• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kulttuuripalvelut
Kulttuuriavustukset 2020

Vuoden 2020 avustusten haku on päättynyt! 

 

Kulttuuriavustukset haettavana 29.2. klo 16.00 mennessä

Sivistyslautakunnan avustustoiminnan tehtävänä on edistää ja monipuolistaa Rovaniemen kulttuuritoimintaa, eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä kulttuurista kansalais- ja harrastustoimintaa. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelujen tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 728/92).

Avustustoiminta on aina kohdennettua ja harkinnanvaraista. Avustuksia myönnettäessä sivistyslautakunta huomioi avustuksen tarpeen sekä avustuksella tuettavan toiminnan laadun ja vaikuttavuuden Rovaniemen kulttuurikentässä. Avustuksella tuetaan erityisesti toimintaa, joka suunnataan avoimesti asukkaille. Kulttuuriavustuksilla täydennetään rovaniemeläistä kulttuuritarjontaa ja kehitetään esim. lastenkulttuuria, erityisryhmille tarjottavaa kulttuuria sekä vaalitaan paikallista kulttuuriperintöä/kulttuuriympäristöä. Kulttuuriavustuksilla voidaan kehittää myös kulttuurimatkailua ja lisätä kaupungin vetovoimaisuutta.

Avustusmuodot ovat:

1.Toiminta-avustus rekisteröidylle kulttuuriyhdistykselle

2.Kohdeavustus työryhmille tai rekisteröidyille kulttuuriyhdistyksille.

Avustustoiminta on aina kohdennettua ja harkinnanvaraista. Avustuksia myönnettäessä sivistyslautakunta huomioi avustuksen tarpeen sekä avustuksella tuettavan toiminnan laadun ja vaikuttavuuden Rovaniemen kulttuurikentässä. Huomioon otetaan myös mahdolliset muut avustukset tai muualta saatu tuki. Avustuksella tuetaan erityisesti toimintaa, joka suunnataan avoimesti asukkaille.

Kuka voi hakea avustuksia?

Sivistyslautakunnan kulttuuriavustuksia voivat hakea rekisteröidyt kulttuuriyhdistykset sekä työryhmät, joiden kotikunta on Rovaniemi. Rekisteröityneelle yhdistykselle tukea voidaan myöntää rekisteröitymistä seuraavana vuonna.

Avustusmuodot

1. Toiminta-avustus rekisteröidylle kulttuuriyhdistykselle

Toiminta-avustusta voi hakea paikallisen kulttuuriyhdistyksen sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen. Toiminta-avustusta myönnettäessä huomioidaan yhdistyksen jäsenmäärä, toiminnallisuus, vaikuttavuus sekä toiminnan kohdentuminen rovaniemeläisille. Yhdistyksen toiminnan tulee kohdentua kuntalaisten harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen taiteen ja kulttuurin eri osa-alueilla.

2. Kohdeavustus rekisteröidylle kulttuuriyhdistykselle tai työryhmälle

Kohdeavustuksia voivat hakea rovaniemeläiset rekisteröidyt yhdistykset tai työryhmät, joiden kotipaikka on Rovaniemi. Kohdeavustusta voi hakea esimerkiksi tapahtuman tai tilaisuuden järjestämiseen. Kohdeavustuksilla tuetaan Rovaniemellä tapahtuvaa kulttuuritoimintaa, joka täydentää rovaniemeläisen kulttuurin kokonaiskenttää.

Kohdeavustusta voidaan myöntää myös toiminta-avustusta saaville yhdistyksille esimerkiksi vuorotteluperiaatteella tai avustuskohteita priorisoimalla siten, että kulttuuritarjonta säilyy monimuotoisena.

Avustuksia ei myönnetä:

 • jälkikäteen
 • alkoholi, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin
 • kaluston tai soitinten hankintaan/korjaukseen
 • opintomatkoihin tai kulttuurimatkoihin
 • Rovaniemen kaupunkikonserniin kuuluville yksiköille
 • kohteisiin, joihin kohdistuu muuta kaupungin tukea (esim. tilat, muut avustukset)
 • talkootyön laskennallisiin kustannuksiin
 • tilaisuuksiin tai hankkeisiin, joilla on pääsääntöisesti puoluepoliittinen tai uskonnollinen tarkoitus
 • avustusta ei voida myöntää, mikäli yhdistyksen taloudellinen tila on niin heikko, ettei toiminnan jatkamiselle ole edellytyksiä
 • yrityksille tai hankkeisiin, joiden pääasiallinen tarkoitus on voiton tuottaminen tai mainonta
 • ammatinharjoittamiseen

Avustuksen saaneilta edellytetään, että tiedotuksessa, markkinoinnissa, toimintakertomuksessa tai muulla tavalla ilmoitetaan, että hakija on saanut Rovaniemen kaupungin sivistyslautakunnan avustusta.

Avustus voidaan käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty ja se tulee käyttää sen kalenterivuoden aikana, jolloin avustus on myönnetty. Vapaa-ajan palveluiden palvelupäällikkö voi päättää vähäisistä käyttötarkoituksen muutoksista viranomaispäätöksenä. Mikäli avustus käytetään muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on haettu ja myönnetty, avustus peritään takaisin.

Hakuohjeet

Avustukset haetaan sivun oikeasta reunasta löytyvästä sähköinen avustushakemus -linkistä.

Hakemuksen mukana toimitettavat liitteet:

Yhdistysten toiminta-avustus:
● toimintasuunnitelma käyttövuodelle (hakuvaiheessa)
● talousarvio käyttövuodelle (hakuvaiheessa)
● viimeisin tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen sekä toimintakertomuksen
● viimeisin tilintarkastajien lausunto
● arvio toiminnan vaikuttavuudesta (osallistujat/toiminnan laajuus)
● yhdistyksen säännöt (ensimmäinen hakemus tai jos sääntöihin on tullut muutoksia)

Kohdeavustus
● hankkeen, tapahtuman tai projektin toimintasuunnitelma
● hankkeen, tapahtuman tai projektin talousarvio ja rahoitussuunnitelma
● aikataulu
● selvitys yhteistyökumppaneista
● arvio tapahtuman tms. vaikuttavuudesta (osallistujat/toiminnan laajuus)
● muu, hakijan tarpeelliseksi katsoma liite.
  

Avustusten hakuaika

Kulttuuriavustukset ovat haettavissa kerran vuodessa helmikuun loppuun mennessä. Avustushakemukset tulee toimittaa hakuaikana. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Puutteellisia hakemuksia, joita ei ole korjattu tai täydennetty ensimmäisen korjauspyynnön mukaisesti ja siinä asetetussa ajassa, ei käsitellä.

Kohdeavustuksia haetaan tiettyyn tarkoitukseen; yhdellä lomakkeella voidaan hakea avustusta vain yhteen tapahtumaan tai tarkoitukseen.

Sähköinen lomake katsotaan saapuneen määräajassa, mikäli se on lähetetty kello 16.00 mennessä.

Avustusten maksaminen ja raportointi

Kulttuuriavustukset maksetaan kun päätös on saanut lainvoiman kaupungin taloussäännön edellyttämin ehdoin hakemuksessa ilmoitetulle tilille. Jos avustus tai sen osa jää käyttämättä, siitä on ilmoitettava kirjallisena sivistyslautakunnalle lokakuun loppuun mennessä.

Kohdeavustuksen saajan tulee ko. vuoden loppuun mennessä tehdä raportti avustuksen myöntäjälle.

Avustuksen saajien tulee antaa kaupungin tarpeellisiksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä, avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten. Jos avustuksen saaja on antanut virheellisiä tietoja tai on muuten johtanut harhaan avustusta koskevissa asioissa, tai ei ole toimittanut ohjeiden mukaisesti vaadittua raporttia, peritään myönnetty avustus takaisin.

Avustusten hakuasiakirjat, päätökset ja raportit ovat julkisia asiakirjoja. 

Hakemuksessa tarvittavat liitetiedostot on toimitettava mahdollisimman pian erikseen sivistyslautakunnalle.

Toimitusvaihtoehdot:
Sähköpostilla osoitteeseen soili.kaihua(at)rovaniemi.fi.
Postitse osoitteeseen: Rovaniemen kaupunki, Sivistyslautakunta, Pohjolankatu 4-6, 96100 Rovaniemi tai liitteet voi toimittaa ko. osoitteeseen  I krs:n postilaatikkoon

Lisätietoja antaa:
kulttuurituottaja Hannu Raudaskoski puh. 040 542 3223 , etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi