• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo
Kotiäänestys

Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää eräin edellytyksin kotonaan vaalilain 9 §:n 2 momentissa tarkoitetussa kotiäänestyksessä. Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Mikäli äänioikeutettu voi mennä äänestyspaikalle tai ennakkoäänestyspaikalle omin neuvoin taikka kuljetuspalveluita ja äänestysavustajaa hyväksikäyttäen, kotiäänestystä ei järjestetä. 

Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen, joka ei täytä kotiäänestykselle säädettyjä edellytyksiä, ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Kuten muissakin äänestystavoissa, äänioikeutetun tulee todistaa henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi tehdä myös äänestäjän puolesta äänestäjän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Ilmoitus voidaan tehdä kirjallisesti tai puhelimitse.

Tänä keväänä Suomessa toimitetaan kahdet erilliset vaalit. Vaalien ajallisen lähekkäisyyden takia vaaleja järjestellään osittain limittäin. Näin ollen myös kotiäänestykseen ilmoittautumisen voi tehdä molempiin vaaleihin yhdellä kertaa. Rovaniemen kaupungin alueella kotiäänestykseen voi ilmoittautua puhelimitse vaaliasiantuntija Henna Penttilälle numeroon 040 630 8547. Kirjalliset ilmoittautumiset tulee toimittaa osoitteeseen:

Rovaniemen kaupungin keskusvaalilautakunta
Hallituskatu 7
PL 8216
96101 Rovaniemi


Kotiäänestykseen kannattaa ilmoittautua hyvissä ajoin ennen määräaikaa, joka eduskuntavaaleissa on 2.4.2019 kello 16. Kotiäänestyksen toimittamisesta ilmoitetaan kotiäänestykseen ilmoittautuneille hyvissä ajoin ennen vaalitoimitsijoiden käyntiä.

Kotiäänestyslomakkeen voi ladata ja tulostaa tämän sivun oikeasta reunasta. Kotiäänestyslomake on saatavissa myös Osviitan palvelupisteestä Rinteenkulman kauppakeskuksen toisessa kerroksessa osoitteessa Koskikatu 25, 2.krs., PL 8216, 9200 Rovaniemi.

Ota yhteyttä

Ilmoittautumiset tiistaihin 2.4.2019 kello 16 mennessä:

Vaaliasiantuntija Henna Penttilä
040 630 8547

Vaaliprojektityöntekijä Perttu Sonninen
040-6764881

Keskusvaalilautakunnan kuuluttamaa
Ladattava kotiäänestyslomake