• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo
Kyselyjen tulokset
Nimi KuvausLisätty
Pikapolin kehittäminen tulokset.pdf (2,52 MB) Rovaniemen kaupungin terveyspalvelut toteutti 1.–17.3.2019 sähköisen kyselyn, jonka avulla selvitettiin vastaajien kokemuksia pikapolin toiminnasta ja näkemyksiä kehittämisen tarpeista. Kysely julkaistiin kaupungin verkkosivustolla sähköisenä. Kyselyyn saatiin yhteensä 286 vastausta. Vastaajista 87% oli naisia. Kolmannes kuului ikäluokkaan alle 30 vuotta, hieman reilu puolet ikäluokkaan 30–60 vuotta ja 13,8% kuului ikäluokkaan yli 60 vuotta. 26.4.2019 14:04
Linkkarin matkustajatutkimuksen 2019 yhteenveto.pdf (1,37 MB) Rovaniemen kaupunki toteutti 19. - 23.2.2019 kyselyn, jonka avulla selvitettiin joukkoliikenteen käyttäjien matkatottumuksia sekä tyytyväisyyttä nykyisiin paikallisliikenteen palveluihin. Käyttäjien paikallisliikenteelle antama kouluarvosana nousi viime vuodesta selvästi ja paikallisliikenne sai kokonaisuutena kouluarvosanaksi 7,6 (2018: 6,8). Myös vastaajien tyytyväisyys paikallisliikenteen eri osa-alueisiin kasvoi. Kaikki osa-alueet sijoittuvat keskiarvon perusteella luokkaan melko hyvä tai hyvä. Vastauksia saatiin yhteensä 954 kappaletta. 64 % vastanneista oli aktiivisia joukkoliikenteen käyttäjiä.1.4.2019 12:51
Saarenkylän palveluverkkoselvitys.pdf (181,8 kB) Rovaniemen kaupunki kysyi joulukuussa 2017 kuntalaisten mielipidettä siitä, miten ja millaisissa rakennuksissa Saarenkylän koulu- ja varhaiskasvatuspalvelut kannattaisi järjestää tulevaisuudessa. Selvästi eniten kannatusta sai vaihtoehto, jossa Syväsenvaaran koulu rakennettaisiin kokonaan uudestaan ja Napapiirin yläasteen huonokuntoiset rakennukset korvattaisiin yhdellä uudisrakennuksella. Vähiten kannatusta sai vaihtoehto, jossa Saarenkylän alueelle rakennettaisiin yksi yhtenäiskoulu, johon kaikki alueen oppilaat ja koulujen henkilökunta siirtyisivät. 5.1.2018 14:48
Turvallisuuskysely Rovaniemi 2017.pdf (144,2 kB) Rovaniemen kaupungin loka-marraskuussa tekemään turvallisuuskyselyyn saatiin lähes 900 vastausta - tuloksissa ei suuria yllätyksiä. Muutama asuinalue koettiin turvattomaksi esimerkiksi humalaisten, huumeiden käyttäjien ja nuorison häiriökäyttäytymisen vuoksi. Myös pimeät puistot, alikulkutunnelit ja lähiöravintoloiden ympäristöt koettiin vaarallisiksi. Turvallisuuspäällikön mukaan nämä asiat ovat olleet viranomaisilla tiedossa. Turvallisuuspäällikkö Kari Tiermas pitää kiinnostavana sitä, että huomattava osa kyselyyn vastanneista oli huolissaan ihmisten syrjäytymisestä. 265 vastaajaa kertoi sen olevan erittäin suuri huolenaihe ja 322 vastaajaa melko suuri huolenaihe. Myös rasismi tai suvaitsemattomuus ja maahanmuutto aiheuttivat huolta. 30.11.2017 12:58
Rovaniemen ikäihmisten hyvinvointikysely (3,05 MB) Ikäihmisten hyvinvointikyselyn perusteella ikäihmiset voivat pääosin hyvin, mutta pelko tulevaisuuden yksinäisyydestä ja arjesta selviytymisestä sekä läheisten ikäihmisten hyvinvoinnista on suurta. Yli 65-vuotiaille rovaniemeläisille kohdennettuun hyvinvointikysely vastasi yhteensä 544 henkilöä eli vajaa viisi prosenttia rovaniemeläisistä ikäihmisistä. Kyselyn toteutuksesta vastasi Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys.14.11.2017 13:41
Ikääntyneiden hyvinvointi, opinnäytetyö (972,8 kB) Lapin Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opinnäytetyön tulosten perusteella keskeisiä ikääntyneiden hyvinvointia ylläpitäviä tekijöitä olivat läheisiltä ja kotihoidolta saatu apu ja tuki, vapaus elää omassa kodissa, riittävien apu- ja turvavälineiden saatavuus sekä turvallinen ja tuttu elinympäristö. Hyvinvointia heikentävinä tekijöinä esiin nousi seuran puute ja yksinäisyys, heikentynyt terveys ja toimintakyky, esteellinen ympäristö sekä pelot. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena teemahaastatteluin. Siihen osallistui kuusi yli 75-vuotiasta rovaniemeläistä. 14.11.2017 13:41
Kouluterveyskysely 2017, perusopetuksen analyysi.pdf (621,5 kB) Lyhyt analyysi vuoden 2017 kouluterveyskyselyn tuloksista perusopetuksen osalta.1.11.2017 13:30
Kouluterveyskysely 2017, 2. asteen analyysi.pdf (384 kB) Lyhyt analyysi vuoden 2017 kouluterveyskyselyn tuloksista 2. asteen osalta.1.11.2017 13:30
Järjestöjen näkökulmia rovaniemeläisten hyvinvointiin.pdf (318,5 kB) Vuoden 2015 hyvinvointikertomustyössä kuntalaisten koettua hyvinvointia selvitettiin Rovaniemen alueella toimiville järjestöille kohdennetulla hyvinvointikyselyllä. Raportin tekijöiden tukena kyselyn toteutuksessa oli Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen organisoima järjestöllisen tiedontuotannon ryhmä, jonka työskentelyyn osallistui yhdistystoimijoita sekä kaupungin työntekijöitä. Tutkimuksellisina asiantuntijuutta ryhmään saatiin Lapin yliopistolta, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:ltä ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta.12.5.2016 15:09
Asukaskysely 2015 - Kävelyn ja pyöräilyn kehittäminen (1,21 MB) Kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelmaan liittyvä asukaskysely. Asukaskyselyyn saatiin yli tuhat vastausta ja lähes 1 600 kartalle kohdennettua kehittämiskohdetta. Asukkaiden huolena jalankulku- ja pyöräteiden kunto ja talvikunnossapito, tietyöaikaiset liikennejärjestelyt sekä tienylitysten turvallisuus.15.6.2015 12:25
Rovaniemen seutukunnan hyvinvointibarometri 2013 (3,98 MB) Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteistyössä toteuttamassa Pohjoisen hyvinvoinnin tietopaikka -hankkeessa tavoiteltiin käyttäjälähtöistä, vuorovaikutteista ja monitasoista hyvinvointitietoa. Hankkeessa hyvinvointibarometrien ja -selontekojen laatiminen on ollut Lapin ammattikorkeakoulun toteuttamisvastuulla. Tämä Rovaniemen seutukunnan hyvinvointibarometri sisältää tutkijoiden analyysien ja arvioiden lisäksi viranomaisarvioita seutukunnan ja koko Lapin hyvinvoinnin tilasta. 21.8.2014 8:16
Yhteenveto varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselystä 2014.pdf (184,5 kB) Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa huomio päivähoidon arkipäivään, lapsen hyvinvointiin ja toimintaan sekä vanhempien ja henkilöstön väliseen kasvatuskumppanuuteen. Laatukyselyn vastauksista saatiin arvokasta tietoa sekä vanhempien että henkilöstön näkökulmasta varhaiskasvatuspalveluiden nykytilasta ja kehittämistarpeista.25.6.2014 15:20
Miten koet asuinympäristösi? – Karttapohjainen kysely rovaniemeläisten hyvinvoinnista (26,74 MB) Raportti asukaskyselystä, jossa kartoitettiin karttapohjaisesti rovaniemeläisten kokemukselliseen hyvinvointiin liittyviä tekijöitä asumisesta, viheralueista, vapaa-ajasta, turvallisuudesta ja liikkumisesta. Kysely toteutettiin yhteistyössä Rovaniemen kaupungin, Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa Pohjoisen hyvinvoinnin tietopaikka -hankkeen yhteydessä Harava-kyselytyökalulla. (Huom. liitetiedosto on kooltaan suuri, joten se voi avautua hitaasti)25.6.2014 13:30
Nuorison hyvinvointi- ja palvelukokemukset Rovaniemellä (5,17 MB) Tietoa rovaniemeläisten nuorten kokemasta hyvinvoinnista ja nuoriin liittyvien palvelujen toimivuudesta. Julkaisu on vuodelta 2014 ja se toteutettiin yhteistyössä Lapin yliopiston, Lapin ammattikorkeakoulun ja Rovaniemen kaupungin kanssa Pohjoisen hyvinvoinnin tietopaikka -hankkeen yhteydessä.2.5.2014 10:24
Kuntalaisten hyvinvointikokemukset Lapissa (5,3 MB) Kuntalaisten hyvinvointikokemukset Lapissa -tutkimus on yksi Pohjoisen hyvinvoinnin tietopaikka -hankkeen toimintakokonaisuuksista. Tutkimus sisältää paljon kokemuksellista tietoa rovaniemeläisten hyvinvoinnista. 14.2.2014 9:59
Ajankohtaiset kyselyt
Kaikki
Ei uutisia-
Hyvinvointitiedon keräämisen malli
Pohjoisen hyvinvoinnin tietopaikka -hankkeen yhteydessä on kehitetty kokemuksellisen tiedonkeruun malli, joka on kuvattu oheiseen kuvioon. Rovaniemen kaupungilla toimii virkamiehistä koostuva poikkihallinnollinen hyvinvointiryhmä, joka käsittelee säännöllisesti hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Hyvinvointiryhmän tehtävänä mallin osalta on päättää syksyisin seuraavan vuoden kokemuksellisen hyvinvoinnin kyselykohderyhmät.  Kyselyssä näkökulmana on aina Rovaniemen kaupungin palvelujen saatavuus, riittävyys ja laatu sekä kuntalaisten kokemus hyvinvoinnistaan.

Vuosittaiset kyselyt toteutetaan oppilaitosyhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston kanssa.  Kerätty aineisto analysoidaan omana toimintana sekä yhteistyönä korkeakoulujen kanssa mm. opinnäytetöinä sekä osana opintojaksoja.

Saadut tulokset siirretään tälle sivustolle, josta ne ovat hyödynnettävissä kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa, korkeakoulujen opetuksessa ja tutkimuksessa, järjestöjen toiminnassa sekä kuntalaisten arjessa. Kyselystä saatua tietoa hyödynnetään myös seuraavan vuoden kyselyä suunniteltaessa.

Malli 24.1.jpg