• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 560 tontti 18, Väinämöisentie 30
 

Tarkoituksena olisi muuttaa asemakaavaa siten, että tontille voisi rakentaa nykyaikaisen asuinpientalon AP I. Ehdotusvaiheen kuuleminen 15.9.-16.10.2017.


19.9.2017

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 29 tontti 9, Rovakatu 11
 

Lemminkäinen Talo Oy/ Marko Palonen hakevat valtakirjalla asemakaavan muutosta tontille 1-29-9. Asemakaavan muutoksella halutaan mahdollistaa uuden kuusikerroksisen kerrostalon rakentaminen nykyisen tilalle. Uudet suunnitelmat vaativat rakennusoikeudenlisäystä 1 525 k-m² (1835 k-m²+1525 k-m²=3360 k-m²) ja kerrosluvun nostamista neljästä kuuteen.

Valmisteluvaiheen kuuleminen 16.-29.6.2017


15.9.2017

Kuusiselän osayleiskaava
 

Tavoitteena on laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka mahdollistaa uusiutuvan energian tuotantoa kuten, tuulivoimaloiden, aurinkopaneeleiden ja biokaasun, niihin liittyvän tiestön, sähkösiirtoverkoston ja sähköasemien rakentamisen kaava-alueelle Kuusiselän kaatopaikalle ja sen ympäristöön.

Valmisteluvaiheen kuuleminen 15-9.-16.10.2017


14.9.2017

Asemakaavan muutos 15. kaupunginosa kortteli 2189 tontti 1, Pannunkorva 16
 Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia voidaanko suunnittelualueen maankäyttöä järjestellä uudelleen paikkatieto- ja tonttipalvelun esittämällä tavalla. Rovaniemen kaupunki on saanut määräalan omistukseen rakentamiskehotusmenettelyllä. Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen 15.- 28.9.2017.
13.9.2017

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 5. kaupunginosa kortteli 548 tontit 2 ja 3, Hirttiöntie 16-18.
 

Hakija on esittänyt hakemuksessa, että tonttien asemakaavaa muutetaan siten, että se mahdollistaisi tonteille 2 ja 3 rakentaa rivitalon kahteen kerrokseen tehokuudella e=0,35.Ehdotusvaiheen kuuleminen 15.9-16.10.2017.


13.9.2017

Asemakaavan muuutos 3. kaupunginosa kortteli 130 tontti 11, Koskikatu 47
 

Tarkoituksena olisi muuttaa asemakaavaa siten, että se sallisi tontille kahden lisäkerroksen rakentamisen ja autopaikkamitoituksen päivittämien vastaamaan hotellien autopaikkamitoitusta. Ehdotusvaiheen kuuleminen 16.6.-17.7.2017.
 


13.9.2017

Rovaniemen yleiskaava 2015 muuttaminen Ounasvaaran alueella
 

Kaavahankkeen tavoitteena on matkailua palvelevan rakentamisen lisäämisen tutkiminen Ounasvaaran alueella Ympäristöministeriön 26.5.2010 vahvistaman Rovaniemen vaihemaakuntakaavan mukaisesti. Ounasvaaran alueelle on tullut useita asemakaavan muutoshakemuksia, joiden käsittely edellyttää myös yleiskaavan tarkistamista.

Kaava kuulutettu voimaan 8.9.2017.



8.9.2017

Napapiirin asemakaavan muutos ja täydennys
 

Alueelle laaditaan asemakaavan muutos ja täydennys ohjelmapalveluiden ja liikenneratkaisujen kehittämiseksi. Kaava-alueeksi valitaan ne alueet, joita voimassa olevissa asemakaavoissa olevat majoitusyrittäjät sekä ohjelmapalveluyrittäjät käyttävät vuokraamansa tai omistamansa tontin/ määräalan ulkopuolella.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 31.8.-29.9.2017


31.8.2017

Asemakaava muutos kortteliin 516 tonteilla 19-20 ja 22 sekä korttelit 5031-5033
 

Tekninen lautakunta on 29.1.2013 §16 saattanut vireille asemakaavan muutoksen 5. kaupunginosan korttelin 516 tontilla 22. Kaupunginhallitus on 14.11.2016 §444 laajentanut vireillä olevaa asemakaavan muutosta korttelissa 516 tontilla 22 siten, että alueeseen sisällytetään tontit 19 ja 20. Kaupunginhallitus on 21.8.2017 § 399 laajentanut vireillä olevaa asemakaavanmuutosta koskemaan korttelin 516 tonttien 19-20 ja 22 lisäksi kortteleita 5031-5033. Samalla kaupunginhallitus

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia mahdollisuutta osoittaa (1) tontti tiede-, taide ja yrityspuistolle,(2) mahdollisuutta osoittaa tontti innovatiiviselle ja kiertotalouden periaatteita soveltavalle opiskelija-asunnolle sekä (3) tutkia innovatiivisia paikoitus- ja liikkumismalleja sekä yhteispaikoitusta. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta osoittaa lisärakentamista alueelle. 

Valmisteluvaiheen kuuleminen 31.8.-14.9.2017
31.8.2017

1. Kaupunginosa korttelin 37 tontti 1 sekä katu- ja lähivirkistysalueet
 

Tekninen lautakunta on 26.10.2010 (200 §) päättänyt maankäytön esityksestä saattaa vireille asemakaavan muutoksen 1. kaupunginosan korttelin 37 tontilla 1. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia voidaanko jokin hakijan esittämistä vaihtoehdoista toteuttaa. Hakemuksessa tontille on esitetty 5-8 kerroksista asuinkerrostalon rakentamista. Prosessin aikana on tutkittu tontille erityylisiä ja -kokoisia rakennuksia.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 18.8.-18.9.2017


17.8.2017

Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 517 tontti 13, Jokiväylä
 

RovaLappi Oy/ Tuomo Poutiainen hakevat valta-kirjalla asemakaavan muutosta tontille 5-517-13. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on te-hostaa maankäyttöä ja mahdollistaa uusien asun-tojen toteuttaminen yliopiston ympäristöön. Ton-tille halutaan rakentaa nykyaikainen IV-kerroksinen pienkerrostalo. Rakennusoikeuden lisäystä esitetään 600 k-m² (500 k-m²+600 k-m²=1100 k-m²).

Ehdotusvaiheen kuuleminen 18.8.-18.9.2017


17.8.2017

Asemakaavan muutos, Kaukonlampi
 

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia Rovaniemen kaupungin 17. kaupunginosassa sijaitsevan Kaukonlammen ympäristön täydennysrakentamista. Tavoitteena on täydennysrakentamisen mahdollistaminen erityisesti Kaukonlammen viereisellä kenttä- ja paikoitusalueella.

Vireilletulo nähtävillä 18.-31.8.2017.


16.8.2017