• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu

koulutus ja opiskelu banneri

Kieltenopetus

Mahdollisimman monipuolinen kielitaito ja vieraiden kulttuurien tuntemus ovat osa yleissivistystä. Myös työelämän vaatimukset korostavat hyvää kielitaitoa. Kieltenopetus vastaa näihin vaatimuksiin riittävällä opetuksen laajuudella, laadulla ja kielivalikoimalla.

Kaupungin peruskoulun ja lukion kieliohjelman on tuettava Rovaniemen kaupungin vision toteutumista. Siinä Rovaniemi kuvataan luovaksi ja aidosti kansainväliseksi kaupungiksi, joka on monipuolisten palvelujen ja rajattomien mahdollisuuksien kasvava keskus. Tavoitteisiin päästään huolehtimalla peruskoulun ja lukion riittävän laajasta kieliohjelmasta ja tasokkaasta kielenopetuksesta. Rovaniemeläiset on kasvatettava kansainvälisyyteen jo peruskoulun alaluokilta lähtien.

Kieltenopetuksessa pyritään siihen, että oppilas uskaltaa käyttää vierasta kieltä rohkeasti omien edellytystensä mukaisesti. Oppilas oppii ymmärtämään, että vieraiden kielten opiskelu edellyttää pitkäjänteistä, vastuuntuntoista ja monipuolista harjoittelua. Tärkeää on myös luoda hyvä pohja, oppimisen ilo sekä innostunut asenne läpi elämän jatkuvalle vieraiden kielten ja kulttuurien harrastamiselle.

                                                                     (Rovaniemen kaupungin opetussuunnitelma)

Rovaniemen kaupungin kieliohjelma vuosiluokilla 3 – 9

· A1 -kielenä

opiskellaan kolmannella luokalla alkanutta englantia kaikille yhteisenä

aineena, yhteensä 18 vuosiviikkotuntia.

· B1 -kieli

on ruotsi, yhteensä 6 vuosiviikkotuntia.

· A2 -kieli

on viidennellä luokalla vapaaehtoisesti aloitettava ranska, ruotsi, saksa, venäjä tai saame,

yhteensä 12 vuosiviikkotuntia. Kieliohjelma takaa valitun A2 – kielen opiskelun jatkumon yläluokille.

· B2 – kieli on

8. – luokalla alkaen valinnainen kieli jota voi valita enemmän kuin yksi. Kieliä ovat saksa, ranska ja venäjä, yhteensä 4 vuosiviikkotuntia.

Ryhmän koko on koulukohtainen ja ratkaistaan koulujen tuntikehyksestä päätettäessä.

· Valinnaisaineena 8. – luokalla voidaan tarjota yksi tunti muitakin kieliä koulun

tuntikehysresurssin puitteissa. Nämä lyhytkurssit eivät muodosta jatkumoita kieliohjelmaan.

· Alkuopetuksessa opettaja voi halutessaan rikastuttaa opetusta vieraskielisillä

opetustuokioilla.

 

 

 Vapaaehtoinen A2 -kieli

Neljännellä luokalla voidaan Rovaniemellä aloittaa espanja, ranska, ruotsi, saksa, venäjä tai saame. Kieliä tarjotaan alueittain opettajaresurssien mukaan. Oppilaita ei kuljeteta koulujen välillä A2 -kielen opintojen vuoksi.

Keskeyttäminen

A2 -kieltä ei voi keskeyttää ilman painavaa syytä perusopetuksen aikana. Huoltajan on tehtävä kirjallinen anomus A2 -kielen keskeyttämiseksi. Ensin huoltajan on neuvoteltava kieltä opettavan opettajan kanssa. Lopullisen päätöksen hyväksyy koulun johtaja tai rehtori. Keskeyttämisperusteina ovat huono yleinen koulumenestys, huono opintomenestys kielten opiskelussa sekä oppilashuollolliset perusteet.

 

Etäopetus

Rovaniemi on mukana valtakunnallisissa Opetushallituksen koordinoimissa hankkeissa joiden tavoitteena on etäympäristön ja kieltenopetuksen kehittäminen. Joitakin A2 -kielten opetusryhmiä toteutetaan etäopetuksena, kahden tai useamman koulun välillä, laite- ja henkilöresurssien mukaan. Etäopetuksessa korostuvat monimuotoisen oppimisympäristön mahdollisuudet ja vaatimukset: uusien teknologiaympäristöjen ja toimintakulttuurien oppiminen ja toisaalta oppilaan sitoutuminen erilaiseen työskentelykulttuuriin.

Etäopetuksen oppimisympäristöjä kehitetään erityisesti opetustarjonnan laajentamiseksi harvaan asutuilla seuduilla. Oppimisympäristöajattelun tavoitteena on kehittää toimintamalleja ja työtapoja, jotka tukevat entistä paremmin kouluissa ja oppilaitoksissa, sekä niiden ulkopuolella tapahtuvaa oppimista. Hankkeessa korostuvat 
innovatiivisten, kestävien ja valtakunnallisesti merkittävien toimintatapojen kehittämisen lisäksi tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttö.

Vieraiden kielten kehittämishanke

Rovaniemen kaupunki on mukana Opetushallituksen perusopetuksen vieraiden kielten kehittämishankkeessa. Hankkeen päätavoitteena on tarjota nykyistä useammalle oppilaalle realistinen mahdollisuus opiskella englannin lisäksi muitakin vieraita kieliä mahdollisuuksien mukaan jo perusopetuksen alaluokilla. Viimeaikaisten (2006) EU-tutkimusten mukaan( http://europa.eu/languages/fi/chapter/7) varhainen vieraiden kielten oppiminen voi tuottaa lapsille monenlaista hyötyä. Jos lapsi voi jo varhaisella iällä käyttää luontaista kykyään oppia kieliä, oppimiseen jää enemmän aikaa ja lapsi saa kieleen ja kulttuuriin liittyviä kokemuksia, jotka voivat vahvistaa itsetuntoa ja lisätä pitkäjänteisyyttä. Vaikutukset näkyvät kehityksen eri osa-alueilla: kognitiivisessa, sosiaalisessa, kulttuurisessa ja kielellisessä kehityksessä sekä puheakustiikan ja persoonallisuuden kehityksessä.  

 

Tärkeä osa tarjonnan monipuolistamista on verkko-opetuksen kehittäminen. Internetin tarjoamia mahdollisuuksia käytetään hyväksi myös autenttisten kielenkäyttötilanteiden tuomiseksi säännölliseksi osaksi vieraiden kielten opetusta ja opiskelua.