• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Päätöksenteko
Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunnan tehtävät:
 
Perusturvalautakunnan tehtävänä on sosiaali- ja terveyshuollon palvelujen järjestäminen.

Perusturvalautakunnan hallinnonalaan kuuluva lainsäädäntö
1. sosiaalihuoltolaki
2. lastensuojelulaki
3. laki kehitysvammaisten erityishuollosta
4. päihdehuoltolaki
5. isyyslaki
6. laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta
7. laki lapsen elatuksesta
8. laki toimeentulotuesta
9. laki kuntouttavasta työtoiminnasta
10. laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
11. elatustukilaki
12. laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä
13. kansanterveyslaki
14. erikoissairaanhoitolaki
15. mielenterveyslaki
16. tartuntatautilaki
17. lääkelaki
18. laki yksityisestä terveydenhuollosta
19. laki raskauden keskeyttämisestä
20. steriloimislaki
21. laki potilaan asemasta ja oikeuksista
22. laki kuolemansyyn selvittämisestä
23. laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista
24. laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista
25. laki lääketieteellisestä tutkimuksesta
26. laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta
27. laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
28. laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä
29. laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstä
30. laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta
31. laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta
32. terveydenhuoltolaki
33. laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
34. laki kotoutumisen edistämisestä
35. laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
36. laki omaishoidon tuesta
37. perhehoitolaki
38. laki toimeentulotuesta
39. laki sosiaalisesta luototuksesta
40. laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä
41. laki vammaisetuuksista
42. laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista
43. laki yksityisistä sosiaalipalveluista
44. laki terveydenhuollon valtakunnallisesta henkilörekisteristä
45. laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista
46. laki sähköisestä lääkemääräyksestä
47. laki terveyden edistämisen määrärahasta
48. laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä
49. laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
50. laki lapsen tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta
51. laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
52. laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä

Perusturvalautakunnan erityinen ratkaisuvalta:

Perusturvalautakunta

1. ratkaisee kaupungille edellä  mainittujen lakien mukaan kuuluvat asiat, jollei lautakunta ole päättänyt ratkaisuvallan edelleen delegoinnista.

2. päättää perusturvajaoston tehtävistä ja ratkaisuvallasta

3. päättää palvelusopimusten perusteeksi palveluverkosta valtuuston päättämien palvelujen järjestämisen periaatteiden ja linjausten sekä valtuuston hyväksymien keskeisten muutosten mukaisesti

4. antaa lausunnon vaikutuksiltaan merkittävien asemakaavojen ja asemakaavojen muutosten hyväksymisen sosiaalisista ja terveydellisistä vaikutuksista.

 

Perusturvalautakunnan esittelijä toimialajohtaja Markus Hemmilä puh. 050 577 6409

Perusturvalautakunnan sihteeri hallintosuunnittelija Marika Ylipieti 040 185 0886

 Perusturvalautakunnan kokoonpano, toimikausi 1.6.2017 - 31.5.2021 

Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Jäsen                               Henkilökohtainen varajäsen
Pj.       Marjo Rundgren, SDP, puh.040-721 2028,                  
           0400-363334
Vpj.     Hilpi Ahola, kesk, puh. 0400-692 285
           Asko Peuraniemi, kok, puh. 0400-695 080
           Nafisa Yeasmin, kok, puh. 040-513 8414
           Mikko Lindroos, kesk
           Päivi Alanne-Kunnari, kesk, 0400-979 175
           Jukka Vaara, kesk
           Arto Köngäs, SDP
           Riitta-Maija Hokkanen, KD, 044-265 7720
           Matti Torvinen, Sin, 0400-822 872
           Eini Marja Tennilä, vas, 040-8348220
           Kaupunginhallituksen edustaja Esko-Juhani Tennilä
           Nuorisovaltuuston edustaja Laura Honkala
           


Terhi Heikkilä
Raija Mommo
Pekka Saarinen
Sirkka Havela
Pekka Kylmänen
Maarit Simoska
Erkki Virtanen
Mikko Lempiäinen
Riitta Toivonen
Jyrki Saarenpää
Tiina Outila
Kalervo Björkbacka  
Kaisa-Maria Jylhänlehto

 

 

Ota yhteyttä

Rovaniemen kaupunginkirjaamo
PL 8216, 96101 Rovaniemi
Puh: +358 16 322 6014
kirjaamo@rovaniemi.fi

Asiakirjojen toimittaminen
ma-pe kello 9.00-15.00
Osviitta asiakaspalvelu, Rovaniemen Olkkari Hyvinvointi- ja palvelupiste
Rinteenkulma Kauppakeskus 2-kerros
Koskikatu 25, PL 8216
96100 Rovaniemi

Perusturvalautakunnan esittelijä
Markus Hemmilä
Perusturvan toimialajohtaja
016 322 6030

Liitetiedostot