• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo

Hallinnon ja talouden valvonta

 Rovaniemen kaupungin hallinnon ja talouden valvontajärjestelmä muodostuu ulkoisesta ja sisäisestä valvonnasta,  josta kuva seuraavassa:


Ulkoinen valvonta on riippumatonta toimivasta johdosta ja muusta organisaatioista. Ulkoinen valvonta jakaantuu kunnan järjestämään (tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja) ja muuhun valvontaan (kuntalaiset, valtion viranomaiset, lääninhallitus ja EU-tarkastajat). Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Lautakunta laatii toiminnastaan vuosittain arviointikertomuksen. Tilintarkastajan lakisääteiset tehtävät on määritelty kuntalain 73 §:ssä, jonka mukaan tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastus suoritetaan tilintarkastajan toimikaudekseen laatiman tarkastussuunnitelman mukaisesti. Tilintarkastajien on ilmoitettava havaitsemistaan epäkohdista viipymättä tarkastuslautakunnalle ja tarvittaessa myös kaupunginhallitukselle.

Sisäinen valvonta on johtamisen ja riskienhallinnan apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus, joka antaa siitä erikseen tarvittavat ohjeet. Kaupungin sisäisen valvonnan ohje on valmisteilla. Sisäisen valvonnan avulla varmistetaan, että tavoitteet saavutetaan, toiminta on lakien, sääntöjen, ohjeiden ja päätösten mukaista, voimavarat ovat tuloksellisessa käytössä, omaisuus on turvattu sekä johdon saama informaatio on oikeaa, tarkoituksenmukaista ja oikea-aikaista. Kaupungin sisäisestä valvonnasta vastaavat kaikki tilivelvolliset ja esimiehet. Sisäinen valvonta jakaantuu seuraavasti:

-          sisäinen tarkkailu, josta vastaavat ensisijaisesti esimiesasemassa olevat
-          toimivan johon alaisuudessa tehtävä sisäinen tarkastus
-          luottamushenkilöiden suorittama seuranta