasvatushenkilöstön kanssa.

Tieto-ja viestintäteknologian pedagoginen käyttö esiopetuksessa

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 määrittelee tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen tärkeäksi kansalaistaidoksi. Tieto- ja viestintäteknologista osaamista tarvitaan lasten ja perheiden arjessa, ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Se on osa monilukutaitoa sekä media- ja opiskelutaitoja, joita tarvitaan opiskelussa ja työelämässä. Esiopetuksen tehtävä onkin kotien rinnalla edistää lasten tieto- ja viestintäteknologista osaamista.

Opetuksessa tutustutaan erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin, palveluihin ja peleihin. Tieto- ja viestintäteknologian avulla tuetaan lasten vuorovaikutustaitoja, oppimisen taitoja sekä vähitellen kehittyvää kirjoitus- ja lukutaitoa. Mahdollisuudet kokeilla ja tuottaa itse edistävät lasten luovan ajattelun ja yhteistoiminnan taitoja. Lapsia ohjataan omaksumaan turvallisia ja ergonomisia käyttötaitoja.

Tieto- ja viestintäteknologian pedagoginen käyttö yhtenä työtapana edellyttää paneutumista oppimisympäristöjen kehittämiseen. Toimintakulttuurin kehittäminen vaatii panostamista henkilöstön koulutukseen, mahdollisuuksiiin tutustua jo olemassa oleviin kehittämishankkeisiin ja niiden tuloksiin sekä määrärahan varaamista tieto- ja viestintäteknologiavälineistön hankintaan. Tavoitteena on luoda yhteiset käytännöt tieto- ja viestintäteknologian pedagogisessa käytössä kaupungin esiopetuksessa. Tavoitteena on myös luoda jatkumo alkuopetukseen sekä kehittää yhteistyötä esi- ja alkuopetuksen välillä.

Syksyllä 2015 kehittämistyön aloittavat Kiekerön, Pöykkölän ja Ounasrinteen varhaiskasvatusyksiköt. Vuoden 2016-2017 aikana toimintaa laajennetaan myös muihin yksiköihin.