• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt

Maksut ja taksat

Tekninen lautakunta on vahvistanut 30.1.2019, 6 § maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvat palkkiot.

Kaavamuutosten hinnoittelu Rovaniemi 2019.

Maankäyttö- ja rakennuslain 59 §:n mukaan, jos asemakaava tai asemakaan muutos on pääasiassa
yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä
kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset.

HE 101/1998 vp 59 §:n perustelujen mukaan tällaisesta tilanteesta on kysymys ainakin silloin, kun
yleisempiä kunnan kehitykseen liittyviä syitä kaavan laatimiseksi ei ole olemassa. Toisena edellytyksenä on
maanomistajan tai -haltijan aloite, joka edellyttää tältä nimenomaisia toimia (esimerkiksi kirjallinen pyyntö
tai muu dokumentoitu tahdonilmaisu). Laatimiskustannukset ja käsittelykustannukset voidaan periä
säännöksen mukaan kokonaisuudessaan maanomistajalta tai -haltijalta. Luonnollisestikin säännös
mahdollistaa, että ne peritään myös osittain tai jätetään kokonaan perimättä. Säännös ei siis velvoita
perimään kustannuksia, vaan antaa kunnalle oikeuden tähän.

MRL:n mukainen tarkoituksenmukainen suunnittelualue tai kaavaprosessin aikana esille tulleet seikat
voivat edellyttää kaava-alueen laajentamista kaupungin tai muun maanomistajan alueelle. MRL 51 §:n
mukaisesti kaupungin tulee tällöin kaavoittaa myös muita kuin hakijan omistamia maita. Maanomistajalla/ -
haltijalla ei ole myöskään lakiin perustuvaa oikeutta saada aluettansa kaavoitettua tai saada hakemuksensa
mukaista asemakaavaa, sillä kaavan sisällöstä vastaa kaupunki ja kaavan sisältö ratkaistaan
kaavaprosessissa.

Hinnat:

1. Teknisen lautakunnan toimivaltaan kuuluvan asemakaavan hinta on 2900 €.

2. Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvan kaavan hinta on 5000 €.

3. Mikäli työ vaatii ympäristövaikutusten arviointia, meluselvitystä tai muuta erillisselvitystä kaupunki voi hakijaa kuultuaan laskuttaa sen hakijalta.

4. Kaavahakemuksesta annettu kielteinen päätös 900 €.

5. Kaupungille jätetyn kaavamuutoksen peruuttaminen 500 €. Tämä maksu koskee kaavamuutoshakemuksia, joista on enintään toimielimen vireille tulopäätös. Muutoin perutusta kaavasta peritään kohtien 1-3 sekä 6 mukaisesti.

6. Lisäksi peritään kuulutuskustannukset 300 € kuulutusta kohden.

Hinnastoa sovelletaan myös ranta-asemakaavoissa sekä oikeusvaikutteisissa suoraan rakennuslupaan oikeuttavissa yleiskaavoissa. Hakijalta peritään kaavoituskulut kokonaisuudessaan kaavaprosessissa, mikäli hakija omistaa/ hallitsee kaavoitettavasta alueesta vähintään 50 %. Mikäli osuus on vähäisempi, peritään hakijalta kaavoituskustannukset maaomistuksen suhteessa. Hinnat pyöristetään lähimpään kymmeneen euroon.


ROVANIEMEN KAUPUNKI VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

POIKKEAMISPÄÄTÖS (MRL 171 §)

 

Poikkeamispäätös rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä

- myönteinen

o vähäinen poikkeaminen asema- tai yleiskaavasta        800,00 € 

o merkittävä poikkeaminen asema- tai yleiskaavasta     2000,00 €

- kielteinen                                                                                    400,00 €

 

SUUNNITTELUTARVEPÄÄTÖS (MRL 137 §)

 

Suunnittelutarvepäätös rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä

-     myönteinen                                                                                         800,00 €

-     kielteinen                                                                                              400,00 €

 

VIRANOMAISEN SUORITTAMA KUULEMINEN (MRL 173 §, MRA 86 §)

 

Poikeamishakemusta koskeva kuuleminen naapuria kohti                          40,00 €

 Hakemusta koskevasta kuuluttamisesta aiheutuvat ilmoituskulut peritään täysimääräisinä.