• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ikäihmiset
Omaishoidontuki

Vuoden 2006 alusta tuli voimaan laki omaishoidon tuesta (937/2005). Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Lain tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaista omaishoidon toteuttamista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka sisältää hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut ja/tai omaishoitajalle maksettavan hoitopalkkion, vapaan ja omaishoitoa tukevat palvelut.

Omaishoidon tuesta on aina laadittava yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma, joka liitetään omaishoitosopimukseen. Suunnitelman avulla varmistetaan omaishoidon toteuttaminen siten, että omaishoito yhdessä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kanssa turvaa hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävät palvelut. Hoitajana voi toimia muukin henkilö, kuin hoidettavan omainen. 

Omaishoitolain 4 § mukaan omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohden, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Kunnan on huolehdittava hoitajan vapaan järjestämisestä hoitajan vapaan aikana.

Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä. Lain 6 §:n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.

Kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos

 1. Henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa
 2. Hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla
 3. Hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia
 4. Omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvin voinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää
 5. Hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva ja
 6. Tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edunmukaista.

Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan.
Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen ja määrärahoihin sidottu tuki, johon Rovaniemellä perusturvalautakunta osoittaa vuosittain määrärahan.

 


  

Omaishoidon tuen kriteerit ja palkkiot jakaantuvat seuraavasti

1.      Omaishoidon tuen palkkioluokat 1.1.2018 ovat:  

    

  I 1046,68 €/kk
 II 588,76 €/kk
III 392,57 €/kk

Harkinnanvarainen alennettu palkkio on 282,32 €/kk
Varahoitajille maksettavat palkkiot ovat I-II palkkioluokissa 62,17 €/vrk ja III palkkio-luokassa 50,84 €/vrk.

Omaishoidon tuki voidaan myöntää alennettuna omaishoitajan omasta pyynnöstä tai jos hoidon sitovuus on vähäisempää kuin mikä oikeuttaa lakisääteisen vapaan pitämiseen ja hoidon ja huolenpidon tarve on vähäistä.

2.      Myöntämisperusteet eri palkkioluokissa: 

 

        1046,68 euroa kuukaudessa
 • jos omaishoitaja on  hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana (mm. saattohoito) estynyt tekemästä omaa tai toisen työtä. Hoitajalla ei tänä aikana ole vähäistä suurempia työtuloja, oikeutta sairasvakuutuslain 10. luvun mukaiseen erityishoitorahaan eikä oikeutta vuorotteluvapaan 13 §:n mukaiseen vuorottelukorvaukseen
 • tai hoito vaatii muita erityisratkaisuja ja hoitajalla ei ole työtuloja

588,76 euroa kuukaudessa

 • hoidettava tarvitsee runsaasti hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa sekä jatkuvaa apua monissa henkilökohtaisissa ja päivittäisissä toiminnoissa
 • hoidettava tarvitsee hoitajan ympärivuorokautisen läsnäolon
 • hoidettava ei voi asua yksin
392,57 euroa kuukaudessa
 • hoidettava tarvitsee säännöllisesti toistuvaa apua monissa henkilökohtaisissa ja päivittäisissä toiminnoissa
 • hoidettava tarvitsee lähes jatkuvaa hoitajan läsnäoloa
 • hoidettava ei voi pääsääntöisesti asua yksin

3. Muut myöntämisohjeet:

 • Omaishoidon tuki myönnetään pääsääntöisesti toistaiseksi.
 • Omaishoidon tuki maksetaan myös varahoitajalle hoitajan vapaapäivien ajalta vastaavan suuruisena tukena.
 • Omaishoidon tuen määrärahaa käytetään myös pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten vanhempien vapaapäivien järjestämiseksi esim. perhehoitona.
 • Omaishoidon tuki myönnetään alle 18-vuotiaiden lasten hoitoon yllä mainittuja kriteereitä soveltuvien osin käyttäen. Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten kohdalla lasten hoidon sitovuutta ja vaativuutta verrataan myös samanikäisen terveen lapsen vaatiman hoidon vaativuuteen ja sitovuuteen.
 • Omaishoitajille järjestetään tapaturmavakuutuslain mukainen tapaturmavakuutus.
 • Omaishoidon tukea ei myönnetä palvelutalossa tai hoivakodissa asuvan henkilön hoitoon.
 • Omaishoidon tuki myönnetään hakemuksen saapumispäivästä lukien

                                                                      (Hyväksytty perusturvalautakunnassa 13.12.2017 § 194)

 


Kunnan kanssa sopimuksen tehneelle hoitajalle kertyy työstään työeläketurvaa edellyttäen, ettei hän ole jo eläkkeellä. Kunta huolehtii myös omaishoitajan tapaturmavakuutuksesta. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa määritellään hoidettavalle annettavien palvelujen lisäksi myös hoitajalle suunnatut omaishoitoa tukevat palvelut, intervallijaksot hoitajan vapaan ajaksi.

 

 

Ota yhteyttä

Yli 65-vuotiaiden
omaishoidon tuki:

Anne Virolainen
puh. 016-322 2568

Asta Karjalainen
puh. 016-322 8330

Sähköposti
tk-omaishoito@rovaniemi.fi


Käyntiosoite
Pohjolankatu 2
sisään Kauppatorin puoleisesta päästä