• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ikäihmiset
Omaishoidontuki

Vuoden 2006 alusta tuli voimaan laki omaishoidon tuesta (937/2005). Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Lain tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaista omaishoidon toteuttamista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka sisältää hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut ja/tai omaishoitajalle maksettavan hoitopalkkion, vapaan ja omaishoitoa tukevat palvelut.

Omaishoidon tuesta on aina laadittava yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma, joka liitetään omaishoitosopimukseen. Suunnitelman avulla varmistetaan omaishoidon toteuttaminen siten, että omaishoito yhdessä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kanssa turvaa hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävät palvelut. Hoitajana voi toimia muukin henkilö, kuin hoidettavan omainen. 

Omaishoitolain 4 § mukaan omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohden, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Kunnan on huolehdittava hoitajan vapaan järjestämisestä hoitajan vapaan aikana.

Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä. Lain 6 §:n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.

Kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos

 1. Henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa
 2. Hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla
 3. Hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia
 4. Omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvin voinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää
 5. Hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva ja
 6. Tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edunmukaista.

Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan.
Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen ja määrärahoihin sidottu tuki, johon Rovaniemellä perusturvalautakunta osoittaa vuosittain määrärahan.

 


  

Omaishoidon tuen kriteerit ja palkkiot jakaantuvat seuraavasti

1.      Omaishoidon tuen palkkioluokat 1.1.2020 ovat:  

    

  I 408,11 €/kk
 II 540,87 €/kk
III 722,51 €/kk
IV 913,35 €/kk

Harkinnanvarainen alennettu palkkio on 204,06 €/kk
Varahoitajille maksettavat palkkiot ovat I palkkioluokissa 52,05 €/vrk ja II palkkioluokassa 61,23 €/vrk,
III palkkioluokassa 71,44 €/vrk.

Omaishoidon tuki voidaan myöntää alennettuna omaishoitajan omasta pyynnöstä tai jos hoidon sitovuus on vähäisempää kuin mikä oikeuttaa lakisääteisen vapaan pitämiseen ja hoidon ja huolenpidon tarve on vähäistä.

2.      Myöntämisperusteet eri palkkioluokissa: 

 

        408,11 euroa kuukaudessa Hoidettava tarvitsee paljon hoitoa, huolenpitoa, ohjausta ja valvontaa useissa henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa. Hoidon- ja huolenpidon tarve on jatkuvaa. Hoidettava voi olla lyhyehkön aikaa yksin päivittäin eikä tarvitse säännöllisesti apua yöllä. Hoidettava tarvitsee hoitajan apua säännöllisesti useita kertoja päivässä. Päävastuu hoidosta on omaishoitajalla.            

540,87 euroa kuukaudessa

Hoidettava tarvitsee runsaasti hoitoa, huolenpitoa, ohjausta ja valvontaa useimmissa henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa. Hoidettava ei kykene itsenäiseen asumiseen. Hoidettava tarvitsee hoitajan apua vuorokauden eri aikoina, säännöllisesti myös yöllä. Päävastuu hoidosta on omaishoitajalla.           
722,51 euroa kuukaudessa Hoidettava tarvitsee jatkuvaa hoitoa, huolenpitoa, ohjausta ja valvontaa kaikissa henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa, sekä runsaasti hoivaa ja huolenpitoa myös yöaikaan. Erityisen vaikeavammaiset tai vaikeasti sairaat hoidettavat, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa. Omaishoitaja asuu omaishoidettavan kanssa eikä hoidettavaa voi jättää ilman valvontaa.         
  913,35 euroa kuukaudessa Hoidettavalla on lyhytaikainen ja ympärivuorokautinen hoidon ja huolenpidon tarve (enintään 6kk). Hoitaja on raskaan siirtymävaiheen aikana lyhytaikaisesti estynyt tekemästä omaa tai toisen työtä. Edellytyksenä on, että hoitajalla ei ole tältä ajalta vähäistä suurempia työoloja tai oikeutta sairausvakuutuslain 10 luvun mukaiseen erityishoitorahaan eikä -oikeutta vuorotteluvapaalain (1305/2002) 13§:n mukaiseen vuorottelukorvaukseen.

3. Muut myöntämisohjeet:

 • Omaishoidon tuki myönnetään pääsääntöisesti toistaiseksi.
 • Omaishoidon tuki maksetaan myös varahoitajalle hoitajan vapaapäivien ajalta vastaavan suuruisena tukena.
 • Omaishoidon tuen määrärahaa käytetään myös pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten vanhempien vapaapäivien järjestämiseksi esim. perhehoitona.
 • Omaishoidon tuki myönnetään alle 18-vuotiaiden lasten hoitoon yllä mainittuja kriteereitä soveltuvien osin käyttäen. Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten kohdalla lasten hoidon sitovuutta ja vaativuutta verrataan myös samanikäisen terveen lapsen vaatiman hoidon vaativuuteen ja sitovuuteen.
 • Omaishoitajille järjestetään tapaturmavakuutuslain mukainen tapaturmavakuutus.
 • Omaishoidon tukea ei myönnetä palvelutalossa tai hoivakodissa asuvan henkilön hoitoon.
 • Omaishoidon tuki myönnetään hakemuksen saapumispäivästä lukien

                                                                      (Hyväksytty perusturvalautakunnassa 11.12.2019 § 197)

 


Kunnan kanssa sopimuksen tehneelle hoitajalle kertyy työstään työeläketurvaa edellyttäen, ettei hän ole jo eläkkeellä. Kunta huolehtii myös omaishoitajan tapaturmavakuutuksesta. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa määritellään hoidettavalle annettavien palvelujen lisäksi myös hoitajalle suunnatut omaishoitoa tukevat palvelut, intervallijaksot hoitajan vapaan ajaksi.

 

 

Ota yhteyttä

Yli 65-vuotiaiden
omaishoidon tuki:

Anne Virolainen
puh. 016-322 2568

Raisa Viik
puh. 016-322 8156   

Sähköposti
tk-omaishoito@rovaniemi.fi


Käyntiosoite
Pohjolankatu 2
sisään Kauppatorin puoleisesta päästä