• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu

Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke (SOSKU)

Kuntoutuskokeilu 13-17 vuotiaiden sosiaalisen vahvistamisen tukemisesta

VipuvoimaaEU_2014-2020--log.jpgEU_ESR-logo-153x142px.jpgHanke kuuluu osana Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnalliseen kehittämishankkeeseen (SOSKU) 2015–2017, jota koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).  Rovaniemellä hanke suuntautuu 13–17 -vuotiaisiin nuoriin ja keskittyy ehkäisevään työhön pääasiassa kouluympäristössä.  Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Rovaniemen kaupunki on 19.5.2014 hyväksymässään kaupunkistrategiassa sitoutunut ehkäisemään nuorten koulutuksen ja työn ulkopuolelle jäämistä edistämällä muun muassa palveluketjujen ja nivelvaiheiden toimivuutta sekä lisäämällä kuntoutuksen osuutta hoito- ja palveluketjuissa.

Hankkeessa pyritään kehittämään yhdessä nuorten kanssa, nuorten näköinen asiakaslähtöinen, rajapinnat ylittävä sosiaalisen vahvistamisen tuen malli. Mallin suunnittelu ja pilotointi tapahtuu Rantavitikan peruskoulussa, Yläkemijoen peruskoulussa ja Sairaalakoulussa oppilaiden, heidän huoltajiensa, lähiverkoston, henkilöstön ja hankkeen yhteistyökumppaneiden kanssa. Hankkeen keskiössä on asiakaslähtöinen palvelumuotoilu, jota toteutetaan muun muassa nuorten kuulemisella ja yhteisöllisellä toiminnalla kouluympäristössä. Malliin sisältyy työkalujen kehittäminen yhdessä verkoston kanssa asiakkuuksien tunnistamiseen sekä asiakastyöhön. Hankkeessa on tarkoitus myös luoda opetussuunnitelmasisältöä ja materiaalia. Mallia kehitetään käytännössä testaamalla sekä kehittämällä sosiaalisen kuntoutuksen työmenetelmiä. Kehittämistä ja testausta tehdään yhdessä nuorten ja muun yhteistyöverkoston kanssa.

13 – 17 -vuotiaiden nuorten sosiaalista vahvistamista pyritään tukemaan seuraavilla alueilla:
• positiivisen minäkuvan vahvistaminen (kehonkuva, oppimisminäkuva jne.)

• myönteisten kouluttautumisen valmiuksien lisääminen
• koulumielekkyyden lisääminen
• sosiaalisten taitojen tukeminen
• elämänhallintataitojen tukeminen
• vuorovaikutustaitojen tukeminen

Hankkeen lyhyen aikavälin tavoitteena on saada asiakaslähtöinen rajat ylittävä malli sosiaalisen vahvistamisen tukemisesta ja kokemuksia mallin toteuttamisesta ja sen tuottamista tuloksista. Uuden tiedon saaminen siitä, miten ja minkälaisin toimenpitein ja yhteistyön keinoin 13 – 17 vuotiaat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret saadaan osalliseksi peruskoulussa ja minkälaisissa oppimisympäristöissä osallisena pitäminen näyttäisi parhaiten onnistuvan. Tavoitteena on uusien keinojen löytyminen syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tunnistamiseksi sekä uuden tiedon saamiseksi nuorten elämänhallintataitojen, sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutustaitojen tukemisesta. Tavoitteisiin kuuluu myös näytön saaminen asiakaslähtöisestä palvelumuotoilusta, nuorten myönteisistä kouluttautumisen valmiuksista ja koulunkäynnin mielekkyydestä sekä rajapintoja ylittävästä monialaisesta yhteistyöstä.

Pitkän aikavälin tuloksena tavoitellaan koulupudokkaiden määrän vähenemistä, koulutuksen ulkopuolelle jääneiden määrän väheneminen, koulumenestyksen paraneminen, nuorten sosiaalisten-, ja vuorovaikutus- ja elämänhallintataitojen paraneminen, nuorten myönteisen minäkuvan ja oppimisminäkuvan vahvistuminen ja nuorisotyöttömyyden väheneminen. Tavoitteena on saada kehitetyt työkalut ja mallit osaksi opetussuunnitelmaa koulujen käyttöön.

Vastuuhenkilö                                Irmeli Vähäaho, 0400 950162
      
                                                   Erityisopetuksen koordinaattori/tiimiesimies

Toimijat                                           Rovaniemen kaupunki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Yhteyshenkilöt                               Suvi Hietanen, 050 3758967
                                                           Vastaava projektisuunnittelija / koulukuraattori

                                                     
suvi.hietanen@rovaniemi.fi

                                                           Mikko Sipola, 050 4652381
                                                           Sosiaaliohjaaja / projektiassistentti

                                                      
mikko.sipola@rovaniemi.fi

Kokonaiskustannukset                  383 023 €

Rahoitus                                          Hanke toteutetaan ESR – rahoituksella

Hallinnointi                                     Rovaniemen kaupunki, strateginen kehittäminen/suunnittelu