• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu
Syventävien opintojen tavoitteet

Kuvataiteen syventävien opintojen tarkoituksena on oppilaan kuvataiteellisen ajattelun ja ilmaisun syventäminen opintoja laajentamalla tai niitä painottamalla hänen omien tavoitteidensa suuntaisesti ja valitsemiaan työtapoja käyttäen. Opetuksen tavoitteena on kannustaa oppilasta osallistumaan ja vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä ja yhteiskuntaan. Syventäviin opintoihin sisältyy lopputyö, joka muodostuu taiteellisesta työstä, työskentelyprosessin dokumentoinnista ja kirjallisesta osuudesta, jossa oppilas arvioi omaa työtään. Lopputyössä oppilas tuo esiin kuvataiteellista ajatteluaan ja ilmaisuaan sekä hahmottaa niitä suhteessa kuvataiteeseen tai muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Koulutuksen järjestäjä määrittelee
syventävien opintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Syventäviin opintoihin voi sisältyä vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia.

 

     nuppunelli.jpeg     janette.jpeg     media.jpgTaidesuhde

Opetuksen tavoitteena on
 
• syventää oppilaan ilmaisun taitoja ja taidekäsitystä oman tavoitteellisen kuva-
ilmaisun ja hänelle merkityksellisen taiteen kautta

• tukea oppilasta identiteetin rakentamisessa kuvallisen työskentelyn, kuvien
tulkinnan ja oppimisen reflektoinnin kautta

• ohjata oppilasta omien tavoitteiden mukaisissa työskentelyprosesseissa ja osaa-
misen kehittämisessä

• rohkaista oppilasta erilaisten materiaalien ja teknologioiden sekä taiteiden
välisten menetelmien ja lähestymistapojen käyttöön

• vahvistaa oppilaan luottamusta omiin näkemyksiin ja ratkaisuihin sekä tukea
häntä lopputyöprosessin toteuttamisessa.


Visuaalinen lukutaito

Opetuksen tavoitteena on

• syventää oppilaan taitoa havainnoida visuaalista ympäristöä moniaistisesti
sekä taiteiden ja tieteiden välisyyttä hyödyntäen

• syventää oppilaan taitoa käyttää, lukea ja tulkita kuvan kieltä, kuvallisia muut-
tujia ja kuvallisen kerronnan keinoja

• tukea oppilasta kuvallisessa ilmaisussa, pitkäjänteisessä harjoittelussa ja taito-
jen syventämisessä oppilaan omien tavoitteiden mukaisesti

• rohkaista oppilasta erilaisten materiaalien ja teknologioiden sekä taiteiden
välisten menetelmien ja lähestymistapojen käyttöön

• syventää oppilaan taitoa tutkia, tulkita ja ymmärtää visuaalisen kulttuurin
ilmiöitä tekijän, katsojan ja teoksen näkökulmista

• ohjata oppilasta perustelemaan tulkintojaan ja arvostuksiaan sekä suullisesti
että kirjallisesti

• kannustaa oppilasta syventämään taiteen historian, nykytaiteen ja visuaalisten
alojen tuntemusta kartuttamalla siinä tarvittavaa yleissivistystä.


Osallisuus ja vaikuttaminen

Opetuksen tavoitteena on

• ohjata oppilasta tarkastelemaan kriittisesti kuvataiteen ja muun visuaalisen
kulttuurin välittämiä viestejä ja niissä ilmeneviä arvoja

• kannustaa oppilasta pohtimaan esteettisten, ekologisten ja eettisten arvojen
merkitystä omassa elinympäristössä, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa

• ohjata oppilasta kriittisen ajattelun syventämiseen sekä tarjota mahdollisuuksia
uusien tulkintojen tekemiseen

• vahvistaa oppilaan kykyä toimia yhdessä erilaisissa ryhmissä, yhteisöissä ja
ympäristöissä

• ohjata oppilasta tuomaan esiin ajatuksiaan, tulkintojaan ja kannanottojaan
julkisissa ympäristöissä.

 

ilari2.JPG     ilari3.JPG

ilari.JPG