Etusivu>Palvelut>Kirjasto>Kirjaston palvelut >Rovaniemen kirjaston kumppanuustoiminnan periaatteet
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kirjasto
Kumppanuustoiminnan periaatteet            

Kirjaston arvot: Tasavertaisuus - Vastuullisuus - Yhteisöllisyys - Rohkeus - Sananvapaus
Kirjaston visio: Kirjasto on aktiivinen osa lappilaisten elämää

Kirjasto on sivistys- ja kulttuurilaitos, joka pyrkii aktiivisesti tavoittamaan kaikki kuntalaiset. Kirjasto edistää aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta ja toimii itse aktiivisesti yhteisössään sekä markkinoi palvelujaan. Kirjasto verkostoituu tavoittaakseen kaikki kuntalaiset ja tarjoaa palveluja myös niille, jotka eivät syystä tai toisesta kirjastotilaan pääse. Kirjasto tarjoaa tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. 

Rovaniemen kaupunginkirjasto on avoin yhteistyölle muiden julkisten, yksityisten, kolmannen sektorin organisaatioiden tai yksityishenkilöiden kanssa. Yhteistyö voi olla toiminnallista tai taloudellista ja kertaluontoista tai jatkuvaa. Kirjaston perustoimintaa voidaan täydentää esimerkiksi lahjoituksin, kumppanuuksin, sponsoroinnin tai vapaaehtoistoiminnan kautta. Kumppanuuksien tulee edistää kirjaston arvoja ja periaatteita sekä parantaa kirjaston palveluja. Kumppanuustoiminnassa Rovaniemen kaupunginkirjasto noudattaa aina hyviä tapoja, Rovaniemen kaupungin antamia ohjeita ja säädöksiä sekä Lakia yleisistä kirjastoista ja Suomen lakia.

Kumppanuustoiminnassaan kirjasto sitoutuu:

Turvaamaan asiakkaiden oikeuden käyttää tasa-arvoisesti kirjaston palveluja sekä valita tietolähteensä vapaasti.
Kunnioittamaan asiakkaiden yksityisyyttä ja yksityisyyden suojaa. Kumppaneilla ei ole pääsyä eivätkä he voi hyödyntää kirjaston asiakasrekistereitä toiminnassaan.
Toimimaan tasa-arvoisena ja avoimena kohtaamispaikkana, missä esimerkiksi sukupuoli, etninen tausta, uskonnollinen, poliittinen tai muu vakaumus ei vaikuta asiakkaan saamaan palveluun.
Vahvistamaan yhteisöllisyyttä sekä edistämään eettisiä, sosiaalisia ja ekologisia arvoja. 

Rovaniemen kaupunginkirjaston kumppanuustoiminnan periaatteita noudatetaan, kun toinen organisaatio tai yksityishenkilö osallistuu, tuottaa yhdessä kirjaston kanssa tai sponsoroi kirjaston järjestämää toimintaa kuten tapahtumia, palveluita tai viestintää. Periaatteita noudatetaan myös, kun ulkopuolinen osapuoli järjestää toimintaa kirjaston tiloissa tai vuokraa tilaa kirjastolta. 

Kirjaston tiloissa järjestettävää toimintaa organisoidaan kolmella tavalla:

Kirjasto on pääjärjestäjä → kirjasto vastaa: toteutus, kustannukset ja markkinointi
Kirjasto on yhteistyökumppani → toteutus, kustannukset ja markkinointi sovitusti yhteistyössä
Kirjasto tarjoaa vain tilan → järjestäjä vastaa: toteutus, kustannukset ja markkinointi

Yhteistyön sisältö ja velvoitteet sovitaan jokaisen kumppanin kanssa selkeästi, ja tarvittaessa kirjallisesti kumppanuussuhteen alussa. Kirjasto voi tarjota kumppaneilleen vastineeksi yhteistyöstä esimerkiksi tiloja, tukea markkinointiin ja viestintään, jakeluun liittyviä palveluita, vapaaehtoisuuteen perustuvia asiakaskontakteja tai muuta lisäarvoa. 

Yhteistyö voi olla koko kaupungin alueella tapahtuvaa tai paikallista toimintaa, jossa otetaan huomioon alueen yhteisöt ja toimijat. Kumppanuustoiminta on läpinäkyvää ja perusteltua, ja sen toteutumista arvioidaan säännöllisesti ja kriittisesti asiakaslähtöisestä ja vaikuttavuuden näkökulmasta. Rovaniemen kaupunginkirjasto kohtelee kumppaneitaan tasapuolisesti ja reilusti. 
Rovaniemen kaupunginkirjaston tiloja ja laitteita luovutetaan tai vuokrataan kumppaneiden käyttöön. Kirjaston tilat on ensisijaisesti tarkoitettu avoimiin ja maksuttomiin tilaisuuksiin, ja ne ovat käytettävissä kirjaston aukioloaikoina. Tilaisuuksiin voi niin sovittaessa liittyä pienimuotoinen kirja- tai tuotemyynti. Tilojen vuokraamisesta sovitaan aina erillisellä sopimuksella.

Kirjasto voi evätä tilojen käytön, mikäli on perusteltua olettaa, että kumppanin arvot ovat ristiriidassa kirjaston arvojen kanssa. Poliittisia ja aatteellisia tilaisuuksia voidaan järjestää kirjastossa, mikäli tilaisuudessa kuullaan eri tahojen mielipiteitä tai saatavilla on erillinen tila ja kyseessä on kokous tai kutsuvierastilaisuus. Tätä ohjetta sovelletaan kaikkiin aatteellisiin toimijoihin näiden toiminta- tai järjestäytymismuodosta riippumatta. 


Vapaaehtoistyö

Vapaaehtoistyö kirjastossa on tervetullut lisä kirjaston palveluihin. Tyypillisesti vapaaehtoiset toimivat tehtävissä, jotka edellyttävät harrastuneisuutta. Vapaaehtoistyöllä ei voida korvata kirjaston perustehtävien toteuttamista, ja sen järjestämisessä on huomioitava arkaluontoisen tiedon kuten asiakastietojen turvaaminen. 

Vapaaehtoistyöstä tehdään suullinen sopimus (ei työsopimusta).
Kirjasto ei vastaa vapaaehtoistyöntekijöiden vakuuttamisesta.
Vapaaehtoistyöstä ei makseta palkkaa, palkkiota, päivärahaa tai ateriakorvauksia eikä mahdollisia matkakuluja korvata.
Vapaaehtoistyötä tehdään kirjaston arvojen, sääntöjen ja annettujen ohjeiden mukaisesti.
Vapaaehtoisen tehtävät järjestetään siten, että ne eivät ole rinnastettavissa työsuhteessa olevan ammattilaisen työhön. Vapaaehtoistyötä suorittava toimii vertaistukena.
Toimintaa järjestetään vain silloin, kun kirjaston henkilökunta on paikalla. 
Jos laitteet tai välineet rikkoutuvat vahingossa, vapaaehtoisen ei tarvitse korvata niitä.

Vapaaehtoistyöhön sovelletaan työturvallisuuslakia rajoitetusti. Työnantaja huolehtii, että
vapaaehtoistyöntekijän turvallisuudelle tai terveydelle ei aiheudu haittaa tai vaaraa. 
Työnantaja varmistaa myös, että vapaaehtoistyöntekijä tietää, mitä hätätilanteissa pitää tehdä ja mistä hän saa apua. Vapaaehtoistyöntekijä on puolestaan velvollinen noudattamaan työpaikan turvallisuusohjeita.
Vapaaehtoinen ei saa kertoa salassa pidettäviä asioita kirjaston asiakkaista, henkilökunnasta tai yhteistyökumppaneista ulkopuolisille silloin, kun tieto on saatu vapaaehtoistyön kautta. Sääntö sitoo myös vapaaehtoistyön päätyttyä.
Vapaaehtoinen ei edusta kirjastoa missään foorumissa kuten mediassa/sosiaalisessa mediassa.

Vapaaehtoisena toimivan työnhakijan tulee tarvittaessa itse ottaa yhteyttä TE-toimistoon ennen vapaaehtoistoimintaan osallistumista.
Vapaaehtoinen voi halutessaan saada vapaamuotoisen todistuksen vapaaehtoistyöstä.
Lähteet: Lapin kirjastojen strategia 2017-2020, Laki yleisistä kirjastoista, Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunginkirjastojen kumppanuusperiaatteet sekä Kyyti -kirjastojen vapaaehtoistyön ohjeet

Vapaa-ajan lautakunta 25.9.2018