• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Mikäli äänioikeutettu voi mennä äänestyspaikalle tai ennakkoäänestyspaikalle omin neuvoin taikka kuljetuspalveluita ja äänestysavustajaa hyväksikäyttäen, kotiäänestystä ei järjestetä.

Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava tästä keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi tehdä myös äänestäjän puolesta äänestäjän valitsema henkilö. Ilmoitus voidaan tehdä kirjallisesti tai puhelimitse.

Rovaniemen kaupungin alueella kotiäänestykseen voi ilmoittautua puhelimitse vaaliasiantuntija Henna Penttilälle numeroon 040-6308547. Kirjalliset ilmoittautumiset tulee toimittaa osoitteeseen:

Rovaniemen kaupunki/eduskuntavaalit
Henna Penttilä
Koskikatu 27, 3.krs.
96100 Rovaniemi

Kotiäänestykseen kannattaa ilmoittautua hyvissä ajoin ennen määräaikaa, joka eduskuntavaaleissa on 2.4.2019 kello 16. Kotiäänestyksen toimittamisesta ilmoitetaan kotiäänestykseen ilmoittautuneille hyvissä ajoin ennen vaalitoimitsijoiden käyntiä.

Kotiäänestyslomakkeen voi ladata ja tulostaa tämän sivun oikeasta reunasta. Kotiäänestyslomake on saatavissa myös Osviitan palvelupisteestä Rinteenkulman kauppakeskuksen toisessa kerroksessa osoitteessa Koskikatu 25, 2.krs., PL 8216, 9200 Rovaniemi.

Ota yhteyttä

Ilmoittautumiset tiistaihin 2.4.2019 kello 16 mennessä:

Vaaliasiantuntija Henna Penttilä
040-6308547

Ladattava kotiäänestyslomake