Etusivu>Palvelut>Laki ja oikeusturva>Holhousasiat - Edunvalvonta
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Laki ja oikeusturva
Holhous on toisen ihmisen edunvalvontaa

Edunvalvoja voidaan nimetä henkilölle, joka ei pysty itse hoitamaan omia taloudellisia asioitaan.

Edunvalvoja

Edunvalvojan määrääminen

Edunvalvojaksi voidaan määrätä tehtävään sopiva ja suostuva henkilö, jolla on riittävä taito ja kokemus. Edunvalvojaksi voidaan määrätä myös yleinen edunvalvoja.

Edunvalvoja määrätään yleensä huolehtimaan päämiehensä omaisuudesta ja taloudellisista asioista. Edunvalvoja voidaan määrätä myös hoitamaan myös yksittäistä asiaa, esimerkiksi kiinteistön myymistä päämiehensä puolesta.

Edunvalvojan määrää maistraatti tai käräjäoikeus. Maistraattiin jokainen voi ilmoittaa edunvalvonnan tarpeessa olevasta omaisesta tai muusta henkilöstä. Ilmoituksen tekemisen jälkeen maistraatilla on velvollisuus selvittää asia.

Hakemuksen edunvalvonnasta voi tehdä myös itse. Hakemuksessa tulee kertoa, miksi edunvalvojaa tarvitaan ja kenet edunvalvojaksi halutaan

Edunvalvojan tehtävät ja velvollisuudet

Edunvalvoja hoitaa lähinnä henkilön taloudelliset asiat yhdessä hänen kanssaan tai hänen puolestaan, kun henkilö ei itse kykene valvomaan etuaan tai huolehtimaan itseään tai varallisuuttaan koskevista asioista, jotka vaativat hoitoa.

Edunvalvojan, joka hoitaa päämiehensä omaisuutta, on pidettävä kirjaa päämiehensä varoista ja veloista sekä tilikauden tapahtumista. Tehtävänsä alussa edunvalvojan on annettava maistraatille luettelo päämiehensä varoista ja veloista. Edunvalvojan on annettava vuosittain maistraatille selvitys (tili) päämiehen taloudellisten asioiden hoidosta.

Edunvalvoja tarvitsee maistraatin luvan päämiehensä puolesta tehtäviin tärkeisiin oikeustoimiin. Lupa tarvitaan esimerkiksi asunnon tai kiinteistön myymiseen ja ostamiseen, omaisuuden pantiksi luovuttamiseen ja muun lainan kuin valtion takaaman opintolainan ottamiseen.

Edunvalvonnan kustannukset

Edunvalvojalla on oikeus saada päämiehen varoista korvaus kuluistaan ja kohtuullinen palkkio. Oikeusministeriö on antanut ohjeet palkkion määräytymisen perusteista. Palkkio maksetaan palvelun tuottajalle eli Rovaniemen kaupungille. Myös maistraatin myöntämät luvat ovat maksullisia ja lisäksi maistraatti veloittaa palkkion vuositilin tarkistuksesta.

Oikeusministeriön ohjeen edunvalvojan palkkion määräytymisen perusteista (14.12.2001) saa maistraatista. Kulukorvausta ja palkkiota koskevat tiedot merkitään maistraatille annettavaan tiliin.

Edunvalvonnan lakkautus

Käräjäoikeus lakkauttaa hakemuksesta edunvalvojan tehtävän, jos edunvalvonnan tarvetta ei enää ole. Lisäksi maistraatin tulee selvittää joka neljäs vuosi, onko edunvalvontaa tarpeen jatkaa. 

Lakkauttamista voi hakea päämies itse, edunvalvoja, maistraatti tai päämiehen läheinen henkilö.

Edunvalvojan tehtävän päättyminen

Käräjäoikeus voi vapauttaa edunvalvojan tehtävästään, kun tämä sitä pyytää tai kun päämies ei enää ole edunvalvonnan tarpeessa. Edunvalvojan tehtävä päättyy aina, kun päämies kuolee. Tehtävänsä päätyttyä edunvalvojan on viipymättä tehtävä tili omaisuuden hoidosta maistraatille siltä ajalta, jolta sitä ei ole vielä tehty. Edunvalvojan on säilytettävä kuitit koko tehtävänsä ajalta.

Tehtävänsä päätyttyä edunvalvojan on luovutettava päämiehen omaisuus päämiehelle itselleen tai muulle henkilölle, jolla on oikeus ottaa se vastaan.

Holhousviranomainen

Holhousviranomaisena toimii maistraatti. Maistraatti valvoo edunvalvojien toimintaa muun muassa tarkastamalla tilit ja myöntämällä luvat päämiehen puolesta tehtäviin tärkeimpiin oikeustoimiin.

Tarkempaa tietoa edunvalvojan tehtävistä saa maistraatista.