• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu

Maahanmuuttajaopetus


ala-aste 15.jpg

Suurimmat maahanmuuttajaryhmät Rovaniemellä ovat venäläiset, kiinalaiset, ruotsalaiset ja irakilaiset. Koulupalvelukeskus suunnittelee ja koordinoi maahanmuuttajaoppilaiden opetusjärjestelyjä. Maahanmuuttajaopetuksen uusi opetussuunnitelma on hyväksytty 1.8.2016.

 

Valmistava opetus

Maahanmuuttajataustaisille oppilaille järjestetään perusopetukseen valmistavaa opetusta noin vuoden ajan. Perusopetukseen valmistavaa opetusta toteutetaan ryhmämuotoisesti sekä inklusiivisesti perusopetuksen ryhmän yhteydessä (Ounasrinteen, Ounasvaaran ja Rantavitikan peruskoulut). Valmistava opetus on kielitietoista: suomen kieltä opetetaan ja opitaan kaikissa oppiaineissa ja tilanteissa päivän aikana. Integrointi perusopetukseen aloitetaan valmistavan opetuksen alussa. Valmistavan opetuksen jälkeen maahanmuuttajaoppilaat sijoitetaan oman lähikoulun suomenkieliseen luokkaan.


Maahanmuuttajaopetus perusopetuksessa

Suomen kielen opettamisen tavoitteena on toimiva kaksikielisyys. Valmistavan vuoden jälkeen maahanmuuttajaoppilaille järjestetään Rovaniemellä kota-opetusta, joka on tehostettua kielen oppimisen tukea perusopetukseen siirtyville maahanmuuttajaoppilaille. Kota-opetus on suomi toisena kielenä-opetusta, jossa hyödynnetään eri oppiaineiden sisältöjä ja tuetaan siirtymistä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärästä suomen kieli ja kirjallisuus-oppimäärään. Kota-opetus on samanaikaisopetusta oppilaan kotiluokassa sekä pienryhmätyöskentelyä.

Oppilaille järjestetään oman äidinkielen opetusta mahdollisuuksien mukaan. Oman äidinkielen opettamisella tuetaan ja edistetään äidinkielen hallintaa, kulttuuritaustan tuntemusta ja kulttuuri-identiteetin kehittymistä sekä oppilaan persoonallisuuden kasvua. Oman äidinkielen hyvä hallinta on myös perusta muiden kielten ja oppiaineiden opiskeluun. Oman äidinkielen opettamisen avulla vahvistetaan myös oppilaan yhteyttä omiin vanhempiin ja sukulaisiin.

Vähintään kolmelle uskonnonopetuksesta vapautuneelle oppilaalle järjestetään heidän tunnustuksensa mukaista uskonnonopetusta, jos heidän huoltajansa sitä vaativat. Uskonnon opetus järjestetään perusopetuksen valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden ja paikallisten opetussuunnitelmien mukaisesti.

Maahanmuuttajaoppilaille annetaan perusopetuksen aikana kuutena vuotena S2-kielenopetusta ja erillistä tukiopetusta. Ko. tukiopetukseen ovat oikeutettuja myös koulutulokkaat. Muita tukitoimia peruskoulussa ovat peruskoulun muu tukiopetus, erityisopetus, oppimissuunnitelmat, joustava arviointi, tuen kolmiportainen järjestäminen sekä oppilashuolto.

Maahanmuuttajataustaisten ja vieraskielisten oppilaiden arvioinnissa otetaan huomioon kunkin oppilaan kielitausta sekä kehittyvä suomen tai ruotsin kielen taito. Jotta oppilas voi osoittaa edistymistään ja osaamistaan mahdollisista suomen tai ruotsin kielen puutteista huolimatta, arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota oppilaan tilanteeseen sovitettuihin, monipuolisiin ja joustaviin arviointitapoihin.